ส่งอีเมลจาก gmail ด้วย C#

ทำการ อนุญาตแอปที่มีความปลอดภัยน้อย ใน gmail ก่อน

สร้างโปรเจ็กส์แบบ WindowsForm

เพิ่ม button1

using System;
using System.Net.Mail;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string displayName = "Phaisarn Sutheebanjard";
      string userName = "xxxxx@gmail.com";
      string password = "yyyyy";
      string mailto = "mr.phaisarn@gmail.com";

      using (SmtpClient smtp = new SmtpClient())
      {
        // email
        MailMessage mail = new MailMessage();
        mail.From = new MailAddress(userName, displayName);
        mail.To.Add(mailto);
        mail.Subject = "Greeting";
        mail.Body = string.Format("Hello World!");

        // smtp
        smtp.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;
        smtp.UseDefaultCredentials = false;
        smtp.EnableSsl = true;
        smtp.Host = "smtp.gmail.com";
        smtp.Port = 587;
        smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(userName, password);
        smtp.Send(mail);
        MessageBox.Show("Mail Sent");
      }
    }
  }
}

Link

Posted in C#

การ Get Client IP Address บน ASP.NET Core 3

สร้างโปรเจ็กส์ทดสอบแบบ WebApplication แล้วเลือก API ตั้งชื่อ WebApi

ทำการ inject HttpContextAccessor ในไฟล์ Startup.cs

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;

namespace WebApi
{
  public class Startup
  {
    public Startup(IConfiguration configuration)
    {
      Configuration = configuration;
    }

    public IConfiguration Configuration { get; }

    // This method gets called by the runtime. Use this method to add services to the container.
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      services.AddControllers();
      services.AddSingleton<IHttpContextAccessor, HttpContextAccessor>();
    }

    // This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.
    public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
    {
      if (env.IsDevelopment())
      {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
      }

      app.UseRouting();

      app.UseAuthorization();

      app.UseEndpoints(endpoints =>
      {
        endpoints.MapControllers();
      });
    }
  }
}

เพิ่ม API Controller ชื่อ ValuesController.cs

ประกาศตัวแปร httpContextAccessor และกำหนดค่าให้ตัวแปรใน Constructor

using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System.Collections.Generic;

namespace WebApi.Controllers
{
  [Route("api/[controller]")]
  [ApiController]
  public class ValuesController : ControllerBase
  {
    private readonly IHttpContextAccessor httpContextAccessor;

    public ValuesController(IHttpContextAccessor httpContextAccessor)
    {
      this.httpContextAccessor = httpContextAccessor;
    }

    // GET: api/<ValuesController>
    [HttpGet]
    public IEnumerable<string> Get()
    {
      string clientIpAddress = this.httpContextAccessor.HttpContext.Connection.RemoteIpAddress.ToString();
      return new string[] { "clientIpAddress ", clientIpAddress };
    }
  }
}

รันโปรแกรมแล้วลองเรียกไปที่ http://localhost:58691/api/values

จะได้

["clientIpAddress ","::1"]

ถ้าจะจัดเก็บค่า IP Address ลง database ก็กำหนด ขนาด field ไว้ที่ 45 characters

Link

HTML เบื้องต้น

ไฟล์ html

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Page Title</title>
</head>

<body>

  <h1>This is a Heading</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>

</body>

</html>

ไฟล์ html + Bootstrap 4

<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
    integrity="sha384-Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crossorigin="anonymous">

  <title>Hello, world!</title>
</head>

<body>
  <h1>Hello, world!</h1>

  <!-- Optional JavaScript -->
  <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js"
    integrity="sha384-J6qa4849blE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n"
    crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js"
    integrity="sha384-Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo"
    crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"
    integrity="sha384-wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6"
    crossorigin="anonymous"></script>
</body>

</html>

bootstrap 4 มี header ตรงกลาง และมี 3 คอลัมน์

<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
    integrity="sha384-Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crossorigin="anonymous">

  <title>Hello, world!</title>
</head>

<body>
  <div class="jumbotron text-center">
    <h1>Hello, world!</h1>
    <p>Resize this responsive page to see the effect!</p>
  </div>

  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-sm-4">
        <h3>Column 1</h3>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...</p>
        <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...</p>
      </div>
      <div class="col-sm-4">
        <h3>Column 2</h3>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...</p>
        <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...</p>
      </div>
      <div class="col-sm-4">
        <h3>Column 3</h3>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...</p>
        <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...</p>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- Optional JavaScript -->
  <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js"
    integrity="sha384-J6qa4849blE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n"
    crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js"
    integrity="sha384-Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo"
    crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"
    integrity="sha384-wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6"
    crossorigin="anonymous"></script>
</body>

</html>

C# Base64

นำสตริง 111 มาทำเป็น Base64 แล้ว ถอดกลับออกมา

using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string plainText1 = "111";
      byte[] byteData1 = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(plainText1);
      string encodeText = System.Convert.ToBase64String(byteData1);
      Console.WriteLine(encodeText);

      byte[] byteData2 = System.Convert.FromBase64String(encodeText);
      string plainText2 = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetString(byteData2);
      Console.WriteLine(plainText2);
    }
  }
}

// MTEx
// 111