การอ่านและเขียน TextFile

อ่านข้อความจากไฟล์ test.txt และนำมาบันทึกลงไฟล์ out.txt

using System;
using System.Collections;
using System.IO;
using System.Text;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string ipFilename = @"test.txt";
      string line;
      ArrayList arr = new ArrayList();

      using (StreamReader ipFile = new StreamReader(ipFilename, Encoding.Default, true))
      {
        while ((line = ipFile.ReadLine()) != null)
        {
          arr.Add(line);
          Console.WriteLine(line);
        }
      }

      string opFilename = @"out.txt";
      using (StreamWriter w = File.AppendText(opFilename))
      {
        for (int i = 0; i < arr.Count; i++)
        {
          w.WriteLine("[{0}] {1}", i, arr[i]);
        }
      }
    }
  }
}

การ for loop วันที่

using System;
using System.Globalization;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      DateTime fromDate = DateTime.Today;
      DateTime toDate = DateTime.Today.AddDays(4);
      for (var day = fromDate.Date; day.Date <= toDate.Date; day = day.AddDays(1))
      {
        Console.WriteLine(day.ToString("yyyy-MM-dd", new CultureInfo("en-US")));
      }
    }
  }
}

เมื่อรันจะได้

2019-03-16
2019-03-17
2019-03-18
2019-03-19
2019-03-20

How do I loop through a date range?

การแสดง AssemblyVersion

AssemblyName.Version Property

ค่า AssemblyVersion กำหนดได้ทีไฟล์ Properties > AssemblyInfo.cs

using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("The version of the currently executing assembly is: {0}",
        typeof(Program).Assembly.GetName().Version);
      // The version of the currently executing assembly is: 1.1.0.0
    }
  }
}