การ split ไฟล์ PDF ด้วย iTextSharp

ติดตั้ง

PM> Install-Package iTextSharp -Version 5.5.13.2

หน้าแรกของ PDF คือหน้าที่ 1

using iTextSharp.text;
using iTextSharp.text.pdf;
using System;
using System.Reflection;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    private static readonly log4net.ILog log = log4net.LogManager.GetLogger(MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType);

    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        log.Info("*********************************");
        log.Info("************* BEGIN *************");
        log.Info(AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName);

        string sourcePDFpath = "iptest.pdf";
        string outputPDFpath = "optest.pdf";
        int startpage = 1;
        int endpage = 1;
        ExtractPages(sourcePDFpath, outputPDFpath, startpage, endpage);

        log.Info("************** END **************");
        log.Info("");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        log.Error(ex.Message);
        log.Error(ex.ToString());
      }
    } // end main

    private static void ExtractPages(string sourcePDFpath, string outputPDFpath, int startpage, int endpage)
    {
      PdfReader reader = null;
      Document sourceDocument = null;
      PdfCopy pdfCopyProvider = null;
      PdfImportedPage importedPage = null;

      reader = new PdfReader(sourcePDFpath);
      sourceDocument = new Document(reader.GetPageSizeWithRotation(startpage));
      pdfCopyProvider = new PdfCopy(sourceDocument, new System.IO.FileStream(outputPDFpath, System.IO.FileMode.Create));

      sourceDocument.Open();

      for (int i = startpage; i <= endpage; i++)
      {
        importedPage = pdfCopyProvider.GetImportedPage(reader, i);
        pdfCopyProvider.AddPage(importedPage);
      }
      sourceDocument.Close();
      reader.Close();
    }
  } // end class
}