การใส่ newline และ carriage returns ลง informix

ทดลองใส่ newline และ carriage returns ลงข้อมูลชนิด varchar ได้ แต่ใส่ลง ข้อมูลชนิด text ไมไ่ด้

สร้างตารางทดสอบ

create table tbtest
(
  id    SERIAL PRIMARY KEY,
  detail  text,
  detail2  varchar(50),
  timestamp DATETIME YEAR TO FRACTION(5) DEFAULT SYSDATE YEAR TO FRACTION(5) 
);
Continue reading

ให้เว็บแอพ authen ด้วย Microsoft Authentication provider

การเข้าใช้งาน Web App ที่อยู่บน Azure App Service ให้บังคับ authen ด้วย Microsoft Authentication provider ก่อน ถึงจะใช้งานได้

 1. สร้าง Azure App Service
 2. ลงทะเบียน Web App ที่ Application Registration Portal
 3. คอนฟิก App Service ให้บังคับ Authentication
 4. อ่านค่า userid จาก .auth/me
Continue reading