เก็บข้อมูลลง Session, ViewBag

ให้รันเรียกหน้า About ก่อน แล้วค่อยเรียกหน้า Contact

  • myVar1 ใช้ได้ที่ About.cshtml
  • Session[“myVar2”] ใช้ได้ทุกหน้า
  • ViewBag.myVar3 ใช้ได้ที่ About.cshtml และ HomeController.cs
  • Session[“myVar4”] ใช้ได้ทุกหน้า
  • ViewBag.myVar5 ใช้ได้ที่ About.cshtml และ HomeController.cs
Continue reading