ติดตั้ง Java JDK บน Ubuntu 20.04

Installing Java

update packages ก่อน

$ sudo apt update

ติดตั้ง Java JDK (openjdk)

$ sudo apt install default-jdk

โปรแกรมจะติดตั้งอยู่ที่ /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/

$ ls -l /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java*
-rwxr-xr-x 1 root root 14560 ม.ค. 20 16:07 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java
-rwxr-xr-x 1 root root 14608 ม.ค. 20 16:07 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/javac
-rwxr-xr-x 1 root root 14608 ม.ค. 20 16:07 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/javadoc
-rwxr-xr-x 1 root root 14576 ม.ค. 20 16:07 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/javap

ตรวจสอบการติดตั้งบน Ubuntu 20.04.6

$ java --version
openjdk 11.0.18 2023-01-17
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.18+10-post-Ubuntu-0ubuntu120.04.1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.18+10-post-Ubuntu-0ubuntu120.04.1, mixed mode, sharing)
$ javac --version
javac 11.0.18

ตรวจสอบการติดตั้งบน Ubuntu 22.04.2

$ java --version
openjdk 11.0.18 2023-01-17
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.18+10-post-Ubuntu-0ubuntu122.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.18+10-post-Ubuntu-0ubuntu122.04, mixed mode, sharing)
$ javac --version
javac 11.0.18

Managing Java

ใช้คำสั่ง update-alternatives

$ update-alternatives --help
Usage: update-alternatives [<option> ...] <command>

Commands:
 --install <link> <name> <path> <priority>
  [--slave <link> <name> <path>] ...
              add a group of alternatives to the system.
 --remove <name> <path>  remove <path> from the <name> group alternative.
 --remove-all <name>   remove <name> group from the alternatives system.
 --auto <name>      switch the master link <name> to automatic mode.
 --display <name>     display information about the <name> group.
 --query <name>      machine parseable version of --display <name>.
 --list <name>      display all targets of the <name> group.
 --get-selections     list master alternative names and their status.
 --set-selections     read alternative status from standard input.
 --config <name>     show alternatives for the <name> group and ask the
              user to select which one to use.
 --set <name> <path>   set <path> as alternative for <name>.
 --all          call --config on all alternatives.

<link> is the symlink pointing to /etc/alternatives/<name>.
 (e.g. /usr/bin/pager)
<name> is the master name for this link group.
 (e.g. pager)
<path> is the location of one of the alternative target files.
 (e.g. /usr/bin/less)
<priority> is an integer; options with higher numbers have higher priority in
 automatic mode.

Options:
 --altdir <directory>   change the alternatives directory.
 --admindir <directory>  change the administrative directory.
 --log <file>       change the log file.
 --force         allow replacing files with alternative links.
 --skip-auto       skip prompt for alternatives correctly configured
              in automatic mode (relevant for --config only)
 --quiet         quiet operation, minimal output.
 --verbose        verbose operation, more output.
 --debug         debug output, way more output.
 --help          show this help message.
 --version        show the version.

You can have multiple Java installations on one server. You can configure which version is the default for use on the command line by using the update-alternatives command.

$ sudo update-alternatives --config java

ถ้ามี java ตัวเดียวก็จะขึ้นประมาณนี้

$ sudo update-alternatives --config java
There is only one alternative in link group java (providing /usr/bin/java): /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java
Nothing to configure.

แต่ถ้ามี java หลายตัว ก็จะแสดงให้เราเลือก

javac ก็เหมือนกัน ใช้คำสั่ง

$ sudo update-alternatives --config javac

Setting the JAVA_HOME

$ sudo nano /etc/environment

At the end of this file, add the following line, and to not include the bin/ portion of the path: (หา path ได้ด้วยคำสั่ง update-alternatives)

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64"

Modifying this file will set the JAVA_HOME path for all users on your system.

Save the file and exit the editor.

Now reload this file to apply the changes to your current session:

$ source /etc/environment

Verify that the environment variable is set:

$ echo $JAVA_HOME

Link

Self-Signed SSL Certificate for Apache in Ubuntu 20.04

ติดตั้ง Apache

sudo apt update
sudo apt install apache2

Enabling mod_ssl

Before we can use any SSL certificates, we first have to enable mod_ssl, an Apache module that provides support for SSL encryption.

Enable mod_ssl with the a2enmod command:

$ sudo a2enmod ssl
[sudo] password for jack:
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
 systemctl restart apache2

Restart Apache to activate the module:

sudo systemctl restart apache2

Creating the SSL Certificate

Now that Apache is ready to use encryption, we can move on to generating a new SSL certificate. The certificate will store some basic information about your site, and will be accompanied by a key file that allows the server to securely handle encrypted data.

We can create the SSL key and certificate files with the openssl command:

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
   -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key \
   -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt

private key ที่ได้จะอยู่ที่ /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key

Configuring Apache to Use SSL

ที่ไฟล์ 000-default.conf เพิ่ม VirtualHost *:443

$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /var/www/html

  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key
</VirtualHost>

Next, let’s test for configuration errors:

sudo apache2ctl configtest

Let reload apache2

sudo systemctl reload apache2

ทดลองเรียกไปที่ https://localhost

Redirecting HTTP to HTTPS

$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

To use Redirect to match any requests and send them to the SSL VirtualHost. Make sure to include the trailing slash:

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    Redirect / https://jack5.com/

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /var/www/html

  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key
</VirtualHost>

ตอนนี้พอเรียกไปที่ http://localhost ก็จะ redirect ไปที่ https://localhost ละ

Install Mautic on Ubuntu 20.04

ก่อนติดตั้ง Mautic ต้องมี

 • Apache2
 • Mysql

Step 1: Download Mautic onto Your Ubuntu 20.04 Server

ดู release ของ Mautic ที่ github.com/mautic/mautic/releases/

Download the latest stable version by executing the following command on your server.

wget https://github.com/mautic/mautic/releases/download/4.2.1/4.2.1-update.zip
wget https://github.com/mautic/mautic/releases/download/4.4.7/4.4.7-update.zip

Install the unzip utility and unzip it to /var/www/mautic/ directory.

sudo apt install unzip

sudo mkdir -p /var/www/mautic/

sudo unzip 4.4.7-update.zip -d /var/www/mautic/

Then make the web server user (www-data) as the owner of this directory.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/mautic/

Step 2: Create a MariaDB Database and User for Mautic

Log in to MariaDB console.

sudo mysql

Next, create a new database for Mautic using the following command. This tutorial names it mautic, you can use whatever name you like for the database.

CREATE DATABASE mautic DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;

จะมี warning ประมาณนี้

CREATE DATABASE mautic DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci	1 row(s) affected, 2 warning(s):
 3719 'utf8' is currently an alias for the character set UTF8MB3, but will be an alias for UTF8MB4 in a future release. Please consider using UTF8MB4 in order to be unambiguous.
 3778 'utf8mb3_unicode_ci' is a collation of the deprecated character set UTF8MB3. Please consider using UTF8MB4 with an appropriate collation instead.

ให้เปลี่ยนเป็นใช้คำสั่งนี้แทน

CREATE DATABASE mautic DEFAULT CHARACTER SET UTF8MB4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

The following command will create a database user and password, and at the same time grant all permission of the new database to the new user so later on Mautic can write to the database. Replace red texts with your preferred database name, username and password.

CREATE USER 'jack'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL ON mautic.* TO 'jack'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Flush privileges table and exit MariaDB console.

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;

Step 3: Install Required and Recommended PHP Modules.

Run the following command to install PHP modules required or recommended by Mautic

sudo apt install php-imagick php7.4-fpm php7.4-mysql php7.4-common php7.4-gd php7.4-imap php7.4-imap php7.4-json php7.4-curl php7.4-zip php7.4-xml php7.4-mbstring php7.4-bz2 php7.4-intl php7.4-gmp

เราใช้ PHP-FPM แทน PHP – PHP: FastCGI Process Manager (FPM) – Manual

If you use Apache web server, then you need to disable the PHP module for Apache.

sudo a2dismod php7.4

You also need to disable the prefork MPM module in Apache.

sudo a2dismod mpm_prefork

Now you need to run the following command to enable three modules in order to use PHP-FPM in Apache, regardless of whether mod_php is installed on your server.

sudo a2enmod mpm_event proxy_fcgi setenvif

Then restart Apache.

sudo systemctl restart apache2

Step 4: Create Apache Virtual Host for Mautic

If you use Apache web server, create a virtual host for Mautic.

sudo nano /etc/apache2/sites-available/mautic.conf

Put the following text into the file. Replace mautic.example.com with your real domain name and don’t forget to set DNS A record for it.

<VirtualHost *:80>
 ServerName mautic.example.com
 DocumentRoot /var/www/mautic/

 ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
 CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

 <Directory />
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride All
 </Directory>

 <Directory /var/www/mautic/>
  Options FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride All
  Order allow,deny
  allow from all
 </Directory>

</VirtualHost>

Save and close the file. Then enable this virtual host with:

sudo a2ensite mautic.conf

enable PHP-FPM – How to Install PHP-FPM with Apache on Ubuntu 20.04 (cloudbooklet.com)

sudo a2enconf php7.4-fpm

สามารถทดสอบ PHP-FPM ได้ด้วย

<?php phpinfo(); ?>

Reload Apache for the changes to take effect.

sudo systemctl reload apache2

แก้ไฟล์ /etc/hosts

sudo nano /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    jack5.com    jack5
192.168.1.142  mautic.example.com

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

ถ้าจะเรียกจาก Windows ให้แก้ไขไฟล์ C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

192.168.1.142    jack5.com
192.168.1.142    mautic.example.com

Now you should be able to see the Mautic web-based install wizard at http://mautic.example.com/installer.

แก้ไขไฟล์ php.ini ของ fpm ที่ /etc/php/7.4/fpm/php.ini
(ของ php ที่ /etc/php/7.4/apache2/php.ini ไม่ต้องแก้)

$ sudo nano /etc/php/7.4/fpm/php.ini
date.timezone = Asia/Bangkok
...
memory_limit = 512M

เสร็จแล้ว reload php7.4-fpm

sudo systemctl reload php7.4-fpm

Step 5: Enabling HTTPS

sudo a2enmod ssl
sudo systemctl restart apache2
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
sudo nano /etc/apache2/sites-available/mautic.conf
<VirtualHost *:443>
 ServerName mautic.example.com
 DocumentRoot /var/www/mautic/

 ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
 CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

 SSLEngine on
 SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
 SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key

 <Directory />
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride All
 </Directory>

 <Directory /var/www/mautic/>
  Options FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride All
  Order allow,deny
  allow from all
 </Directory>

</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
  ServerName mautic.example.com
  Redirect / https://mautic.example.com
</VirtualHost>
sudo a2ensite mautic.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2

Step 6: Finish Mautic Installation in Web Browser

 1. ใส่ข้อมูลดาต้าเบส
 2. ใส่ข้อมูล admin
 3. ใส่ข้อมูล SMTP Server , เราใช้ sendgrid.com แบบ API Key

ติดตั้ง เสร็จแล้ว login ไม่ได้ ฟ้องว่า

Unable to resolve binding type, invalid or unsupported http request

ให้แก้ไขด้วยคำสั่ง – Mautic 3. Can not login for first time – Support / Mautic 3 – Install/Upgrade Support – Mautic Community Forums

sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl reload apache2

เมื่อ login สำเร็จจะได้หน้านี้

ติดตั้ง MySQL บน Ubuntu 20.04

ติดตั้ง MySQL

sudo apt update
sudo apt install mysql-server

ตรวจสอบสถานะ

systemctl status mysql

ลองใช้งาน

$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.32-0ubuntu0.20.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

สร้าง user

CREATE USER 'jack'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'jack'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;

ทดสอบที่ local จะเข้าได้ละ

$ sudo mysql -u jack -p

เข้าจากเครื่องอื่น

1 Access mysqld.cnf File

sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

2 Change Bind-Address IP

You now have access to the MySQL server configuration file. Scroll down to the bind-address line and change the IP address. The current default IP is set to 127.0.0.1. This IP limits MySQL connections to the local machine.

The new IP should match the address of the machine that needs to access the MySQL server remotely. For example, if you bind MySQL to 0.0.0.0, then any machine that reaches the MySQL server can also connect with it.

bind-address      = 0.0.0.0
sudo systemctl restart mysql

สร้าง remote user โดย remote ไปจากเครื่อง 192.168.1.124

CREATE USER 'jack'@'192.168.1.124' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'jack'@'192.168.1.124';
FLUSH PRIVILEGES;

Apache Virtual Hosts on Ubuntu 20.04

Step 1 — Creating the Directory Structure

sudo mkdir -p /var/www/your_domain_1/public_html
sudo mkdir -p /var/www/your_domain_2/public_html

Step 2 — Granting Permissions

sudo chown -R $USER:$USER /var/www/your_domain_1/public_html
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/your_domain_2/public_html

หรือ

sudo chown -R www-data:www-data your_domain_1/public_html
sudo chown -R www-data:www-data your_domain_2/public_html
sudo chmod -R 755 /var/www

Step 3 — Creating Default Pages for Each Virtual Host

nano /var/www/your_domain_1/public_html/index.html
<html>
 <head>
  <title>Welcome to your_domain_1!</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Success! The your_domain_1 virtual host is working!</h1>
 </body>
</html>
nano /var/www/your_domain_2/public_html/index.html
<html>
 <head>
  <title>Welcome to your_domain_2!</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Success! The your_domain_2 virtual host is working!</h1>
 </body>
</html>

Step 4 — Creating New Virtual Host Files

sudo nano /etc/apache2/sites-available/your_domain_1.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@your_domain_1
    ServerName your_domain_1
    ServerAlias www.your_domain_1
    DocumentRoot /var/www/your_domain_1/public_html

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
sudo nano /etc/apache2/sites-available/your_domain_2.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@your_domain_2
    ServerName your_domain_2
    ServerAlias www.your_domain_2
    DocumentRoot /var/www/your_domain_2/public_html

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Step 5 — Enabling the New Virtual Host Files

sudo a2ensite your_domain_1.conf
sudo a2ensite your_domain_2.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl status apache2

Step 6 — (Optional) Setting Up Local Hosts File

sudo nano /etc/hosts
%windir%\system32\drivers\etc\hosts
127.0.0.1  localhost
127.0.1.1  guest-desktop
your_server_IP your_domain_1
your_server_IP your_domain_2

Step 7 — Testing Your Results

http://your_domain_1
http://your_domain_2

Hostname (computer name) ของ Ubuntu 20.04

ดู Hostname

ดู Hostname ด้วยคำสั่ง hostname

$ hostname
jack5

ดู Hostname ด้วยคำสั่ง hostnamectl

$ hostnamectl
  Static hostname: jack5
     Icon name: computer-vm
      Chassis: vm
    Machine ID: d38e601ed3104707bc3b33c7058533e0
      Boot ID: afa54862c8be4726a7b75fc1e24ec4d1
  Virtualization: oracle
 Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
      Kernel: Linux 5.15.0-67-generic
   Architecture: x86-64

ดู Hostname ที่ไฟล์ /etc/hostname

$ cat /etc/hostname
jack5

ดู Hostname ที่ไฟล์ /etc/hosts

$ cat /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    jack5.com    jack5

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

ลอง ping jack5 จะได้ IP 127.0.1.1

$ ping jack5
PING jack5.com (127.0.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from jack5.com (127.0.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.018 ms
64 bytes from jack5.com (127.0.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.028 ms
64 bytes from jack5.com (127.0.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.031 ms
$ ping jack5.com
PING jack5.com (127.0.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from jack5.com (127.0.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.019 ms
64 bytes from jack5.com (127.0.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.027 ms
64 bytes from jack5.com (127.0.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.027 ms

ลอง ping localhost จะได้ IP 127.0.0.1

$ ping localhost
PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.587 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.025 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.025 ms

เปลี่ยน Hostname

แก้ไขไฟล์ /etc/hostname และไฟล์ /etc/hosts

sudo nano /etc/hostname
sudo nano /etc/hosts

reboot เครื่อง

sudo reboot

command hostname

ดูชื่อเครื่องด้วย hostname

$ hostname

ดู help

$ hostname --help
Usage: hostname [-b] {hostname|-F file}     set host name (from file)
    hostname [-a|-A|-d|-f|-i|-I|-s|-y]    display formatted name
    hostname                 display host name

    {yp,nis,}domainname {nisdomain|-F file} set NIS domain name (from file)
    {yp,nis,}domainname           display NIS domain name

    dnsdomainname              display dns domain name

    hostname -V|--version|-h|--help     print info and exit

Program name:
    {yp,nis,}domainname=hostname -y
    dnsdomainname=hostname -d

Program options:
  -a, --alias      alias names
  -A, --all-fqdns    all long host names (FQDNs)
  -b, --boot       set default hostname if none available
  -d, --domain      DNS domain name
  -f, --fqdn, --long   long host name (FQDN)
  -F, --file       read host name or NIS domain name from given file
  -i, --ip-address    addresses for the host name
  -I, --all-ip-addresses all addresses for the host
  -s, --short      short host name
  -y, --yp, --nis    NIS/YP domain name

Description:
  This command can get or set the host name or the NIS domain name. You can
  also get the DNS domain or the FQDN (fully qualified domain name).
  Unless you are using bind or NIS for host lookups you can change the
  FQDN (Fully Qualified Domain Name) and the DNS domain name (which is
  part of the FQDN) in the /etc/hosts file.

set hostname เป็น example.org

$ sudo hostname example.org
$ hostname
example.org

ดู IP ของเครื่องด้วย hostname -I

$ hostname -I
10.0.2.15 192.168.1.142

ติดตั้ง Apache บน Ubuntu 20.04

Step 1 — Installing Apache

sudo apt update
sudo apt install apache2

Step 2 — Adjusting the Firewall

อันนี้ข้ามได้

$ sudo ufw app list
Available applications:
 Apache
 Apache Full
 Apache Secure
 OpenSSH

As indicated by the output, there are three profiles available for Apache:

 • Apache: This profile opens only port 80 (normal, unencrypted web traffic)
 • Apache Full: This profile opens both port 80 (normal, unencrypted web traffic) and port 443 (TLS/SSL encrypted traffic)
 • Apache Secure: This profile opens only port 443 (TLS/SSL encrypted traffic)

It is recommended that you enable the most restrictive profile that will still allow the traffic you’ve configured. Since we haven’t configured SSL for our server yet in this guide, we will only need to allow traffic on port 80:

$ sudo ufw allow 'Apache'
Rules updated
Rules updated (v6)

You can verify the change by typing:

$ sudo ufw status
Status: inactive

ถ้าเป็น inactive ก็ทำการ enable ufwBasic UFW (Uncomplicated Firewall) commands – Serverspace.io

sudo ufw enable

แต่ถ้าใช้ Ubuntu บน WSL2 จะใช้ ufw ไม่ได้ – security – I can’t use ufw on WSL-Ubuntu – Ask Ubuntu

Step 3 — Checking your Web Server

$ systemctl status apache2

แต่ถ้ารันคำสั่งนี้ใน WSL2 จะไม่ได้

$ systemctl status apache2
System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
Failed to connect to bus: Host is down

ถ้าใช้ Ubuntu 20.04 ใน WSL2 ใช้คำสั่ง

$ service apache2 status
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2023-03-27 14:49:22 +07; 1min 2s ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 4834 (apache2)
   Tasks: 55 (limit: 9444)
   Memory: 5.0M
   CGroup: /system.slice/apache2.service
       ├─4834 /usr/sbin/apache2 -k start
       ├─4835 /usr/sbin/apache2 -k start
       └─4836 /usr/sbin/apache2 -k start
$ sudo service apache2 reload
$ sudo service apache2 restart

ทดลองเข้าใช้งานที่ http://localhost/

หรือใช้คำสั่ง hostname เพื่อดู IP ของเครื่อง แล้วเข้าด้วย IP ได้

$ hostname -I

Step 4 — Other

ตรวจสอบไฟล์ /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

$ cat /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

APACHE_LOG_DIR ค่า default เป็น /var/log/apache2What is the Apache error log location on Linux (xmodulo.com)

$ ls -l /var/log/apache2/
total 36
-rw-r----- 1 root adm 16024 Mar 16 13:42 access.log
-rw-r----- 1 root adm 16683 Mar 16 13:42 error.log
-rw-r----- 1 root adm   0 Mar 14 16:42 other_vhosts_access.log

Ubuntu Package Management

Apt

The apt command is a powerful command-line tool, which works with Ubuntu’s Advanced Packaging Tool (APT) performing such functions as installation of new software packages, upgrade of existing software packages, updating of the package list index, and even upgrading the entire Ubuntu system.

Some examples of popular uses for the apt utility:

Install a Package: Installation of packages using the apt tool is quite simple. For example, to install the nmap network scanner, type the following:

sudo apt install nmap

Remove a Package: Removal of a package (or packages) is also straightforward. To remove the package installed in the previous example, type the following:

sudo apt remove nmap

auto remove package

sudo apt autoremove

คำสั่งพื้นฐาน Ubuntu 20.04

ที่ command line เลือก default editor ใช้คำสั่ง

$ select-editor

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano    <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.tiny
 3. /bin/ed

Choose 1-3 [1]:

คำสั่ง crontab

 • crontab filename การนำเอาคำสั่ง crontab เข้ามาจากไฟล์อื่น
 • crontab -l ดูคำสั่ง crontab ทั้งหมดที่มีอยู่
 • crontab -e แก้ไข crontab ปัจจุบัน
 • crontab -r ลบคำสั่ง crontab ที่มีทั้งหมด

  รูปแบบของคำสั่ง crontab มีทั้งหมด 6 fields

  • 1 = minute มีค่า 0 – 59 เวลาเป็นนาที จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงนาทีที่กำหนด
  • 2 = hour มีค่า 0 – 23 เวลาเป็นชั่วโมง จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงชั่วโมงที่กำหนด
  • 3 = day มีค่า 1 – 31 เวลาเป็นวัน จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงวันที่กำหนด
  • 4 = month มีค่า 1 – 12 เวลาเป็นเดือน จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงเดือนที่กำหนด
  • 5 = weekday มีค่า 0 – 6 วันขะงแต่ละสัปดาห์ มีค่าดังนี้ (อาทิตย์ = 0, จันทร์ = 1, อังคาร = 2, พุธ = 3, พฤหัส = 4, ศุกร์ = 5 ,เสาร์ = 6 )
  • 6 = command คำสั่ง เราสามารถกำหนดคำสั่งได้มากมาย รวมทั้ง script ต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ
  * * * * * command to be executed
  - - - - -
  | | | | |
  | | | | ----- Day of week (0 - 7) (Sunday=0 or 7)
  | | | ------- Month (1 - 12)
  | | --------- Day of month (1 - 31)
  | ----------- Hour (0 - 23)
  ------------- Minute (0 - 59)

  เสร็จแล้วก็ restart service

  $ systemctl status cron
  $ sudo systemctl stop cron
  $ sudo systemctl start cron
  $ sudo service cron status

  Package

  sudo apt install unzip