ติดตั้ง JDK บน Windows

ดาว์นโหลด jdk 11 มาแบบ msi จะได้ไฟล์ชื่อ microsoft-jdk-11.0.23-windows-x64.msi

ตอนติดตั้งก็เลือกให้ set JAVA_HOME ด้วย

ติดตั้งเสร็จก็ตรวจสอบ

> java --version
openjdk 11.0.23 2024-04-16 LTS
OpenJDK Runtime Environment Microsoft-9394293 (build 11.0.23+9-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM Microsoft-9394293 (build 11.0.23+9-LTS, mixed mode, sharing)
> javac --version
javac 11.0.23
> echo %JAVA_HOME%
C:\Program Files\Microsoft\jdk-11.0.23.9-hotspot\