ติดตั้ง MySql บน CentOS 7

การดาว์นโหลดตัวติดตั้ง

ไปที่ MySQL Community Downloads แล้วเลือก MySQL Yum Repository

แล้วดาว์นโหลดไฟล์ mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm

การติดตั้ง

sudo rpm -ivh mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm

การเลือกเวอร์ชันที่จะติดตั้ง

sudo yum-config-manager --disable mysql80-community
sudo yum-config-manager --enable mysql56-community

หรือ เลือก enabled=1 ที่ไฟล์ /etc/yum.repos.d/mysql-community.repo

ตรวจสอบว่า enabled ถูกเวอร์ชันมั๊ย

yum repolist enabled | grep mysql 
sudo yum install mysql-server
-- OR --
sudo yum install mysql-community-server

Starting MySQL

sudo systemctl start mysqld
sudo systemctl status mysqld

uring the installation process, a temporary password is generated for the MySQL root user. Locate it in the mysqld.log with this command:

sudo grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log

Configuring MySQL

sudo mysql_secure_installation

ติดตั้ง Visual Studio Code บน CentOS 7

อัพเดท repository

sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
sudo sh -c 'echo -e "[code]\nname=Visual Studio Code\nbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/vscode\nenabled=1\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > /etc/yum.repos.d/vscode.repo'

ติดตั้ง code

yum check-update
sudo yum install code

เรียกใช้ code

code &

หรือกำหนดโฟลเดอร์

code . &

ติดตั้ง Python3 บน CentOS 7

ติดตั้งจาก Package Manager

อัพเดท repo

sudo yum update

ติดตั้ง Python3

sudo yum install -y python3

ตรวจสอบเวอร์ชัน

python3 --version

จะได้ Python 3.6.8

ติดตั้งผ่าน Package Manager จะได้ Python3.6 ติดตั้งอยู่ที่ /usr/bin/python3.6

ติดตั้งเวอร์ขันที่ต้องการจาก Source Code

ติดตั้ง required packages and dependencies

sudo yum groupinstall "Development Tools" -y
sudo yum install gcc open-ssl-devel bzip2-devel libffi-devel -y
sudo yum install zlib-devel

ดาว์นโหลดเวอร์ชัน 3.7.11

wget https://www.python.org/ftp/python/3.7.11/Python-3.7.11.tgz
tar xzf Python-3.7.11.tgz

ติดตั้ง

cd Python-3.7.11
./configure --with-openssl=/home/[username]/openssl
./configure --enable-optimizations
sudo make altinstall

Python3.7 จะติดตั้งอยู่ที่ /usr/local/bin

กำหนด default python ให้เป็น Python3.7

sudo ln -fs /usr/local/bin/python3.7  /usr/bin/python3
sudo ln -fs /usr/local/bin/pydoc3.7  /usr/bin/pydoc3
sudo ln -fs /usr/local/bin/pyvenv-3.7 /usr/bin/pyvenv3
sudo ln -fs /usr/local/bin/pip3.7   /usr/bin/pip3

สร้างไฟล์ทดสอบ helloworld.py

#!/usr/bin/python3

print("Hello World!")

เปลี่ยน permission

chmod 755 helloworld.py

รัน

./helloworld.py

เรื่องของ yum กับ Python3

ถ้าเซ็ตให้คำสั่ง python ชี้ไปที่ python3.7

sudo ln -fs /usr/local/bin/python3.7  /usr/bin/python  

จะใช้คำสั่ง yum ไม่ได้ โดยจะ error ประมาณนี้

$ sudo yum install tree
 File "/bin/yum", line 30
  except KeyboardInterrupt, e:
              ^
SyntaxError: invalid syntax

Because yum does not support Python3.

ให้แก้ไขไฟล์ /bin/yum จาก !/usr/bin/python เป็น !/usr/bin/python2 ก็จะรัน yum ได้ (แต่อาจเจอปัญหาอื่นตามมาอีก – เปลี่ยน default python กลับไปที่ python2 ดีกว่า)

อัพเดท pip

ตรวจสอบเวอร์ชัน

$ pip3 --version
pip 20.1.1 from /usr/local/lib/python3.7/site-packages/pip (python 3.7)

ไม่แน่ใจว่า require openssl openssl-devel กับ epel-release มั๊ย

sudo yum install openssl openssl-devel
sudo yum install epel-release

ตรวจสอบโมดูล ssl ถ้าปกติรัน python3 -m ssl แล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

python3 -m ssl

อัพเดท pip

python3 -m pip install --upgrade pip

ตรวจสอบเวอร์ชันอีกที

$ pip3 --version
pip 21.2.4 from /home/jack/.local/lib/python3.7/site-packages/pip (python 3.7)

ติดตั้ง Chrome บน CentOS 7

1. Downloading the latest Google Chrome .rpm package

wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_x86_64.rpm

2. Install Google Chrome on your CentOS 7 system

sudo yum localinstall google-chrome-stable_current_x86_64.rpm

3. Starting Google Chrome

google-chrome &

Start Google Chrome by clicking on the Google Chrome icon (Applications → Internet → Google Chrome):

ติดตั้ง SQL Server 2017 บน CentOS 7

Install SQL Server 2017

1.Download the Microsoft SQL Server 2017 Red Hat repository configuration file:

sudo curl -o /etc/yum.repos.d/mssql-server.repo https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/mssql-server-2017.repo

2.Run the following commands to install SQL Server:

sudo yum install -y mssql-server

3.After the package installation finishes, run mssql-conf setup and follow the prompts to set the SA password and choose your edition.

sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup

4.Once the configuration is done, verify that the service is running:

systemctl status mssql-server

5.To allow remote connections, open the SQL Server port on the firewall on RHEL. The default SQL Server port is TCP 1433. If you are using FirewallD for your firewall, you can use the following commands:

sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=1433/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Install the SQL Server command-line tools

1.Download the Microsoft Red Hat repository configuration file.

sudo curl -o /etc/yum.repos.d/msprod.repo https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo

2.If you had a previous version of mssql-tools installed, remove any older unixODBC packages.

sudo yum remove unixODBC-utf16 unixODBC-utf16-devel

3.Run the following commands to install mssql-tools with the unixODBC developer package. For more information, see Install the Microsoft ODBC driver for SQL Server (Linux).

sudo yum install -y mssql-tools unixODBC-devel

4.For convenience, add /opt/mssql-tools/bin/ to your PATH environment variable. This enables you to run the tools without specifying the full path. Run the following commands to modify the PATH for both login sessions and interactive/non-login sessions:

echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bash_profile
echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Connect locally

1.Run sqlcmd with parameters for your SQL Server name (-S), the user name (-U), and the password (-P).

sqlcmd -S localhost -U SA -P '<YourPassword>'

Create and query data

Create a new database

1.From the sqlcmd command prompt, paste the following Transact-SQL command to create a test database:

CREATE DATABASE TestDB

2.On the next line, write a query to return the name of all of the databases on your server:

SELECT Name from sys.Databases

3.The previous two commands were not executed immediately. You must type GO on a new line to execute the previous commands:

GO

Exit the sqlcmd command prompt

QUIT

ติดตั้ง vsftpd บน CentOS 7

Step 1: Install FTP Service with VSFTPD

1.Start by updating the package manager:

sudo yum update

2.Install VSFTPD software 

sudo yum install vsftpd

3. Start the service and set it to launch when the system boots with the following:

sudo systemctl start vsftpd
sudo systemctl enable vsftpd

4. Next, create a rule for your firewall to allow FTP traffic on Port 21

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=21/tcp
sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=ftp
sudo firewall-cmd --reload

Step 2: Configuring VSFTPD

1. Before starting, create a copy of the default configuration file:

sudo cp /etc/vsftpd/vsftpd.conf /etc/vsftpd/vsftpd.conf.default

2. Next, edit the configuration file 

sudo nano /etc/vsftpd/vsftpd.conf

3. Set your FTP server to disable anonymous users and allow local users

anonymous_enable=NO
local_enable=YES

4. Next, allow a logged-in user to upload files to your FTP server.

write_enable=YES

5. Limit FTP users to their own home directory. This is often called jail or chroot jail. Find and adjust the entry to match the following:

chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES

ติดตั้ง Apache

sudo yum update
sudo yum install httpd

เปิด Firewall

sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

start httpd

sudo systemctl start httpd


ตรวจสอบว่ารันมั๊ย

sudo systemctl status httpd

แสดง host’s network addresses (IP addresses separated by spaces)

hostname -I

CentOS ใน VirtualBox

ติดตั้ง CentOS ใน VirtualBox แล้วลง Guest Addition แต่พอ reboot แล้วปรับขนาดหน้าจอไม่ได้ และขึ้น Error ว่า

VBoxClient the VirtualBox kernel service is not running. 

ลองดู /var/log/vboxadd-setup.log เจอว่า

modprobe vboxguest failed

ให้แก้ไขด้วยคำสั่ง

sudo yum update
sudo yum install binutils gcc make patch libgomp glibc-headers glibc-devel kernel-headers 
sudo yum install kernel-devel
sudo reboot

น่าจะใช้ได้ปกติละ แต่ถ้ายังไม่ได้ก็ลอง ติดตั้ง VBoxLinuxAdditions ใหม่อีกครั้ง

คำสั่งพื้นฐาน CentOS 7

โปรแกรมน่าติดตั้ง

$ sudo yum install net-tools
$ sudo yum install wget
$ sudo yum install tree
$ sudo yum install nano

ถ้าจะ uninstall package ใช้คำสั่ง

sudo yum remove package_name 

เรื่องของ yum.repos.d

พาท /etc/yum.repos.d/

ตัวอย่างการเพิ่มด้วย curl

sudo curl -o /etc/yum.repos.d/msprod.repo https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo

หรือ

sudo curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo > /etc/yum.repos.d/msprod.repo

ตัวอย่างการเพิ่มด้วย sh

sudo sh -c 'echo -e "[code]\nname=Visual Studio Code\nbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/vscode\nenabled=1\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > /etc/yum.repos.d/vscode.repo'

จะได้

$ cat /etc/yum.repos.d/vscode.repo
[code]
name=Visual Studio Code
baseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/vscode
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc

ดู repository ทั้งหมด

yum repolist all | grep mysql

ดู repository เฉพาะที่ enabled

yum repolist enabled | grep mysql

ifconfig

ifconfig equivalent

ip addr

ติดตั้ง net-tools เพื่อใช้คำสั่ง ifconfig

yum install net-tools

แล้วก็ใช้ netstat

netstat -antp

update

sudo yum update

ถ้ามี error during download metadata for repository ให้แก้ไขโดยเปิดไฟล์ /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 แล้วให้ค่า ONBOOT=yes (Ref)

View All the Host Names

hostnamectl

หรือ

hostnamectl status

Set All the Host Names

# hostnamectl set-hostname name

Configure Static IP Address

เดิมค่า BOOTPROTO=dhcp เปลี่ยนเป็น BOOTPROTO=static แล้วเพิ่ม IPADDR และ NETMASK

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s8
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.56.2
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes

Restart the network services 

sudo service network restart

To verify the IP address

$ ip -br a

ไฟล์ ifcfg-enp0s8 หาย!!!

หาค่า UUID

$ nmcli con show
NAME        UUID                 TYPE   DEVICE
Wired connection 1 bdcfff16-3517-32ef-8bbe-67ea15cb8bce ethernet enp0s8
virbr0       7c1d8308-5525-4ca9-8e1f-33d282de91fd bridge  virbr0
enp0s3       6f0e07f5-2060-45ad-b7c0-b180974c04c5 ethernet --

สร้างไฟล์ /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s8 แล้วกำหนดค่าต่างๆ

TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.56.105
NETMASK=255.255.255.0
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=enp0s8
UUID=bdcfff16-3517-32ef-8bbe-67ea15cb8bce
DEVICE=enp0s8
ONBOOT=yes

Restart the network services 

sudo service network restart

ติดตั้ง Git

Install Git with Yum

sudo yum install git
git --version

Set Up Git

git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "you@example.com"
git config --list