คอนฟิก SSH ต่อ GitHub บน Ubuntu 18.04

สร้าง ssh key

ssh-keygen

จะได้ output อยู่ที่ /home/jack/.ssh/

  • Private key – in /home/jack/.ssh/id_rsa
  • Public key – in /home/jack/.ssh/id_rsa.pub

GitHub configuration

ไปที่ https://github.com/settings/keys

เลือกปุ่ม “New SSH key”

แล้วใส่ Key โดยนำค่ามาจาก เสร็จแล้วกด  “Add SSH Key”

cat /home/jack/.ssh/id_rsa.pub

Clone the repository using SSH

git clone git@github.com:phaisarnsut/WebAppCore.git