โปรเจ็กส์ Web Application เรียกใช้ jQuery

1.อ้างถึง jQuery

ไฟล์ Pages|Shared|_Layout.cshtml

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>@ViewData["Title"] - WebApp1</title>
  <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" />
  <link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" />
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
</head>
...

2.ทดลองใช้งาน เมื่อคลิกที่ <P> แล้วจะแสดง alert

ไฟล์ Pages|Index.cshtml

@page
@model IndexModel
@{
  ViewData["Title"] = "Home page";
}

<div class="text-center">
  <h1 class="display-4">Welcome</h1>
  <p>Learn about <a href="https://docs.microsoft.com/aspnet/core">building Web apps with ASP.NET Core</a>.</p>

  <p>Click on this paragraph.</p>
</div>

<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function () {
    $("p").click(function () {
      alert("The paragraph was clicked.");
    });
  });
</script>

Link

สร้างโปรเจ็กส์ Web API ติดต่อ MySQL

 1. สร้างโปรเจ็กส์ด้วย Visual Studio 2019
 2. ไฟล์ต่างๆในโปรเจ็กส์
 3. เพิ่มคลาส Movie
 4. สร้างคอนโทรลเลอร์ MovieController
 5. ติดตั้ง Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql
 6. สร้างตารางที่ MySQL
 7. ทดสอบ API
Continue reading

Install .NET Core SDK on Linux Ubuntu 18.04 – x64

Register Microsoft key and feed

Before installing .NET, you’ll need to register the Microsoft key, register the product repository, and install required dependencies. This only needs to be done once per machine.

$ wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/packages-microsoft-prod.deb -O packages-microsoft-prod.deb
$ sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb

Install the .NET SDK

Update the products available for installation, then install the .NET SDK.

$ sudo add-apt-repository universe
$ sudo apt-get install apt-transport-https
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install dotnet-sdk-2.2

ตรวจสอบหลังการติดตั้ง

$ dotnet --version
2.2.402

Link

jQuery เบื้องต้น

Home Page https://jquery.com/

ใช้งานฟังก์ชัน ready

เมื่อคลิกที่ tag a แล้วจะแสดง Alert

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
  <script>
   $(document).ready(function(){
    $("a").click(function(){
     alert("Hello World!");
    });
   });
  </script>
 </head>
 <body>
  <a href="#">Click Me!</a>
 </body>
</html>

เมื่อคลิกที่ tag p แล้วข้อความจะหายไป (tag p หาย)

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
  <script>
   $(document).ready(function(){
    $("p").click(function(){
     $(this).hide();
    });
   });
  </script>
 </head>
 <body>
  <p>If you click on me, I will disappear.</p>
  <p>Click me away!</p>
  <p>Click me too!</p>
 </body>
</html>

เมื่อคลิกที่ tag p แล้วเปลี่ยนสี background (เรียกใช้ css)

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
  <script>
   $(document).ready(function(){
    $("p").click(function(){
     $(this).css("background-color", "#ccffcc");
    });
   });
  </script>
 </head>
 <body>
  <p>Change background color</p>
 </body>
</html>

Link

การขอ Permission ด้วยไลบรารี EasyPermissions

ในกรณีที่ขอสิทธิ แล้ว user ไม่ให้สิทธิ เมื่อ user เข้าใช้งานครั้งต่อไป ก็จะขึ้น dialog ขึ้นมาถาม user ใหม่ และถ้า user ไม่ให้สิทธิและไม่ให้ถามอีก ก็จะมี dialog มาแนะนำให้ user ไปหน้า setting ของ app เพื่อปรับเปลี่ยนสิทธิให้ app

Continue reading

การขอ Permission ด้วยไลบรารี SimplePermissions

Permission ในระบบ android แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ

 • Normal Permission กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องขอ Runtime Permission
 • Dangerous Permission จำเป็นต้องขอ Runtime Permission

แต่อย่างไรก็ตาม ต้องขอ Permission ในไฟล์ AndroidManifest.xml ด้วย

Continue reading