ติดตั้ง Hadoop 3.2.3 in Stand-Alone Mode บน Ubuntu 18.04

ทดสอบบน Ubuntu 18.04.5

อัพเดทแพกเกจ

sudo apt update

ติดตั้ง Java

sudo apt install openjdk-8-jdk
$ java -version
openjdk version "1.8.0_312"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_312-8u312-b07-0ubuntu1~18.04-b07)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.312-b07, mixed mode)

ติดตั้ง Hadoop

ไปที่ Apache Hadoop แล้วคลิกเลือกที่ binary

เวอร์ชัน 3.2.3

ดาว์นโหลดด้วย wget

$ wget https://dlcdn.apache.org/hadoop/common/hadoop-3.2.3/hadoop-3.2.3.tar.gz
$ tar -zxvf hadoop-3.2.3.tar.gz
sudo mv hadoop-3.2.3 /usr/local/hadoop

อัพเดทค่า JAVA_HOME ในไฟล์ hadoop-env.sh

sudo nano /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh
#export JAVA_HOME=${JAVA_HOME}
export JAVA_HOME=$(readlink -f /usr/bin/java | sed "s:bin/java::")

ดูเวอร์ชันของ Hadoop

$ /usr/local/hadoop/bin/hadoop version
Hadoop 3.2.3
Source code repository https://github.com/apache/hadoop -r abe5358143720085498613d399be3bbf01e0f131
Compiled by ubuntu on 2022-03-20T01:18Z
Compiled with protoc 2.5.0
From source with checksum 39bb14faec14b3aa25388a6d7c345fe8
This command was run using /usr/local/hadoop/share/hadoop/common/hadoop-common-3.2.3.jar

ตั้งค่า HADOOP_HOME

$ nano .bashrc

เพิ่ม export HADOOP_HOME=/usr/local/hadoop ไว้ท้ายสุดของไฟล์

$ source .bashrc

ตรวจสอบ

$ echo $HADOOP_HOME
/usr/local/hadoop