ติดตั้ง Pentaho

เข้าหน้าดาว์นโหลด Pentaho from Hitachi Vantara download | SourceForge.net แล้วเลือก Download

จะได้ไฟล์ pdi-ce-9.2.0.0-290.zip ประมาณ 1.74 GB

ดาว์นโหลดคู่มือ

Set Environment Variables (System variables)

PENTAHO_JAVA
C:\Program Files\Java\jre1.8.0_321\bin\java.exe

PENTAHO_JAVA_HOME
C:\Program Files\Java\jre1.8.0_321

JAVA_HOME
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_291

รันไฟล์ pdi-ce-9.2.0.0-290\data-integration\Spoon.bat

วาด Transform ง่ายๆ ด้วย Table output Mapping

เชื่อมต่อ MS SQL Server

ถ้าเชื่อมต่อ MS SQL Server แล้ว error ว่า

Driver class 'com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver' could not be found, make sure the 'MS SQL Server (Native)' driver (jar file) is installed.
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver

ให้ทำตามนี้ Connect Pentaho to MS SQL Server (Native) – Stack Overflow

  • Download Microsoft JDBC Drivers 4.2 on 
    https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11774
  • Unzip the package in a temp directory
  • Close Spoon
  • Copy ‘<temp directory>\sqljdbc_6.0.8112.200_enu\sqljdbc_6.0\enu\auth\x64\sqljdbc_auth.dll‘ to ‘C:\Program Files\Java\jre1.8.0_321\bin
  • Copy ‘<temp directory>\sqljdbc_6.0.8112.200_enu\sqljdbc_6.0\enu\jre8\sqljdbc42.jar‘ to ‘<Kettle installation folder>\data-integration\lib
  • Open Spoon
  • Test connection in spoon
  • Delete temp directory