การใช้ Apache log4net™

  1. ติดตั้ง log4net ผ่าน NuGet
  2. สร้างไฟล์ log4net.config
  3. บอก log4net ให้โหลดไฟล์คอนฟิก
  4. เพิ่มโค๊ดที่ Program.cs
  5. การกำหนดชื่อไฟล์ log เป็น ปี เดือน วัน
  6. การเก็บ log แบบ indent
  7. log4net levels
  8. log ชื่อเพจที่กำลังทำงาน (ASP.NET)
Continue reading