ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน

ตัวอย่าง 1-2345-67890-12-1

 1. นำไปคูณเลขประจำตำแหน่ง : (1*13)+(2*12)+(3*11)+(4*10)+(5*9)+(6*8)+(7*7)+(8*6)+(9*5)+(0*4)+(1*3)+(2*2) = 352
 2. หารเอาเศษด้วย : 11 352%11= 0
 3. นำ 11 ตั้งแล้วลบเศษที่ได้จากการหารในข้อ 2 : 11 – 0 = 11 (เอาเลขหลักหน่วย) ดังนั้น Check Digit คือ 1
 4. จะได้ : 1-2345-67890-12-1
private static bool validateIDCard(string idcardno)
{
  if (string.IsNullOrEmpty(idcardno))
  {
    log.Info(string.Format("idcardno IsNullOrEmpty '{0}'", idcardno));
    return false;
  }

  if (idcardno.Length != 13)
  {
    log.Info(string.Format("idcardno Length != 13 '{0}'", idcardno));
    return false;
  }

  bool isDigit = Regex.IsMatch(idcardno, @"^[0-9]*$");
  if (!isDigit)
  {
    log.Info(string.Format("idcardno is not only digit '{0}'", idcardno));
    return false;
  }


  int sum = 0;
  for (int i = 0; i < 12; i++)
  {
    sum += Convert.ToInt32(idcardno.Substring(i, 1)) * (13 - i);
  }

  int checksum = (11 - (sum % 11)) % 10;
  if (checksum != Convert.ToInt32(idcardno.Substring(12)))
  {
    log.Info(string.Format("idcardno checksum error '{0}', sum = '{1}', checksum = '{2}'", idcardno, sum, checksum));
    return false;
  }

  return true;
}
Posted in C#

Console เชื่อมต่อ MySQL

 1. ติดตั้ง MySql.Data ผ่าน NuGet
 2. สร้างโฟลเดอร์ mysql
 3. สร้างคลาส mysql/sql.cs
 4. สร้างคลาส mysql/qry.cs
 5. แก้ไขไฟล์ App.config
 6. แก้ไขไฟล์ Program.cs

1.ติดตั้ง MySql.Data ผ่าน NuGet

PM> Install-Package MySql.Data -Version 6.9.12

2.สร้างโฟลเดอร์ mysql

3.สร้างคลาส mysql/sql.cs

using MySql.Data.MySqlClient;
using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Reflection;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace ConsoleApp1.mysql
{
  class sql
  {
    private static readonly log4net.ILog log = log4net.LogManager.GetLogger(MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType);
    private static string connMySql = ConfigurationManager.AppSettings.Get("connMySql");


    public static DataTable ExecuteQuery(string query)
    {
      query = Regex.Replace(query, @"\s+", " ");
      log.Debug(query);

      try
      {
        using (MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connMySql))
        {
          conn.Open();
          MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(query, conn);
          System.Data.DataSet ds = new System.Data.DataSet("Names");
          da.Fill(ds);
          DataTable dt = ds.Tables[0];

          conn.Close();

          log.Debug(string.Format(" found {0} record.", dt.Rows.Count));
          return dt;
        }
      }
      catch (MySqlException ex)
      {
        log.Error(ex.Message);
        return null;
      }
    }

    public static DataTable ExecuteReader(string query)
    {
      //log.Info(string.Format(" '{0}'", connIIA.Split(';')[0]));

      query = Regex.Replace(query, @"\s+", " ");
      log.Debug(query);

      DataSet ds;
      try
      {
        // Open a connection
        using (MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connMySql))
        {
          conn.Open();
          using (MySqlTransaction trans = conn.BeginTransaction(IsolationLevel.ReadUncommitted))
          {
            // Create an SQL command
            using (MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, conn))
            {
              cmd.Transaction = trans;
              //log.Debug(string.Format("cmd.CommandTimeout='{0}'", cmd.CommandTimeout));
              cmd.CommandTimeout = 5000;
              //log.Debug(string.Format("cmd.CommandTimeout='{0}'", cmd.CommandTimeout));

              using (MySqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader())
              {
                // Write the data to the console
                //while (dr.Read())
                //{
                //  Console.WriteLine(dr["lotno"].ToString());
                //}
                ds = new System.Data.DataSet("Names");
                while (!dr.IsClosed)
                  ds.Tables.Add().Load(dr);
                dr.Close();

                DataTable dt = ds.Tables[0];

                // Close the connection
                conn.Close();

                log.Debug(string.Format(" found {0} record.", dt.Rows.Count));
                return dt;
              }
            }
          }
        }
      }
      catch (MySqlException ex)
      {
        log.Error(ex.Message);
        return null;
      }
    }

    public static string ExecuteNonQuery(string query)
    {
      query = Regex.Replace(query, @"\s+", " ");
      log.Debug(query);

      try
      {
        string result = "";
        using (var conn = new MySqlConnection(connMySql))
        {
          conn.Open();

          using (MySqlTransaction myTrans = conn.BeginTransaction(IsolationLevel.ReadCommitted))
          {
            // Assign transaction object for a pending local transaction
            using (MySqlCommand myCommand = new MySqlCommand())
            {
              myCommand.Connection = conn;
              myCommand.Transaction = myTrans;

              try
              {
                myCommand.CommandText = query;
                myCommand.ExecuteNonQuery();

                myTrans.Commit();
                result = "success";
                log.Info(result);
              }
              catch (Exception ex)
              {
                myTrans.Rollback();
                result = ex.Message;
                log.Error(ex.Message);
              }
            }
          }
        }
        return result;
      }
      catch (MySqlException ex)
      {
        log.Error(ex.Message);
        return null;
      }
    }

  } // end class
}

4.สร้างคลาส mysql/qry.cs

using System.Reflection;

namespace ConsoleApp1.mysql
{
  public class qry
  {
    private static readonly log4net.ILog log = log4net.LogManager.GetLogger(MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType);

    public static string QuerySelectData(string param1)
    {
      log.Info(string.Format("Parameter ({0})", param1));

      string query = string.Format(@"", param1);
      return query;
    }

    public static string QuerySelectData(string param1, string param2)
    {
      log.Info(string.Format("Parameter ({0}, {1})", param1, param2));

      string query = string.Format(@"", param1, param2);
      return query;
    }

  } // end class
}

5.แก้ไขไฟล์ App.config

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
 <startup>
  <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5" />
 </startup>

 <appSettings>
  <add key="connMySql" value="server=xxx.xxx.xxx.xxx;database=[dbname];uid=[userid];pwd=[userpass];" />
 </appSettings>

 <system.data>
  <DbProviderFactories>
   <remove invariant="MySql.Data.MySqlClient" />
   <add name="MySQL Data Provider" invariant="MySql.Data.MySqlClient" description=".Net Framework Data Provider for MySQL" type="MySql.Data.MySqlClient.MySqlClientFactory, MySql.Data, Version=6.9.12.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c5687fc88969c44d" />
  </DbProviderFactories>
 </system.data>
</configuration>

6.แก้ไขไฟล์ Program.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    private static readonly log4net.ILog log = log4net.LogManager.GetLogger(MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType);

    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        log.Info("*********************************");
        log.Info("************* BEGIN *************");
        log.Info(AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName);


        // Check AppSettings in App.config
        if (!checkConfig())
        {
          log.Error("Missing some config");
          return;
        }


        string connMySql = ConfigurationManager.AppSettings.Get("connMySql");
        log.Info(string.Format(" '{0}'", connMySql.Split(';')[0]));

        mysql.sql.ExecuteReader(mysql.qry.QuerySelectData(""));


        log.Info("************** END **************");
        log.Info("");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        log.Error(ex.Message);
        log.Error(ex.ToString());
      }
    } // end main

    private static bool checkConfig()
    {
      string connMySql = ConfigurationManager.AppSettings.Get("connMySql");
      if (string.IsNullOrEmpty(connMySql))
      {
        log.Error("'connMySql' not found in App.config");
        return false;
      }

      return true;
    }
  } // end class
}

ส่งอีเมลจาก gmail ด้วย C#

ทำการ อนุญาตแอปที่มีความปลอดภัยน้อย ใน gmail ก่อน

สร้างโปรเจ็กส์แบบ WindowsForm

เพิ่ม button1

using System;
using System.Net.Mail;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string displayName = "Phaisarn Sutheebanjard";
      string userName = "xxxxx@gmail.com";
      string password = "yyyyy";
      string mailto = "mr.phaisarn@gmail.com";

      using (SmtpClient smtp = new SmtpClient())
      {
        // email
        MailMessage mail = new MailMessage();
        mail.From = new MailAddress(userName, displayName);
        mail.To.Add(mailto);
        mail.Subject = "Greeting";
        mail.Body = string.Format("Hello World!");

        // smtp
        smtp.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;
        smtp.UseDefaultCredentials = false;
        smtp.EnableSsl = true;
        smtp.Host = "smtp.gmail.com";
        smtp.Port = 587;
        smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(userName, password);
        smtp.Send(mail);
        MessageBox.Show("Mail Sent");
      }
    }
  }
}

Link

Posted in C#

การ Get Client IP Address บน ASP.NET Core 3

สร้างโปรเจ็กส์ทดสอบแบบ WebApplication แล้วเลือก API ตั้งชื่อ WebApi

ทำการ inject HttpContextAccessor ในไฟล์ Startup.cs

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;

namespace WebApi
{
  public class Startup
  {
    public Startup(IConfiguration configuration)
    {
      Configuration = configuration;
    }

    public IConfiguration Configuration { get; }

    // This method gets called by the runtime. Use this method to add services to the container.
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      services.AddControllers();
      services.AddSingleton<IHttpContextAccessor, HttpContextAccessor>();
    }

    // This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.
    public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
    {
      if (env.IsDevelopment())
      {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
      }

      app.UseRouting();

      app.UseAuthorization();

      app.UseEndpoints(endpoints =>
      {
        endpoints.MapControllers();
      });
    }
  }
}

เพิ่ม API Controller ชื่อ ValuesController.cs

ประกาศตัวแปร httpContextAccessor และกำหนดค่าให้ตัวแปรใน Constructor

using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System.Collections.Generic;

namespace WebApi.Controllers
{
  [Route("api/[controller]")]
  [ApiController]
  public class ValuesController : ControllerBase
  {
    private readonly IHttpContextAccessor httpContextAccessor;

    public ValuesController(IHttpContextAccessor httpContextAccessor)
    {
      this.httpContextAccessor = httpContextAccessor;
    }

    // GET: api/<ValuesController>
    [HttpGet]
    public IEnumerable<string> Get()
    {
      string clientIpAddress = this.httpContextAccessor.HttpContext.Connection.RemoteIpAddress.ToString();
      return new string[] { "clientIpAddress ", clientIpAddress };
    }
  }
}

รันโปรแกรมแล้วลองเรียกไปที่ http://localhost:58691/api/values

จะได้

["clientIpAddress ","::1"]

ถ้าจะจัดเก็บค่า IP Address ลง database ก็กำหนด ขนาด field ไว้ที่ 45 characters

Link

HTML เบื้องต้น

ไฟล์ html

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Page Title</title>
</head>

<body>

  <h1>This is a Heading</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>

</body>

</html>

ไฟล์ html + Bootstrap 4

<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
    integrity="sha384-Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crossorigin="anonymous">

  <title>Hello, world!</title>
</head>

<body>
  <h1>Hello, world!</h1>

  <!-- Optional JavaScript -->
  <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js"
    integrity="sha384-J6qa4849blE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n"
    crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js"
    integrity="sha384-Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo"
    crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"
    integrity="sha384-wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6"
    crossorigin="anonymous"></script>
</body>

</html>

bootstrap 4 มี header ตรงกลาง และมี 3 คอลัมน์

<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
    integrity="sha384-Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crossorigin="anonymous">

  <title>Hello, world!</title>
</head>

<body>
  <div class="jumbotron text-center">
    <h1>Hello, world!</h1>
    <p>Resize this responsive page to see the effect!</p>
  </div>

  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-sm-4">
        <h3>Column 1</h3>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...</p>
        <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...</p>
      </div>
      <div class="col-sm-4">
        <h3>Column 2</h3>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...</p>
        <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...</p>
      </div>
      <div class="col-sm-4">
        <h3>Column 3</h3>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...</p>
        <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...</p>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- Optional JavaScript -->
  <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js"
    integrity="sha384-J6qa4849blE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n"
    crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js"
    integrity="sha384-Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo"
    crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"
    integrity="sha384-wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6"
    crossorigin="anonymous"></script>
</body>

</html>