ใช้งาน Graphviz online

Graphviz online

GraphvizOnline lets you edit and view GraphViz diagrams online. You can use GraphvizOnline online here.

Resources

DOT Language – digraph examples

Node

digraph DG {
 A
}
digraph DG {
 A
 B
}

Edge

digraph DG {
 A -> B
}
digraph DG {
 A -> B
 A -> C
}

or

digraph DG {
 A -> {B, C}
}
digraph DG {
 A -> B
 A -> C
 B -> C
}
digraph DG {
 A -> {B, C, D}
 {B, C} -> {F}
}
digraph DG {
 A -> {B, C, D}
 {B, C, D} -> {F}
}

or

digraph DG {
 A -> {B, C, D} -> {F}
}

Shape

digraph DG {

 A [shape=diamond]
 B [shape=box]
 C [shape=circle]

 A -> B
 A -> C
 A -> D

}

Color

digraph DG {

 A [shape=diamond, color=green]
 B [shape=box]
 C [color=red]

 A -> B
 A -> C [color=blue]
 A -> D [color="brown:invis:brown"]

}

style, penwidth, arrowhead

digraph D {

 A [shape=diamond]
 B [shape=box]
 C [shape=circle]

 A -> B [style=dashed, color=grey]
 A -> C [color="black:invis:black"]
 A -> D [penwidth=5, arrowhead=none]

}

Aligned text

digraph DG {

 node [shape=record fontname=Arial];

 a [label="one\ltwo three\lfour five six seven\l"]
 b [label="one\ntwo three\nfour five six seven"]
 c [label="one\rtwo three\rfour five six seven\r"]

 a -> b -> c

}

Graph title (label)

digraph DG {

 label = "The foo, the bar and the baz";
 labelloc = "t"; // place the label at the top (b seems to be default)

 node [shape=plaintext]

 FOO -> {BAR, BAZ};

}

HTML label

digraph DG {
 label = <The <font color='red'><b>foo</b></font>, the <font point-size='20'>bar</font> and<br/> the <i>baz</i>>;
 labelloc = "t"; // place the label at the top (b seems to be default)

 node [shape=plaintext]

 FOO -> {BAR, BAZ};
}

Subgraph

digraph DG {
 A -> {B, C, D} -> {F}

 subgraph cluster_R { 
  rank=same B C D
 }
}