เปลี่ยน Input Language Programmatically

/// <summary>
/// Changing Current Input Language to a next installed language
/// </summary>
public void ChangeInputLanguage()
{
  // Nothing to do if there is only one Input Language supported:
  if (InputLanguage.InstalledInputLanguages.Count == 1)
    return;
  // Get index of current Input Language
  int currentLang = InputLanguage.InstalledInputLanguages.IndexOf(InputLanguage.CurrentInputLanguage);
  // Calculate next Input Language
  InputLanguage nextLang = ++currentLang == InputLanguage.InstalledInputLanguages.Count ? 
    InputLanguage.InstalledInputLanguages[0] : InputLanguage.InstalledInputLanguages[currentLang];
  // Change current Language to the calculated:
  ChangeInputLanguage(nextLang);
}

/// <summary>
/// Changing current Input Language to a new one passed in the param
/// </summary>
/// <param name="ISOLang">ISO Culture name string code e.g. "en" for English</param>
public void ChangeInputLanguage(string ISOLang)
{
  // Convert ISO Culture name to InputLanguage object. Be aware: if ISO is not supported
  // ArgumentException will be invoked here
  InputLanguage nextLang = InputLanguage.FromCulture(new System.Globalization.CultureInfo(ISOLang));
  ChangeInputLanguage(nextLang);
}

/// <summary>
/// Changing current Input Language to a new one passed in the param
/// </summary>
/// <param name="LangID">Integer Culture code e.g. 1033 for English</param>
public void ChangeInputLanguage(int LangID)
{
  // Convert Integer Culture code to InputLanguage object. Be aware: if Culture code is not supported
  // ArgumentException will be invoked here
  InputLanguage nextLang = InputLanguage.FromCulture(new System.Globalization.CultureInfo(LangID));
  ChangeInputLanguage(nextLang);
}

/// <summary>
/// Changing current Input Language to a new one passed in the param
/// </summary>
/// <param name="InputLang">New Input Language as InputLanguage object</param>
public void ChangeInputLanguage(InputLanguage InputLang)
{
  // Check is this Language really installed. Raise exception to warn if it is not:
  if (InputLanguage.InstalledInputLanguages.IndexOf(InputLang) == -1)
    throw new ArgumentOutOfRangeException();
  // InputLAnguage changes here:
  InputLanguage.CurrentInputLanguage = InputLang;
}
Posted in C#

Fixed phpMyAdmin ใน Ubuntu 18.04 “Warning in ./libraries/plugin_interface.lib.php#551 count()”

ปัญหา

Warning in ./libraries/plugin_interface.lib.php#551
 count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

วิธีแก้

backup ไฟล์ plugin_interface.lib.php ไว้ก่อน

$ sudo cp /usr/share/phpmyadmin/libraries/plugin_interface.lib.php /usr/share/phpmyadmin/libraries/plugin_interface.lib.php.bak

เข้าไปแก้ไขไฟล์ plugin_interface.lib.php

$ sudo nano /usr/share/phpmyadmin/libraries/plugin_interface.lib.php 

กด CTRL + W แล้วค้นหาคำว่า

if ($options != null && count($options) > 0) {

ให้แทนด้วย

if ($options != null && count((array)$options) > 0) {

Link

Fixed phpMyAdmin ใน Ubuntu 18.04 “Warning in ./libraries/sql.lib.php#613 count()”

ปัญหา

Warning in ./libraries/sql.lib.php#613 count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

วิธีแก้

backup ไฟล์ sql.lib.php ไว้ก่อน

$ sudo cp /usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php /usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php.bak

เข้าไปแก้ไขไฟล์ sql.lib.php

$ sudo nano /usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php

กด CTRL + W แล้วค้นหาคำว่า

(count($analyzed_sql_results['select_expr'] == 1)

ให้แทนด้วย

((count($analyzed_sql_results['select_expr']) == 1

Link

โปรเจ็กส์ Web Application เรียกใช้ jQuery

1.อ้างถึง jQuery

ไฟล์ Pages|Shared|_Layout.cshtml

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>@ViewData["Title"] - WebApp1</title>
  <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" />
  <link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" />
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
</head>
...

2.ทดลองใช้งาน เมื่อคลิกที่ <P> แล้วจะแสดง alert

ไฟล์ Pages|Index.cshtml

@page
@model IndexModel
@{
  ViewData["Title"] = "Home page";
}

<div class="text-center">
  <h1 class="display-4">Welcome</h1>
  <p>Learn about <a href="https://docs.microsoft.com/aspnet/core">building Web apps with ASP.NET Core</a>.</p>

  <p>Click on this paragraph.</p>
</div>

<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function () {
    $("p").click(function () {
      alert("The paragraph was clicked.");
    });
  });
</script>

Link

สร้างโปรเจ็กส์ Web API ติดต่อ MySQL

 1. สร้างโปรเจ็กส์ด้วย Visual Studio 2019
 2. ไฟล์ต่างๆในโปรเจ็กส์
 3. เพิ่มคลาส Movie
 4. สร้างคอนโทรลเลอร์ MovieController
 5. ติดตั้ง Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql
 6. สร้างตารางที่ MySQL
 7. ทดสอบ API
Continue reading

Install .NET Core SDK on Linux Ubuntu 18.04 – x64

Register Microsoft key and feed

Before installing .NET, you’ll need to register the Microsoft key, register the product repository, and install required dependencies. This only needs to be done once per machine.

$ wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/packages-microsoft-prod.deb -O packages-microsoft-prod.deb
$ sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb

Install the .NET SDK

Update the products available for installation, then install the .NET SDK.

$ sudo add-apt-repository universe
$ sudo apt-get install apt-transport-https
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install dotnet-sdk-2.2

ตรวจสอบหลังการติดตั้ง

$ dotnet --version
2.2.402

Link