การขอ Permission ด้วยไลบรารี SimplePermissions

Permission ในระบบ android แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ

 • Normal Permission กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องขอ Runtime Permission
 • Dangerous Permission จำเป็นต้องขอ Runtime Permission

แต่อย่างไรก็ตาม ต้องขอ Permission ในไฟล์ AndroidManifest.xml ด้วย

Continue reading

การฝัง WebView ในแอพ

AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.phaisarn.mywebview">

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

MainActivity.java

package com.phaisarn.mywebview;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.webkit.WebSettings;
import android.webkit.WebView;
import android.webkit.WebViewClient;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    //setContentView(R.layout.activity_main);

    WebView webView1 = new WebView(this);
    setContentView(webView1);

    WebSettings webSettings = webView1.getSettings();
    webSettings.setJavaScriptEnabled(true);

    webView1.setWebViewClient(new WebViewClient());

    webView1.loadUrl("http://google.com");
  }
}

บรรทัดที่ 23 กำหนดให้แสดงเว็บเพจในแอพ

Link

การขอหลาย Permission

การขอ Permission หลายๆอย่าง โดยทำการตรวจสอบ ว่า permission ไหนที่ยังไม่มีก็ทำการขอ โดยตัวอย่างเป็นการขอสิทธิเข้าถึงที่เก็บข้อมูล และขอสิทธิเข้าถึงตำแหน่ง

Continue reading

Android/Java การสร้าง RecyclerView

ใช้ RecyclerView แสดงรายการแบบ list ทำให้สามารถแสดงรายการจำนวนมากๆได้

 1. ใช้งาน RecyclerView
 2. ปรับแต่งเส้นคั่นด้วยไลบรารี่ RecyclerView-FlexibleDivider
 3. วาดตัวอักษรด้วยไลบรารี่ TextDrawable

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 • build.gradle (Module: app)
 • activity_main.xml
 • MainActivity.java
 • values/colors.xml
 • drawable/item_state.xml
 • layout/custom_layout.xml
 • CustomItem.java
 • CustomHolder.java
 • CustomAdapter.java
Continue reading

สร้างไฟล์ Excel ด้วย C#, NPOI และคลาส NpoiExport

https://www.nuget.org/packages/NPOI/

ติดตั้ง

PM> Install-Package NPOI -Version 2.4.1

Program.cs

using NPOI.HSSF.UserModel;
using System;
using System.Data;
using System.IO;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      HSSFWorkbook workbook = new HSSFWorkbook();
      var sheet1 = workbook.CreateSheet("Sheet1");
      var sheet2 = workbook.CreateSheet("Sheet2");

      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Columns.Add("ชื่อ");
      dt.Columns.Add("Email");
      DataRow row1 = dt.NewRow();
      row1["ชื่อ"] = "Jack";
      row1["Email"] = "mr.phaisarn@gmail.com";
      dt.Rows.Add(row1);
      DataRow row2 = dt.NewRow();
      row2["ชื่อ"] = "Example";
      row2["Email"] = "example@gmail.com";
      dt.Rows.Add(row2);

      string fixedWidthColumn = "0-4000,1-4000,2-6000";
      var exporter = new NpoiExport(fixedWidthColumn);
      exporter.ExportDataTableToWorkbook(dt, "Export_Data");
      exporter.ExportDataTableToWorkbook(dt, "Export_Data2");

      string localFullPath = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory;
      FileStream FileStreamObject = new System.IO.FileStream(localFullPath + @"Export_Excel.xls", FileMode.Create, FileAccess.Write);
      FileStreamObject.Write(exporter.GetBytes(), 0, exporter.GetBytes().Length);
      FileStreamObject.Close();
    }
  }
}
Continue reading