การเรียก POST ด้วย HttpWebRequest

ถ้าเรียก HttpWebRequest แล้วเจอ error

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. 

[Main] System.Net.WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
  at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()

ให้แก้ไขด้วยการวาง ServicePointManager

ServicePointManager.Expect100Continue = true;
ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12;
// SecurityProtocolType.Tls
// SecurityProtocolType.Tls11
// SecurityProtocolType.Ssl3;

ไว้ก่อน HttpWebRequest

//createing HttpWebRequest after ServicePointManager settings
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("https://google.com/api/")

ตัวอย่าง

ServicePointManager.Expect100Continue = true;
ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12;
// ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls
// ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls11
// ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Ssl3;

HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("https://example.com/api/")
request.ContentType = "application/json";
request.Method = "POST";

using (var streamWriter = new StreamWriter(request.GetRequestStream()))
{
  People movReq = new People();

  People.username = "user1";
  People.password = "paas1";
  People.xxx = "xxx";
  
  string jsonReq = JsonConvert.SerializeObject(movReq);
  log.Info(string.Format("Request: jsonString='{0}'", jsonReq));

  streamWriter.Write(jsonReq);
}

HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
MOVRealTimeResponse resp;
using (var streamReader = new StreamReader(response.GetResponseStream()))
{
  var result = streamReader.ReadToEnd();
  log.Info(string.Format("Response: string='{0}'", result));

  resp = JsonConvert.DeserializeObject<MOVRealTimeResponse>(result);
}
Posted in C#

Python3 ติดต่อดาต้าเบส MySQL

Create Connection

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="yourusername",
  password="yourpassword"
)

print(mydb)
# <mysql.connector.connection_cext.CMySQLConnection object at 0x000002A56602E948>

หรือระบุ database

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="yourusername",
  password="yourpassword",
  database="mydatabase"
)

Creating a Database

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="yourusername",
  password="yourpassword"
)

mycursor = mydb.cursor()

mycursor.execute("CREATE DATABASE mydatabase")

Show databases

mycursor = mydb.cursor()

mycursor.execute("SHOW DATABASES")

for x in mycursor:
  print(x)

Creating a Table

mycursor.execute("CREATE TABLE customers (name VARCHAR(255), address VARCHAR(255))")
mycursor.execute("CREATE TABLE customers (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address VARCHAR(255))")

Show table

mycursor.execute("SHOW TABLES")

for x in mycursor:
 print(x)

Alter table

mycursor.execute("ALTER TABLE customers ADD COLUMN id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY")

Delete table

mycursor.execute("DROP TABLE customers")

Insert Into Table

sql = "INSERT INTO customers (name, address) VALUES (%s, %s)"
val = ("John", "Highway 21")
mycursor.execute(sql, val)

mydb.commit()

print(mycursor.rowcount, "record inserted.")

Insert Multiple Rows

sql = "INSERT INTO customers (name, address) VALUES (%s, %s)"
val = [
  ('Peter', 'Lowstreet 4'),
  ('Amy', 'Apple st 652'),
  ('Hannah', 'Mountain 21'),
  ('Michael', 'Valley 345'),
  ('Sandy', 'Ocean blvd 2'),
  ('Betty', 'Green Grass 1'),
  ('Richard', 'Sky st 331'),
  ('Susan', 'One way 98'),
  ('Vicky', 'Yellow Garden 2'),
  ('Ben', 'Park Lane 38'),
  ('William', 'Central st 954'),
  ('Chuck', 'Main Road 989'),
  ('Viola', 'Sideway 1633')
]

mycursor.executemany(sql, val)

mydb.commit()

print(mycursor.rowcount, "was inserted.")

Select From a Table

We use the fetchall() method, which fetches all rows from the last executed statement.

mycursor.execute("SELECT * FROM customers")

myresult = mycursor.fetchall()

for x in myresult:
  print(x)

fetchone()

The fetchone() method will return the first row of the result:

mycursor.execute("SELECT * FROM customers")

myresult = mycursor.fetchone()

print(myresult)

					

Case Styles: Camel, Pascal, Snake

The most popular ways to combine words into a single string

 • camelCase
 • PascalCase
 • snake_case
 • kebab-case
Case StylesText
Rawuser login count
Camel CaseuserLoginCount
Pascal CaseUserLoginCount
Snake Caseuser_login_count
Snake Case (All Caps)USER_LOGIN_COUNT
Kebab Caseuser-login-count
Case Styles

Snake case to camel case

def snake_to_camel(text):
  text = ''.join(word.title() for word in text.split('_'))
  return text

st = 'user_login_count'
print(snake_to_camel(st))
# UserLoginCount

Camel case to snake case

import re

def camel_to_snake(text):
 return re.sub(r'(?<!^)(?=[A-Z])', '_', text).lower()

print(camel_to_snake('userLoginCount'))
print(camel_to_snake('HTTPResponseCodeXYZ'))
# user_login_count
# h_t_t_p_response_code_x_y_z
import re

def camel_to_snake(name):
  name = re.sub('(.)([A-Z][a-z]+)', r'\1_\2', name)
  return re.sub('([a-z0-9])([A-Z])', r'\1_\2', name).lower()

def to_snake_case(name):
  name = re.sub('(.)([A-Z][a-z]+)', r'\1_\2', name)
  name = re.sub('__([A-Z])', r'_\1', name)
  name = re.sub('([a-z0-9])([A-Z])', r'\1_\2', name)
  return name.lower()

print(camel_to_snake('UserLoginCount'))
print(camel_to_snake('camel2_camel2_case'))
print(camel_to_snake('getHTTPResponseCode'))
print(camel_to_snake('HTTPResponseCodeXYZ'))
# user_login_count
# camel2_camel2_case
# get_http_response_code
# http_response_code_xyz

NumPy

ตรวจสอบเวอร์ชันของ numpy

import numpy
print(numpy.version.version)
# 1.19.5
import numpy as np
print(np.__version__)
# 1.19.5
> conda list

Arrays

The array object in NumPy is called ndarray

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print(arr)
print(type(arr))
# [1 2 3 4 5]
# <class 'numpy.ndarray'>

0-D Arrays

import numpy as np
arr = np.array(5)
print(arr)
print(type(arr))
# 5
# <class 'numpy.ndarray'>

1-D Arrays

import numpy as np
arr = np.array([1,2,3])
print(arr)
print(type(arr))
# [1 2 3]
# <class 'numpy.ndarray'>

2-D Arrays

import numpy as np

arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
print(arr)
print(type(arr))
# [[1 2 3]
# [4 5 6]]
# <class 'numpy.ndarray'>

3-D Arrays

import numpy as np
arr = np.array([[[1, 2, 3], [4, 5, 6]], [[7, 8, 9], [10, 11, 12]]])
print(arr)
print(type(arr))
# [[[1 2 3]
#  [4 5 6]]
# 
# [[ 7 8 9]
#  [10 11 12]]]
# <class 'numpy.ndarray'>

Number of Dimensions

import numpy as np
a = np.array(5)
b = np.array([1, 2, 3])
c = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
d = np.array([[[1, 2, 3], [4, 5, 6]], [[7, 8, 9], [10, 11, 12]]])

print(a.ndim)
print(b.ndim)
print(c.ndim)
print(d.ndim)
# 0
# 1
# 2
# 3

Define the number of dimensions by using the ndmin argument.

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4], ndmin=5)

print(arr)
print('number of dimensions :', arr.ndim)
# [[[[[1 2 3 4]]]]]
# number of dimensions : 5

NumPy Data Types

NumPy has some extra data types, and refer to data types with one character, like i for integers, u for unsigned integers etc.

 • i – integer
 • b – boolean
 • u – unsigned integer
 • f – float
 • c – complex float
 • m – timedelta
 • M – datetime
 • O – object
 • S – string
 • U – unicode string
 • V – fixed chunk of memory for other type ( void )
import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4])
print(arr.dtype)
# int32
import numpy as np
arr = np.array(['apple', 'banana', 'cherry'])
print(arr.dtype)
# <U6
import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4], dtype='S')
print(arr)
print(arr.dtype)
# [b'1' b'2' b'3' b'4']
# |S1
import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4], dtype='i4')
print(arr)
print(arr.dtype)
# [1 2 3 4]
# int32

Converting Data Type

import numpy as np
arr = np.array([1.1, 2.1, 3.1])
newarr = arr.astype('i') # newarr = arr.astype(int)
print(newarr)
print(newarr.dtype)
# [1 2 3]
# int32
import numpy as np
arr = np.array([1, 0, 3])
newarr = arr.astype(bool)
print(newarr)
print(newarr.dtype)
# [ True False True]
# bool

Array Copy vs View

The main difference between a copy and a view of an array is that the copy is a new array, and the view is just a view of the original array.

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
x = arr.copy()
arr[0] = 42
print(arr)
print(x)
# [42 2 3 4 5]
# [1 2 3 4 5]
import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
x = arr.view()
arr[0] = 42
print(arr)
print(x)
# [42 2 3 4 5]
# [42 2 3 4 5]

Check if Array Owns it’s Data

copies owns the data, and views does not own the data

Every NumPy array has the attribute base that returns None if the array owns the data.

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
x = arr.copy()
y = arr.view()

print(arr.base)
print(x.base)
print(y.base)
# None
# None
# [1 2 3 4 5]

Array Shape

Array Shape

import numpy as np
arr = np.array([[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]])
print(arr.shape)
print(type(arr.shape))
# (2, 4)
# <class 'tuple'>
import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4], ndmin=5)

print(arr)
print('shape of array :', arr.shape)
# [[[[[1 2 3 4]]]]]
# shape of array : (1, 1, 1, 1, 4)

Array Reshaping

Reshape From 1-D to 2-D

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12])
newarr = arr.reshape(4, 3)
print(newarr)
# [[ 1 2 3]
# [ 4 5 6]
# [ 7 8 9]
# [10 11 12]]

Reshape From 1-D to 3-D

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12])
newarr = arr.reshape(2, 3, 2)
print(newarr)
# [[[ 1 2]
#  [ 3 4]
#  [ 5 6]]
# 
# [[ 7 8]
#  [ 9 10]
#  [11 12]]]

Reshape return view

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
print(arr.reshape(2, 4).base)
# [1 2 3 4 5 6 7 8]

Unknown Dimension

You are allowed to have one “unknown” dimension.

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
newarr = arr.reshape(2, 2, -1) # newarr = arr.reshape(2, 2, 2)
print(newarr)
# [[[1 2]
#  [3 4]]
# 
# [[5 6]
#  [7 8]]]

Flattening the arrays

Flattening array means converting a multidimensional array into a 1D array.

import numpy as np
arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
newarr = arr.reshape(-1)
print(newarr)
# [1 2 3 4 5 6]

Array Iterating

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3])
for x in arr:
  print(x)
# 1
# 2
# 3
import numpy as np
arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
for x in arr:
  print(x)
# [1 2 3]
# [4 5 6]
import numpy as np
arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
for x in arr:
  for y in x:
    print(y)
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5
# 6

nditer() – Iterating Arrays Using nditer()

import numpy as np
arr = np.array([[[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]]])
for x in arr:
  print(x)
# [[1 2]
# [3 4]]
# [[5 6]
# [7 8]]
import numpy as np
arr = np.array([[[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]]])
for x in np.nditer(arr):
  print(x)
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5
# 6
# 7
# 8

nditer() – Iterating Array With Different Data Types

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3])
for x in np.nditer(arr, flags=['buffered'], op_dtypes=['S']):
  print(x)
# b'1'
# b'2'
# b'3'

nditer() – Iterating With Different Step Size

import numpy as np
arr = np.array([[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]])
for x in np.nditer(arr[:, ::2]):
  print(x)
# 1
# 3
# 5
# 7

ndenumerate()

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3])
for idx, x in np.ndenumerate(arr):
  print(idx, x)
# (0,) 1
# (1,) 2
# (2,) 3
import numpy as np
arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
for idx, x in np.ndenumerate(arr):
  print(idx, x)
# (0, 0) 1
# (0, 1) 2
# (0, 2) 3
# (1, 0) 4
# (1, 1) 5
# (1, 2) 6

NumPy Joining Array

Joining NumPy Arrays

import numpy as np
arr1 = np.array([1, 2, 3])
arr2 = np.array([4, 5, 6])
arr = np.concatenate((arr1, arr2))
print(arr)
# [1 2 3 4 5 6]

Join two 2-D arrays along cols (axis=0)

import numpy as np
arr1 = np.array([[1, 2], [3, 4]])
arr2 = np.array([[5, 6], [7, 8]])
arr = np.concatenate((arr1, arr2), axis=0)
print(arr)
# [[1 2]
# [3 4]
# [5 6]
# [7 8]]

Join two 2-D arrays along rows (axis=1)

import numpy as np
arr1 = np.array([[1, 2], [3, 4]])
arr2 = np.array([[5, 6], [7, 8]])
arr = np.concatenate((arr1, arr2), axis=1)
print(arr)
# [[1 2 5 6]
# [3 4 7 8]]

stack()

import numpy as np
arr1 = np.array([1, 2, 3])
arr2 = np.array([4, 5, 6])
arr = np.stack((arr1, arr2), axis=0)
print(arr)
# [[1 2 3]
# [4 5 6]]
import numpy as np
arr1 = np.array([1, 2, 3])
arr2 = np.array([4, 5, 6])
arr = np.stack((arr1, arr2), axis=1)
print(arr)
# [[1 4]
# [2 5]
# [3 6]]

hstack()

import numpy as np
arr1 = np.array([1, 2, 3])
arr2 = np.array([4, 5, 6])
arr = np.hstack((arr1, arr2))
print(arr)
# [1 2 3 4 5 6]

vstack()

import numpy as np
arr1 = np.array([1, 2, 3])
arr2 = np.array([4, 5, 6])
arr = np.vstack((arr1, arr2))
print(arr)
# [[1 2 3]
# [4 5 6]]

dstack()

import numpy as np
arr1 = np.array([1, 2, 3])
arr2 = np.array([4, 5, 6])
arr = np.dstack((arr1, arr2))
print(arr)
# [[[1 4]
#  [2 5]
#  [3 6]]]

Splitting Array

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
newarr = np.array_split(arr, 3)

print(type(newarr))
print(newarr)
# <class 'list'>
# [array([1, 2]), array([3, 4]), array([5, 6])]

print(newarr[0])
print(type(newarr[0]))
# [1 2]
# <class 'numpy.ndarray'>
import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
newarr = np.array_split(arr, 4)
print(newarr)
# [array([1, 2]), array([3, 4]), array([5]), array([6])]
import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
newarr = np.array_split(arr, 5)
print(newarr)
# [array([1, 2]), array([3]), array([4]), array([5]), array([6])]

Splitting 2-D Arrays

import numpy as np
arr = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6], [7, 8], [9, 10], [11, 12]])
print(arr)
# [[ 1 2]
# [ 3 4]
# [ 5 6]
# [ 7 8]
# [ 9 10]
# [11 12]]

newarr = np.array_split(arr, 3) # newarr = np.array_split(arr, 3, axis=0)
print(newarr[0])
print(newarr[1])
print(newarr[2])
# [[1 2]
# [3 4]]
# [[5 6]
# [7 8]]
# [[ 9 10]
# [11 12]]
import numpy as np
arr = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6], [7, 8], [9, 10], [11, 12]])
print(arr)
newarr = np.array_split(arr, 3, axis=1)
print(newarr[0])
print(newarr[1])
# [[ 1]
# [ 3]
# [ 5]
# [ 7]
# [ 9]
# [11]]
# [[ 2]
# [ 4]
# [ 6]
# [ 8]
# [10]
# [12]]
import numpy as np
arr = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6], [7, 8], [9, 10], [11, 12]])
newarr = np.hsplit(arr, 2)
print(newarr[0])
print(newarr[1])
# [[ 1]
# [ 3]
# [ 5]
# [ 7]
# [ 9]
# [11]]
# [[ 2]
# [ 4]
# [ 6]
# [ 8]
# [10]
# [12]]
Sed Command

รันแล้ว Error ว่า ^M: bad interpreter

$ ./scriptname.sh
-bash: ./scriptname.sh: /usr/local/bin/python3.7^M: bad interpreter: No such file or directory

ให้แก้ไขด้วย

sed -i -e 's/\r$//' scriptname.sh

พอรัน ./scriptname.sh อีกครั้งจะใช้ได้ปกติละ

Python OOP

Create a Class

class MyClass:
  x = 5
print(MyClass.x)
# 5

p1 = MyClass()
print(p1.x)
# 5
class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age
  
  def myfunc(self):
    print("Hello my name is " + self.name)

p1 = Person("Jack", 36)
print(p1.name)
print(p1.age)
p1.myfunc()
# Jack
# 36
# Hello my name is Jack

Python Inheritance

class Person:
 def __init__(self, fname, lname):
  self.firstname = fname
  self.lastname = lname

 def printname(self):
  print(self.firstname, self.lastname)

x = Person("John", "Doe")
x.printname()
# John Doe
class Student(Person):
  def __init__(self, fname, lname, year):
    super().__init__(fname, lname)
    self.graduationyear = year

  def welcome(self):
    print("Welcome", self.firstname, self.lastname
       , "to the class of", self.graduationyear)

x = Student("Mike", "Olsen", 2019)
x.printname()
x.welcome()
# Mike Olsen
# Welcome Mike Olsen to the class of 2019
ตัวอย่าง Python

แสดงชื่อไฟล์ในไดเร็กทอรี

เก็บเฉพาะชื่อไฟล์

from os import walk

mypath = 'C:\\'
liFile = []
for (dirpath, dirnames, filenames) in walk(mypath):
  liFile.extend(filenames)
  break # comment this line

for filename in liFile:
  print(filename)
import glob, os
os.chdir(".")
for file in glob.glob("*.*"):
  print(file)

เก็บ full path

from os import walk

mypath = 'C:\\'
filepaths = []
for (dirpath, dirnames, filenames) in walk(mypath):
  for filename in filenames:
    filepaths.append(dirpath + '\\' + filename)
  break # comment this line
for filepath in filepaths:
  print(filepath)

การเขียนไฟล์ text

text = 'abcde'
filename = 'test.txt'
with open(filename, "w", encoding="utf-8") as f:
  f.write(text)

การอ่านไฟล์ text

filename = 'test.txt'
f = open(filename, "r")
text = f.read()
print(text)

การอ่านไฟล์ json

import json

filename = 'test.json'
f = open(filename, "r")
response = json.load(f)
print(response)
print(type(response))
print(response.keys())

date

from datetime import date
date.today()
print(type(date.today()))
print(date.today())
# <class 'datetime.date'>
# 2021-10-14
การแปลงข้อความให้เป็นเสียงพูด (Text to Speech: TTS) บน Windows 10

1.ตรวจสอบเสียงที่ติดตั้งมาในเครื่อง

เปิด Control Panel แล้วเลือก Speech Recognition

เลือก Text to Speech

ที่หน้าต่าง Speech Properties จะแสดงเสียงที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง

2.เขียน C# ด้วย .Net Framework 4.8

สร้างโปรเจ็กส์แบบ Console

Add Reference ชื่อ System.Speech Version 4.0.0.0

เพิ่มโค๊ด C#

using System.Speech.Synthesis;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      SpeechSynthesizer syn = new SpeechSynthesizer();
      syn.Speak("I love Thailand.");
    }
  }
}

เมื่อรันจะได้ยินเสียงละ

เปลี่ยนเสียงพูดเป็นของ Microsoft Zira Desktop

using System.Speech.Synthesis;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      SpeechSynthesizer syn = new SpeechSynthesizer();
      syn.SelectVoice("Microsoft Zira Desktop");
      syn.Speak("I love Thailand.");
    }
  }
}

ปรับความเร็วของเสียงพูด ค่าบวกยิ่งมากยิ่งพูดเร็ว ค่าลบยิ่งลดมากยิ่งพูดช้า

using System.Speech.Synthesis;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      SpeechSynthesizer syn = new SpeechSynthesizer();
      syn.SelectVoice("Microsoft Zira Desktop");
      syn.Rate = 1; // -10 to 10
      syn.Speak("I love Thailand.");
    }
  }
}

Posted in C#

ติดตั้ง OpenSSH บน Windows

Install OpenSSH using Windows Settings

 1. Open Settings, select Apps > Apps & Features, then select Optional Features.
 2. Scan the list to see if the OpenSSH is already installed. If not, at the top of the page, select Add a feature, then:
 • Find OpenSSH Client, then click Install
 • Find OpenSSH Server, then click Install

แต่ถ้าเจอแค่ OpenSSH Client ไม่เจอ OpenSSH Server ให้ติดตั้งด้วย PowerShell

Install OpenSSH using PowerShell

To install OpenSSH using PowerShell, run PowerShell as an Administrator. To make sure that OpenSSH is available, run the following cmdlet:

Get-WindowsCapability -Online | Where-Object Name -like 'OpenSSH*'

This should return the following output if neither are already installed:

Name : OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
State : NotPresent

Name : OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0
State : NotPresent

Then, install the server or client components as needed:

# Install the OpenSSH Client
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0

# Install the OpenSSH Server
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0

Both of these should return the following output:

Path     :
Online    : True
RestartNeeded : False

Start and configure OpenSSH Server

To start and configure OpenSSH Server for initial use, open PowerShell as an administrator, then run the following commands

# Start the sshd service
Start-Service sshd

# OPTIONAL but recommended:
Set-Service -Name sshd -StartupType 'Automatic'

# Confirm the Firewall rule is configured. It should be created automatically by setup. Run the following to verify
if (!(Get-NetFirewallRule -Name "OpenSSH-Server-In-TCP" -ErrorAction SilentlyContinue | Select-Object Name, Enabled)) {
  Write-Output "Firewall Rule 'OpenSSH-Server-In-TCP' does not exist, creating it..."
  New-NetFirewallRule -Name 'OpenSSH-Server-In-TCP' -DisplayName 'OpenSSH Server (sshd)' -Enabled True -Direction Inbound -Protocol TCP -Action Allow -LocalPort 22
} else {
  Write-Output "Firewall rule 'OpenSSH-Server-In-TCP' has been created and exists."
}