กรองเอาเฉพาะตัวเลข (digit) จาก string

ใช้ regular expression

using System;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        string ipString = "(66)123-456-7890 เบอร์มือถือ ";
        string opString = null;
        Console.WriteLine(ipString);

        Regex regex = new Regex(@"[^\d]");
        opString = regex.Replace(ipString, "");
        Console.WriteLine(opString);
      }
      catch (ArgumentException ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.Message);
      }
    }
  }
}

จะได้

(66)123-456-7890 เบอร์มือถือ
661234567890

Regex ใน C#

 1. การแทนที่ white-space ด้วยช่องว่าง 1 ช่อง
 2. การหา url จาก HREFs
 3. การเปลี่ยน Date Formats
 4. การหา protocol และ Port Number จาก URL
 5. นำ Invalid Characters ออกจาก String
 6. ตรวจสอบ email ว่า format ถูกต้องมั๊ย
 7. extract string ด้วย regex
 8. ตรวจสอบว่ามีเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
Continue reading