เปลี่ยนจาก string เป็น Stream

public static Stream GenerateStreamFromString(string s)
{
  var stream = new MemoryStream();
  var writer = new StreamWriter(stream);
  writer.Write(s);
  writer.Flush();
  stream.Position = 0;
  return stream;
}
using (var stream = GenerateStreamFromString("a,b \n c,d"))
{
  // ... Do stuff to stream
}

เปลี่ยนจาก Stream เป็น StreamReader

ปัญหา Cannot implicitly convert type 'System.IO.Stream' to 'System.IO.StreamReader

using (reader = new StreamReader(openFileDialog1.Filename))
{
  // ...
}

JWT Authentication ด้วย .NET 5 WebApi

สร้างโปรเจ็กส์แบบ ASP.NET Core Web API

ติดตั้ง Package Microsoft.IdentityModel.Tokens 6.15.0

PM> Install-Package Microsoft.IdentityModel.Tokens -Version 6.15.0

ติดตั้ง Package System.IdentityModel.Tokens.Jwt 6.15.0

PM> Install-Package System.IdentityModel.Tokens.Jwt -Version 6.15.0

สร้างคลาส Entities\User.cs

using System.Text.Json.Serialization;

namespace WebApi5.Entities
{
  public class User
  {
    public int Id { get; set; }
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
    public string Username { get; set; }
    [JsonIgnore]
    public string Password { get; set; }
  }
}

สร้างคลาส Models\AuthenticateRequest.cs

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace WebApi5.Models
{
  public class AuthenticateRequest
  {
    [Required]
    public string Username { get; set; }
    [Required]
    public string Password { get; set; }
  }
}

สร้างคลาส Models\AuthenticateResponse.cs

using WebApi5.Entities;

namespace WebApi5.Models
{
  public class AuthenticateResponse
  {
    public int Id { get; set; }
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
    public string Username { get; set; }
    public string Token { get; set; }
    public AuthenticateResponse(User user, string token)
    {
      Id = user.Id;
      FirstName = user.FirstName;
      LastName = user.LastName;
      Username = user.Username;
      Token = token;
    }
  }
}

สร้างคลาส Helpers\AppSettings.cs

namespace WebApi5.Helpers
{
  public class AppSettings
  {
    public string Secret { get; set; }
  }
}

สร้างคลาส Helpers\AuthorizeAttribute.cs

using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters;
using System;
using WebApi5.Entities;

[AttributeUsage(AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Method)]
public class AuthorizeAttribute : Attribute, IAuthorizationFilter
{
  public void OnAuthorization(AuthorizationFilterContext context)
  {
    var user = (User)context.HttpContext.Items["User"];
    if (user == null)
    {
      // not logged in
      context.Result = new JsonResult(new { message = "Unauthorized" }) { StatusCode = StatusCodes.Status401Unauthorized };
    }
  }
}

สร้างคลาส Services\UserService.cs

using Microsoft.Extensions.Options;
using Microsoft.IdentityModel.Tokens;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IdentityModel.Tokens.Jwt;
using System.Linq;
using System.Security.Claims;
using System.Text;
using WebApi5.Entities;
using WebApi5.Helpers;
using WebApi5.Models;

namespace WebApi5.Services
{
  public interface IUserService
  {
    AuthenticateResponse Authenticate(AuthenticateRequest model);
    IEnumerable<User> GetAll();
    User GetById(int id);
  }
  public class UserService : IUserService
  {
    // users hardcoded for simplicity, store in a db with hashed passwords in production applications
    private List<User> _users = new List<User>
    {
      new User { Id = 1, FirstName = "Test", LastName = "User", Username = "test", Password = "test" }
    };
    private readonly AppSettings _appSettings;
    public UserService(IOptions<AppSettings> appSettings)
    {
      _appSettings = appSettings.Value;
    }
    public AuthenticateResponse Authenticate(AuthenticateRequest model)
    {
      var user = _users.SingleOrDefault(x => x.Username == model.Username && x.Password == model.Password);
      // return null if user not found
      if (user == null) return null;
      // authentication successful so generate jwt token
      var token = generateJwtToken(user);
      return new AuthenticateResponse(user, token);
    }
    public IEnumerable<User> GetAll()
    {
      return _users;
    }
    public User GetById(int id)
    {
      return _users.FirstOrDefault(x => x.Id == id);
    }
    // helper methods
    private string generateJwtToken(User user)
    {
      // generate token that is valid for 7 days
      var tokenHandler = new JwtSecurityTokenHandler();
      var key = Encoding.ASCII.GetBytes(_appSettings.Secret);
      var tokenDescriptor = new SecurityTokenDescriptor
      {
        Subject = new ClaimsIdentity(new[] { new Claim("id", user.Id.ToString()) }),
        //Expires = DateTime.UtcNow.AddDays(7),
        Expires = DateTime.UtcNow.AddMinutes(1),
        SigningCredentials = new SigningCredentials(new SymmetricSecurityKey(key), SecurityAlgorithms.HmacSha256Signature)
      };
      var token = tokenHandler.CreateToken(tokenDescriptor);
      return tokenHandler.WriteToken(token);
    }
  }
}

สร้างคลาส Helpers\JwtMiddleware.cs

using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.Options;
using Microsoft.IdentityModel.Tokens;
using System;
using System.IdentityModel.Tokens.Jwt;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using WebApi5.Services;

namespace WebApi5.Helpers
{
  public class JwtMiddleware
  {
    private readonly RequestDelegate _next;
    private readonly AppSettings _appSettings;
    public JwtMiddleware(RequestDelegate next, IOptions<AppSettings> appSettings)
    {
      _next = next;
      _appSettings = appSettings.Value;
    }
    public async Task Invoke(HttpContext context, IUserService userService)
    {
      var token = context.Request.Headers["Authorization"].FirstOrDefault()?.Split(" ").Last();
      if (token != null)
        attachUserToContext(context, userService, token);
      await _next(context);
    }
    private void attachUserToContext(HttpContext context, IUserService userService, string token)
    {
      try
      {
        var tokenHandler = new JwtSecurityTokenHandler();
        var key = Encoding.ASCII.GetBytes(_appSettings.Secret);
        tokenHandler.ValidateToken(token, new TokenValidationParameters
        {
          ValidateIssuerSigningKey = true,
          IssuerSigningKey = new SymmetricSecurityKey(key),
          ValidateIssuer = false,
          ValidateAudience = false,
          // set clockskew to zero so tokens expire exactly at token expiration time (instead of 5 minutes later)
          ClockSkew = TimeSpan.Zero
        }, out SecurityToken validatedToken);
        var jwtToken = (JwtSecurityToken)validatedToken;
        var userId = int.Parse(jwtToken.Claims.First(x => x.Type == "id").Value);
        // attach user to context on successful jwt validation
        context.Items["User"] = userService.GetById(userId);
      }
      catch
      {
        // do nothing if jwt validation fails
        // user is not attached to context so request won't have access to secure routes
      }
    }
  }
}

แก้ไขไฟล์ appsettings.json

{
 "AppSettings": {
  "Secret": "THIS IS USED TO SIGN AND VERIFY JWT TOKENS, REPLACE IT WITH YOUR OWN SECRET, IT CAN BE ANY STRING"
 },
 "Logging": {
  "LogLevel": {
   "Default": "Information",
   "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
  }
 },
 "AllowedHosts": "*"
}

แก้ไขไฟล์ Startup.cs

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;
using Microsoft.OpenApi.Models;
using WebApi5.Helpers;
using WebApi5.Services;

namespace WebApi5
{
  public class Startup
  {
    public Startup(IConfiguration configuration)
    {
      Configuration = configuration;
    }

    public IConfiguration Configuration { get; }

    // This method gets called by the runtime. Use this method to add services to the container.
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {

      services.AddControllers();
      services.AddSwaggerGen(c =>
      {
        c.SwaggerDoc("v1", new OpenApiInfo { Title = "WebApi5", Version = "v1" });
      });

      // configure strongly typed settings object
      services.Configure<AppSettings>(Configuration.GetSection("AppSettings"));

      // configure DI for application services
      services.AddScoped<IUserService, UserService>();
    }

    // This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.
    public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
    {
      if (env.IsDevelopment())
      {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
        app.UseSwagger();
        app.UseSwaggerUI(c => c.SwaggerEndpoint("/swagger/v1/swagger.json", "WebApi5 v1"));
      }

      app.UseHttpsRedirection();

      app.UseRouting();

      app.UseAuthorization();

      app.UseMiddleware<JwtMiddleware>();

      app.UseEndpoints(endpoints =>
      {
        endpoints.MapControllers();
      });
    }
  }
}

สร้าง API Controller Controllers\UsersController.cs

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using WebApi5.Models;
using WebApi5.Services;

// For more information on enabling Web API for empty projects, visit https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=397860

namespace WebApi5.Controllers
{
  [Route("[controller]")]
  [ApiController]
  public class UsersController : ControllerBase
  {
    private IUserService _userService;
    public UsersController(IUserService userService)
    {
      _userService = userService;
    }
    [HttpPost("authenticate")]
    public IActionResult Authenticate(AuthenticateRequest model)
    {
      var response = _userService.Authenticate(model);
      if (response == null)
        return BadRequest(new { message = "Username or password is incorrect" });
      return Ok(response);
    }
    [Authorize]
    [HttpGet]
    public IActionResult GetAll()
    {
      var users = _userService.GetAll();
      return Ok(users);
    }
  }
}

ทดลองเรียกใช้งาน https://localhost:7078/Users จะได้

{
  "message": "Unauthorized"
}

ต้องไปเรียก https://localhost:7078/Users/authenticate เพื่อขอ token มาก่อน

Request

{
  "username": "test",
  "password": "test"
}

Response

{
  "id": 1,
  "firstName": "Test",
  "lastName": "User",
  "username": "test",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjEiLCJuYmYiOjE2Mzk1OTM0OTYsImV4cCI6MTYzOTU5MzU1NiwiaWF0IjoxNjM5NTkzNDk2fQ.ingwuhAl4TB7n7lOMILt-hWpN07ggjwQu4VJF6Lky2U"
}

ถ้า username หรือ password ผิดจะได้

{
  "message": "Username or password is incorrect"
}

ทีนี้เรียก https://localhost:7078/Users พร้อมให้ค่า Bearer Token จะเรียกได้ละ (token มีอายุ 1 นาที ถ้าเกิน 1 นาทีก็จะ Unauthorized)

[
  {
    "id": 1,
    "firstName": "Test",
    "lastName": "User",
    "username": "test"
  }
]

VS2019 สร้าง PDF ด้วย ReportViewerCore.NETCore

สร้างโปรเจ็กส์แบบ ASP.NET Core Web API

ติดตั้ง ReportViewerCore.NETCore

PM> Install-Package ReportViewerCore.NETCore -Version 15.1.15

สร้างโฟลเดอร์ Reports

Add Report ชื่อ Reports/Report0.rdlc

เพิ่ม API Controller ชื่อ Controllers/ValuesController.cs

using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Microsoft.Reporting.NETCore;

namespace WebApi5.Controllers
{
  [Route("[controller]")]
  [ApiController]
  public class ValuesController : ControllerBase
  {
    private readonly ILogger<ValuesController> _logger;
    private IWebHostEnvironment _env;

    public ValuesController(ILogger<ValuesController> logger
       , IWebHostEnvironment env)
    {
      _logger = logger;
      _env = env;
    }

    [HttpGet("{id}")]
    public string Get(int id)
    {
      string rootPath;
      if (!string.IsNullOrEmpty(_env.WebRootPath))
        rootPath = _env.WebRootPath;
      else
        rootPath = _env.ContentRootPath;
      _logger.LogInformation($"rootPath = {rootPath}");

      LocalReport report = new LocalReport();
      report.ReportPath = $"{rootPath}\\Reports\\Report0.rdlc";

      byte[] pdf = report.Render("PDF");
      string pdfPathOP = System.IO.Path.Combine(rootPath, "reportOut.pdf");
      System.IO.File.WriteAllBytes(pdfPathOP, pdf);

      return "success";
    }
  }
}

ลองเรียก https://localhost:44395/values/5 จะได้ไฟล์ reportOut.pdf

ตัวอย่างการส่งค่าด้วย DataSet

ให้ add | new item | dataset ชื่อ DataSetTable1

ที่หน้า design ของ DataSetTable1 สร้างตาราง DataTable1 แล้วเพิ่มคอลัมน์ title, name

DataSetTable1 dsTable1 = new DataSetTable1();
DataRow row01 = dsTable1.DataTable1.NewRow();
row01["title"] = "Mr.";
row01["name"] = "Jack";
dsTable1.DataTable1.Rows.Add(row01);

LocalReport localReport1 = new LocalReport();
localReport1.ReportPath = $"{rootPath}\\Reports\\Report1.rdlc";
localReport1.DataSources.Add(new ReportDataSource("DataSetTable1", dsTable1.DataTable1));

กรณีที่ Report มีมากกว่า 1 DataSet

ถ้าลากฟิลด์มาวางจะได้

=Fields!first_name.Value

ให้ระบุ DataSet ลงไป

=First(Fields!first_name.Value, "DataSet1")

Visual Studio 2019 ติดตั้ง Microsoft RDLC Report Designer

ไปที่เมนู Extensions | Manage Extensions แล้วพิมพ์ RDLC

เลือก Microsoft RDLC Report Designer เพื่อติดตั้ง

การใช้งานก็ใช้คู่กับ Microsoft.Reporting.NETCore

ตัวอย่างการใช้งาน