การแสดงจำนวนเงินด้วย ToString()

แสดงแบบปกติ แบบกำหนดจำนวนทศนิยม แบบกำหนดคอมมา

using System;

namespace ConsoleApplication2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      decimal value = 123456789.123456m;
      Console.WriteLine(value.ToString());
      Console.WriteLine(value.ToString("0.00"));
      Console.WriteLine(value.ToString("#,##0.00"));
      // 123456789.123456
      // 123456789.12
      // 123,456,789.12
    }
  }
}