คำสั่ง pgrep

ทดสอบบน Red Hat 7.7

The pgrep command allows a user to find process IDs in the running program in the system’s current state.

$ pgrep --version
pgrep from procps-ng 3.3.10
$ pgrep --help

Usage:
 pgrep [options] <pattern>

Options:
 -d, --delimiter <string> specify output delimiter
 -l, --list-name      list PID and process name
 -a, --list-full      list PID and full command line
 -v, --inverse       negates the matching
 -w, --lightweight     list all TID
 -c, --count        count of matching processes
 -f, --full        use full process name to match
 -g, --pgroup <PGID,...>  match listed process group IDs
 -G, --group <GID,...>   match real group IDs
 -n, --newest       select most recently started
 -o, --oldest       select least recently started
 -P, --parent <PPID,...>  match only child processes of the given parent
 -s, --session <SID,...>  match session IDs
 -t, --terminal <tty,...> match by controlling terminal
 -u, --euid <ID,...>    match by effective IDs
 -U, --uid <ID,...>    match by real IDs
 -x, --exact        match exactly with the command name
 -F, --pidfile <file>   read PIDs from file
 -L, --logpidfile     fail if PID file is not locked
 --ns <PID>        match the processes that belong to the same
              namespace as <pid>
 --nslist <ns,...>     list which namespaces will be considered for
              the --ns option.
              Available namespaces: ipc, mnt, net, pid, user, uts

 -h, --help   display this help and exit
 -V, --version output version information and exit

For more details see pgrep(1).

ตัวอย่าง

หา process ID ของ nginx

$ pgrep nginx
1085
1086

specify output delimiter ด้วย -d

$ pgrep -d: nginx
1085:1086

match exactly with the command name ด้วย -x

$ pgrep -x nginx
1085
1086

หา process ID จาก user name

$ pgrep -u jack