ติดตั้ง VirtualBox 7.0 บน Windows 11

ถ้าติดตั้ง VirtualBox 7.0 เลย อาจเจอปัญหา “Missing Dependencies Python Core / win32api”

วิธีแก้ไข “Missing Dependencies Python Core / win32api” ให้ทำดังนี้ – Fix “Python win32api” in VirtualBox – SYSNETTECH Solutions

อัพเดท pip

python.exe -m pip install --upgrade pip

เปิด Command Prompt หรือ PowerShell ด้วยสิทธิ Administrator แล้ว install pywin32

py -m pip install pywin32

ติดตั้ง VirtualBox 7.0 ด้วยสิทธิ Administrator ก็จะได้ละ – How to Install VirtualBox 7.0 – SYSNETTECH Solutions

ตอนสร้าง Guest เลือก

  • เลือก Skip Unattended Installation
  • เลือก Enable EFI