ติดตั้ง Apache

sudo yum update
sudo yum install httpd

เปิด Firewall

sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

start httpd

sudo systemctl start httpd


ตรวจสอบว่ารันมั๊ย

sudo systemctl status httpd

แสดง host’s network addresses (IP addresses separated by spaces)

hostname -I

CentOS ใน VirtualBox

ติดตั้ง CentOS ใน VirtualBox แล้วลง Guest Addition แต่พอ reboot แล้วปรับขนาดหน้าจอไม่ได้ และขึ้น Error ว่า

VBoxClient the VirtualBox kernel service is not running. 

ลองดู /var/log/vboxadd-setup.log เจอว่า

modprobe vboxguest failed

ให้แก้ไขด้วยคำสั่ง

sudo yum update
sudo yum install binutils gcc make patch libgomp glibc-headers glibc-devel kernel-headers 
sudo yum install kernel-devel
sudo reboot

น่าจะใช้ได้ปกติละ แต่ถ้ายังไม่ได้ก็ลอง ติดตั้ง VBoxLinuxAdditions ใหม่อีกครั้ง