SQL Declare Variable

คำสั่ง SET

เป็นการให้ค่าจาก SQL ด้วยคำสั่ง SET แล้วก็อ่านค่าด้วย SQL

%sql
SET value = 2;
%sql
SELECT ${hiveconf:value} 
%sql
SELECT ${hiveconf:value} AS value
%sql
SET LastChangeDate = current_date()
%sql
Select ${hiveconf:LastChangeDate}

คำสั่ง spark.conf.set()

เป็นการให้ค่าจาก Python ด้วยคำสั่ง spark.conf.set() แล้วอ่านค่าด้วย SQL

%python 
spark.conf.set("ab.name", "jack") 
spark.conf.set("AB.name", "jack") 

จะสังเกตุเห็นได้ว่าที่ Python ให้ค่าทั้ง ab และ AB เพื่อให้ SQL อ่านค่าได้ทั้ง ab และ AB

%sql
SELECT '${AB.name}' AS name