ติดตั้ง express generator

การติดตั้ง express generator

ติดตั้งครั้งเดียว ไม่ได้ขึ้นกับโปรเจ็กส์

npm install express-generator -g

ดู version

> express --version
4.16.1

ดู help

> express -h

 Usage: express [options] [dir]

 Options:

    --version    output the version number
  -e, --ejs      add ejs engine support
    --pug      add pug engine support
    --hbs      add handlebars engine support
  -H, --hogan     add hogan.js engine support
  -v, --view <engine> add view <engine> support (dust|ejs|hbs|hjs|jade|pug|twig|vash) (defaults to jade)
    --no-view    use static html instead of view engine
  -c, --css <engine>  add stylesheet <engine> support (less|stylus|compass|sass) (defaults to plain css)
    --git      add .gitignore
  -f, --force     force on non-empty directory
  -h, --help      output usage information

-v, --view แสดง view engine ที่ใช้ได้ dust | ejs | hbs | hjs | jade | pug | twig | vash

ทดลองสร้างโปรเจ็กส์

สร้างโปรเจ็กส์ด้วย express generator โดยใช้ Pug

> express --view=pug myapp

  create : myapp\
  create : myapp\public\
  create : myapp\public\javascripts\
  create : myapp\public\images\
  create : myapp\public\stylesheets\
  create : myapp\public\stylesheets\style.css
  create : myapp\routes\
  create : myapp\routes\index.js
  create : myapp\routes\users.js
  create : myapp\views\
  create : myapp\views\error.pug
  create : myapp\views\index.pug
  create : myapp\views\layout.pug
  create : myapp\app.js
  create : myapp\package.json
  create : myapp\bin\
  create : myapp\bin\www

  change directory:
   > cd myapp

  install dependencies:
   > npm install

  run the app:
   > SET DEBUG=myapp:* & npm start

จะได้ไฟล์ package.json

{
 "name": "myapp",
 "version": "0.0.0",
 "private": true,
 "scripts": {
  "start": "node ./bin/www"
 },
 "dependencies": {
  "cookie-parser": "~1.4.4",
  "debug": "~2.6.9",
  "express": "~4.16.1",
  "http-errors": "~1.6.3",
  "morgan": "~1.9.1",
  "pug": "2.0.0-beta11"
 }
}

เสร็จแล้วติดตั้ง dependencies:

> cd myapp
> npm install

สั่งรันโปรเจ็กส์บน MacOS or Linux

$ DEBUG=myapp:* npm start

สั่งรันโปรเจ็กส์บน Windows

> set DEBUG=myapp:* & npm start

ลองเปิด browser เข้าที่ http://localhost:3000/
จะเห็นข้อความ

Express
Welcome to Express