ติดตั้ง Apache Spark บน Ubuntu 22.04

ติดตั้ง java

update packages

$ sudo apt update

ติดตั้ง Java JDK (openjdk)

$ sudo apt install default-jdk

ตรวจสอบการติดตั้งบน Ubuntu 22.04.2

$ java --version
openjdk 11.0.19 2023-04-18
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.19+7-post-Ubuntu-0ubuntu122.04.1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.19+7-post-Ubuntu-0ubuntu122.04.1, mixed mode, sharing)

ติดตั้ง Apache Spark

ติดตั้ง package curl , mlocate , git , scala

$ sudo apt install curl mlocate git scala 

ดาว์นโหลด Apache Spark จาก Download Apache Spark™

$ wget https://dlcdn.apache.org/spark/spark-3.3.2/spark-3.3.2-bin-hadoop3.tgz

แตกไฟล์

$ tar xvf spark-3.3.2-bin-hadoop3.tgz

ย้ายไฟล์

$ sudo mv spark-3.3.2-bin-hadoop3/ /opt/spark 

Set Spark environment

$ sudo nano ~/.bashrc

ใส่ค่านี้ต่อที่ด้านล่างของไฟล์ .bashrc

export SPARK_HOME=/opt/spark

export PATH=$PATH:$SPARK_HOME/bin:$SPARK_HOME/sbin

export SPARK_LOCAL_IP=localhost

export PYSPARK_PYTHON=/usr/bin/python3

export PYTHONPATH=$(ZIPS=("$SPARK_HOME"/python/lib/*.zip); IFS=:; echo "${ZIPS[*]}"):$PYTHONPATH

run Spark shell

$ spark-shell

run Pyspark

$ pyspark

Start a standalone master server

$ start-master.sh
starting org.apache.spark.deploy.master.Master, logging to /opt/spark/logs/spark-jack-org.apache.spark.deploy.master.Master-1-jack22042.out

The process will be listening on TCP port 8080.

$ sudo ss -tunelp | grep 8080
tcp  LISTEN 0   1   [::ffff:127.0.0.1]:8080       *:*  users:(("java",pid=6346,fd=283)) uid:1000 ino:63398 sk:e cgroup:/user.slice/user-1000.slice/session-4.scope v6only:0 <->

The Web UI looks like below. http://localhost:8080

Starting Spark Worker Process

$ start-worker.sh spark://jack22042:7077
starting org.apache.spark.deploy.worker.Worker, logging to /opt/spark/logs/spark-jack-org.apache.spark.deploy.worker.Worker-1-jack22042.out

 shut down the master and slave Spark processes

$ stop-worker.sh
$ stop-master.sh

ติดตั้ง Flask

Flask ใช้ Jinja เป็น HTML templates

Install Flask

สร้าง folder สำหรับโปรเจ็กส์

> mkdir myproject ; cd myproject

สร้างไฟล์ requirements.txt

Flask==2.0.2

พิมพ์คำสั่งตามนี้

python -m venv venv
.\venv\scripts\activate
pip install -r requirements.txt

สร้างไฟล์ app.py หรือชื่ออื่นก็ได้ เช่น hello.py แต่ห้ามชื่อ flask.py

from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def hello_world():
  return "<p>Hello, World!</p>"

สั่งรัน Flask

flask run

เปิด browser ไปที่ http://127.0.0.1:5000/

HTML Escaping

from flask import Flask
from markupsafe import escape

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def hello_world():
  return "<p>Hello, World!</p>"

@app.route("/<name>")
def hello(name):
  return f"Hello, {escape(name)}!"

ไปที่ http://127.0.0.1:5000/jack

จะได้ Hello, jack!

Routing

from flask import Flask
from markupsafe import escape

app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def index():
  return 'Index Page'

@app.route('/hello')
def hello_world():
  return 'Hello, World'

@app.route("/<name>")
def hello(name):
  return f"Hello, {escape(name)}!"

Variable Rules

from flask import Flask
from markupsafe import escape

app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def index():
  return 'Index Page'

@app.route('/hello')
def hello_world():
  return 'Hello, World'

@app.route("/<name>")
def hello(name):
  return f"Hello, {escape(name)}!"

@app.route('/user/<username>')
def show_user_profile(username):
  # show the user profile for that user
  return f'User {escape(username)}'

@app.route('/post/<int:post_id>')
def show_post(post_id):
  # show the post with the given id, the id is an integer
  return f'Post {post_id}'

@app.route('/path/<path:subpath>')
def show_subpath(subpath):
  # show the subpath after /path/
  return f'Subpath {escape(subpath)}'

Converter types:

string(default) accepts any text without a slash
intaccepts positive integers
floataccepts positive floating point values
pathlike string but also accepts slashes
uuidaccepts UUID strings

Apache log4net™ กับ .NET 6 WinForms

สร้างโปรเจ็กส์แบบ Windows Forms App (winforms) ชื่อ WinFormsApp1

ดูไฟล์ Program.cs

namespace WinFormsApp1
{
  internal static class Program
  {
    /// <summary>
    /// The main entry point for the application.
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      // To customize application configuration such as set high DPI settings or default font,
      // see https://aka.ms/applicationconfiguration.
      ApplicationConfiguration.Initialize();
      Application.Run(new Form1());
    }
  }
}

ดูไฟล์ Form1.cs

namespace WinFormsApp1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

ติดตั้ง Package log4net , Microsoft.Extensions.Hosting และ Microsoft.Extensions.Logging.Log4Net.AspNetCore

ดูไฟล์ WinFormsApp1.csproj

<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">

 <PropertyGroup>
  <OutputType>WinExe</OutputType>
  <TargetFramework>net6.0-windows</TargetFramework>
  <Nullable>enable</Nullable>
  <UseWindowsForms>true</UseWindowsForms>
  <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
 </PropertyGroup>

 <ItemGroup>
  <PackageReference Include="log4net" Version="2.0.15" />
  <PackageReference Include="Microsoft.Extensions.Hosting" Version="6.0.1" />
  <PackageReference Include="Microsoft.Extensions.Logging.Log4Net.AspNetCore" Version="6.1.0" />
 </ItemGroup>

</Project>

สร้างไฟล์ log4net.config และ ตั้งค่า Copy to Output Directory เป็น Copy always

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<log4net>
 <appender name="RollingLogFileAppender" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
  <lockingModel type="log4net.Appender.FileAppender+MinimalLock"/>
  <file value="log/" />
  <datePattern value="yyMMdd'Jack.log'" />
  <staticLogFileName value="false"/>
  <appendToFile value="true"/>
  <rollingStyle value="Date"/>
  <maxSizeRollBackups value="100"/>
  <maximumFileSize value="15MB"/>
  <encoding value="UTF-8"/>
  <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
   <param name="ConversionPattern" value="%-5p%d{ HH:mm:ss} li:%line - [%method] %m %n" />
  </layout>
 </appender>
 <root>
  <level value="ALL"/>
  <appender-ref ref="RollingLogFileAppender"/>
 </root>
</log4net>

แก้ไขไฟล์ Program.cs

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace WinFormsApp1
{
  internal static class Program
  {
    /// <summary>
    /// The main entry point for the application.
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      // To customize application configuration such as set high DPI settings or default font,
      // see https://aka.ms/applicationconfiguration.
      ApplicationConfiguration.Initialize();

      ///Generate Host Builder and Register the Services for DI
      var builder = new HostBuilder()
        .ConfigureServices((hostContext, services) =>
        {
          //Register all your services here
          services.AddLogging(configure => configure.AddConsole())
              .AddScoped<Form1>();
        }).ConfigureLogging(logBuilder =>
        {
          logBuilder.SetMinimumLevel(LogLevel.Trace);
          logBuilder.AddLog4Net("log4net.config");
        });

      var host = builder.Build();

      using (var serviceScope = host.Services.CreateScope())
      {
        var services = serviceScope.ServiceProvider;
        try
        {
          var form1 = services.GetRequiredService<Form1>();
          Application.Run(form1);

          Console.WriteLine("Success");
        }
        catch (Exception ex)
        {
          Console.WriteLine("Error");
          Console.WriteLine(ex.ToString());
        }
      }
    }
  }
}

แก้ไขไฟล์ Form1.cs

using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace WinFormsApp1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private readonly ILogger _logger;
    public Form1(ILogger<Form1> logger)
    {
      InitializeComponent();
      _logger = logger;

      try
      {
        _logger.LogInformation("Form1 Started");
        MessageBox.Show("Hello World!");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        _logger.LogError(ex.Message);
      }
    }
  }
}

Delta Lake Features

1. สร้างตาราง students

%sql
CREATE TABLE students (
 id INT, name STRING, value DOUBLE);

ดูคำสั่งสร้างตารางนี้ด้วย SHOW CREATE TABLE

%sql
SHOW CREATE TABLE students
%sql
CREATE TABLE spark_catalog.default.students (
 id INT,
 name STRING,
 value DOUBLE)
USING delta
TBLPROPERTIES (
 'delta.minReaderVersion' = '1',
 'delta.minWriterVersion' = '2')

Using DESCRIBE EXTENDED allows us to see important metadata about our table.

%sql
DESCRIBE EXTENDED students
%python
df1 = spark.sql('DESCRIBE EXTENDED students')
df1.show()
+--------------------+--------------------+-------+
|      col_name|      data_type|comment|
+--------------------+--------------------+-------+
|         id|         int|  null|
|        name|       string|  null|
|        value|       double|  null|
|          |          |    |
|# Detailed Table ...|          |    |
|       Catalog|    spark_catalog|    |
|      Database|       default|    |
|        Table|      students|    |
|        Type|       MANAGED|    |
|      Location|dbfs:/user/hive/w...|    |
|      Provider|        delta|    |
|        Owner|        root|    |
| Is_managed_location|        true|    |
|  Table Properties|[delta.minReaderV...|    |
+--------------------+--------------------+-------+

DESCRIBE DETAIL is another command that allows us to explore table metadata.

%sql
DESCRIBE DETAIL students
%python
df2 = spark.sql('DESCRIBE DETAIL students')
df2.show(vertical=True)
-RECORD 0--------------------------------
 format      | delta        
 id        | 46681f33-7201-4c6... 
 name       | spark_catalog.def... 
 description   | null         
 location     | dbfs:/user/hive/w... 
 createdAt    | 2023-04-17 16:24:... 
 lastModified   | 2023-04-17 16:24:32 
 partitionColumns | []          
 numFiles     | 0          
 sizeInBytes   | 0          
 properties    | {}          
 minReaderVersion | 1          
 minWriterVersion | 2    

ดู Delta Lake Files

%python
display(dbutils.fs.ls('dbfs:/user/hive/warehouse/students'))
%python
li_file = dbutils.fs.ls('dbfs:/user/hive/warehouse/students')
df3 = sqlContext.createDataFrame(li_file)
df3.show()
+--------------------+--------------------+----+----------------+
|        path|        name|size|modificationTime|
+--------------------+--------------------+----+----------------+
|dbfs:/user/hive/w...|     _delta_log/|  0|  1681750558289|
+--------------------+--------------------+----+----------------+

Reviewing Delta Lake Transactions

%sql
DESCRIBE HISTORY students
%python
df4 = spark.sql('DESCRIBE HISTORY students')
df4.show(vertical=True)
-RECORD 0-----------------------------------
 version       | 0          
 timestamp      | 2023-04-17 16:24:32 
 userId       | 8501686721698164   
 userName      | odl_user_915759@d... 
 operation      | CREATE TABLE     
 operationParameters | {isManaged -> tru... 
 job         | null         
 notebook      | {1477724271071511}  
 clusterId      | 0415-162149-6ai590aw 
 readVersion     | null         
 isolationLevel   | WriteSerializable  
 isBlindAppend    | true         
 operationMetrics  | {}          
 userMetadata    | null         
 engineInfo     | Databricks-Runtim... 

2. เพิ่มข้อมูล 3 ครั้ง

%sql
INSERT INTO students VALUES (1, "Yve", 1.0);
INSERT INTO students VALUES (2, "Omar", 2.5);
INSERT INTO students VALUES (3, "Elia", 3.3);
%python
df2 = spark.sql('DESCRIBE DETAIL students')
df2.show(vertical=True)
RECORD 0--------------------------------
 format      | delta        
 id        | 46681f33-7201-4c6... 
 name       | spark_catalog.def... 
 description   | null         
 location     | dbfs:/user/hive/w... 
 createdAt    | 2023-04-17 16:24:... 
 lastModified   | 2023-04-17 16:51:01 
 partitionColumns | []          
 numFiles     | 3          
 sizeInBytes   | 2613         
 properties    | {}          
 minReaderVersion | 1          
 minWriterVersion | 2 
%python
li_file = dbutils.fs.ls('dbfs:/user/hive/warehouse/students')
df3 = sqlContext.createDataFrame(li_file)
df3.show()
+--------------------+--------------------+----+----------------+
|        path|        name|size|modificationTime|
+--------------------+--------------------+----+----------------+
|dbfs:/user/hive/w...|     _delta_log/|  0|  1681750558289|
|dbfs:/user/hive/w...|part-00000-1d6df3...| 868|  1681750256000|
|dbfs:/user/hive/w...|part-00000-57bc12...| 872|  1681750261000|
|dbfs:/user/hive/w...|part-00000-ec8db3...| 873|  1681750259000|
+--------------------+--------------------+----+----------------+
%python
display(spark.sql(f"SELECT * FROM json.`dbfs:/user/hive/warehouse/students/_delta_log/00000000000000000001.json`"))

รันคำสั่งนี้จะ error

%sql
SELECT * FROM parquet.`dbfs:/user/hive/warehouse/students/part-00000-1d6df344-3187-42fd-8591-df4ed47b403f.c000.snappy.parquet`
AnalysisException: Incompatible format detected.

A transaction log for Delta was found at `dbfs:/user/hive/warehouse/students/_delta_log`,
but you are trying to read from `dbfs:/user/hive/warehouse/students/part-00000-57bc1277-813b-41c0-990d-4ba8fd05c9b1.c000.snappy.parquet` using format("parquet"). You must use
'format("delta")' when reading and writing to a delta table.

To disable this check, SET spark.databricks.delta.formatCheck.enabled=false
To learn more about Delta, see https://docs.databricks.com/delta/index.html; line 1 pos 14

ให้ SET ค่านี้ก่อน

%sql
SET spark.databricks.delta.formatCheck.enabled=false

รันใหม่จะได้ละ

%sql
SELECT * FROM parquet.`dbfs:/user/hive/warehouse/students/part-00000-1d6df344-3187-42fd-8591-df4ed47b403f.c000.snappy.parquet`

คำสั่ง CREATE VIEW

Constructs a virtual table that has no physical data based on the result-set of a SQL query. ALTER VIEW and DROP VIEW only change metadata.

Syntax

CREATE [ OR REPLACE ] [ TEMPORARY ] VIEW [ IF NOT EXISTS ] view_name
  [ column_list ]
  [ COMMENT view_comment ]
  [ TBLPROPERTIES clause ]
  AS query

column_list
  ( { column_alias [ COMMENT column_comment ] } [, ...] )

ตัวอย่าง

%sql
CREATE OR REPLACE TEMPORARY VIEW demo_tmp2(name, value) AS
VALUES
 ("Yi", 1),
 ("Ali", 2),
 ("Selina", 3)

หรือใช้คำว่า TEMP แทน TEMPORARY ก็ได้

%sql
CREATE OR REPLACE TEMP VIEW demo_tmp1(name, value) AS
VALUES
 ("Yi", 1),
 ("Ali", 2),
 ("Selina", 3)

PySpark: display a spark data frame in a table format

สร้าง PySpark DataFrame ชื่อ df

%python
df = sqlContext.createDataFrame([("foo", 1), ("bar", 2), ("baz", 3)], ("k", "v"))
%python
print(type(df))

# <class 'pyspark.sql.dataframe.DataFrame'>

แสดงตาราง

%python
df.show()

# +---+---+
# | k| v|
# +---+---+
# |foo| 1|
# |bar| 2|
# |baz| 3|
# +---+---+

แสดงตาราง โดยกำหนด n = 2

%python
df.show(n=2)

# +---+---+
# | k| v|
# +---+---+
# |foo| 1|
# |bar| 2|
# +---+---+
# only showing top 2 rows
%python
df.show(2, True)

# +---+---+
# | k| v|
# +---+---+
# |foo| 1|
# |bar| 2|
# +---+---+
# only showing top 2 rows

doc

%python
df.show?
Signature:
df.show(
  n: int = 20,
  truncate: Union[bool, int] = True,
  vertical: bool = False,
) -> None
Docstring:
Prints the first ``n`` rows to the console.

.. versionadded:: 1.3.0

Parameters
----------
n : int, optional
  Number of rows to show.
truncate : bool or int, optional
  If set to ``True``, truncate strings longer than 20 chars by default.
  If set to a number greater than one, truncates long strings to length ``truncate``
  and align cells right.
vertical : bool, optional
  If set to ``True``, print output rows vertically (one line
  per column value).

Examples
--------
>>> df
DataFrame[age: int, name: string]
>>> df.show()
+---+-----+
|age| name|
+---+-----+
| 2|Alice|
| 5| Bob|
+---+-----+
>>> df.show(truncate=3)
+---+----+
|age|name|
+---+----+
| 2| Ali|
| 5| Bob|
+---+----+
>>> df.show(vertical=True)
-RECORD 0-----
 age | 2
 name | Alice
-RECORD 1-----
 age | 5
 name | Bob
File:   /databricks/spark/python/pyspark/sql/dataframe.py

ติดตั้ง Java JDK บน Ubuntu 20.04

Installing Java

update packages ก่อน

$ sudo apt update

ติดตั้ง Java JDK (openjdk)

$ sudo apt install default-jdk

โปรแกรมจะติดตั้งอยู่ที่ /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/

$ ls -l /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java*
-rwxr-xr-x 1 root root 14560 ม.ค. 20 16:07 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java
-rwxr-xr-x 1 root root 14608 ม.ค. 20 16:07 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/javac
-rwxr-xr-x 1 root root 14608 ม.ค. 20 16:07 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/javadoc
-rwxr-xr-x 1 root root 14576 ม.ค. 20 16:07 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/javap

ตรวจสอบการติดตั้งบน Ubuntu 20.04.6

$ java --version
openjdk 11.0.18 2023-01-17
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.18+10-post-Ubuntu-0ubuntu120.04.1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.18+10-post-Ubuntu-0ubuntu120.04.1, mixed mode, sharing)
$ javac --version
javac 11.0.18

ตรวจสอบการติดตั้งบน Ubuntu 22.04.2

$ java --version
openjdk 11.0.18 2023-01-17
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.18+10-post-Ubuntu-0ubuntu122.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.18+10-post-Ubuntu-0ubuntu122.04, mixed mode, sharing)
$ javac --version
javac 11.0.18

Managing Java

ใช้คำสั่ง update-alternatives

$ update-alternatives --help
Usage: update-alternatives [<option> ...] <command>

Commands:
 --install <link> <name> <path> <priority>
  [--slave <link> <name> <path>] ...
              add a group of alternatives to the system.
 --remove <name> <path>  remove <path> from the <name> group alternative.
 --remove-all <name>   remove <name> group from the alternatives system.
 --auto <name>      switch the master link <name> to automatic mode.
 --display <name>     display information about the <name> group.
 --query <name>      machine parseable version of --display <name>.
 --list <name>      display all targets of the <name> group.
 --get-selections     list master alternative names and their status.
 --set-selections     read alternative status from standard input.
 --config <name>     show alternatives for the <name> group and ask the
              user to select which one to use.
 --set <name> <path>   set <path> as alternative for <name>.
 --all          call --config on all alternatives.

<link> is the symlink pointing to /etc/alternatives/<name>.
 (e.g. /usr/bin/pager)
<name> is the master name for this link group.
 (e.g. pager)
<path> is the location of one of the alternative target files.
 (e.g. /usr/bin/less)
<priority> is an integer; options with higher numbers have higher priority in
 automatic mode.

Options:
 --altdir <directory>   change the alternatives directory.
 --admindir <directory>  change the administrative directory.
 --log <file>       change the log file.
 --force         allow replacing files with alternative links.
 --skip-auto       skip prompt for alternatives correctly configured
              in automatic mode (relevant for --config only)
 --quiet         quiet operation, minimal output.
 --verbose        verbose operation, more output.
 --debug         debug output, way more output.
 --help          show this help message.
 --version        show the version.

You can have multiple Java installations on one server. You can configure which version is the default for use on the command line by using the update-alternatives command.

$ sudo update-alternatives --config java

ถ้ามี java ตัวเดียวก็จะขึ้นประมาณนี้

$ sudo update-alternatives --config java
There is only one alternative in link group java (providing /usr/bin/java): /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java
Nothing to configure.

แต่ถ้ามี java หลายตัว ก็จะแสดงให้เราเลือก

javac ก็เหมือนกัน ใช้คำสั่ง

$ sudo update-alternatives --config javac

Setting the JAVA_HOME

$ sudo nano /etc/environment

At the end of this file, add the following line, and to not include the bin/ portion of the path: (หา path ได้ด้วยคำสั่ง update-alternatives)

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64"

Modifying this file will set the JAVA_HOME path for all users on your system.

Save the file and exit the editor.

Now reload this file to apply the changes to your current session:

$ source /etc/environment

Verify that the environment variable is set:

$ echo $JAVA_HOME

Link

คำสั่ง apt

ดู help ของคำสั่ง apt

$ apt --help
apt 2.4.8 (amd64)
Usage: apt [options] command

apt is a commandline package manager and provides commands for
searching and managing as well as querying information about packages.
It provides the same functionality as the specialized APT tools,
like apt-get and apt-cache, but enables options more suitable for
interactive use by default.

Most used commands:
 list - list packages based on package names
 search - search in package descriptions
 show - show package details
 install - install packages
 reinstall - reinstall packages
 remove - remove packages
 autoremove - Remove automatically all unused packages
 update - update list of available packages
 upgrade - upgrade the system by installing/upgrading packages
 full-upgrade - upgrade the system by removing/installing/upgrading packages
 edit-sources - edit the source information file
 satisfy - satisfy dependency strings

See apt(8) for more information about the available commands.
Configuration options and syntax is detailed in apt.conf(5).
Information about how to configure sources can be found in sources.list(5).
Package and version choices can be expressed via apt_preferences(5).
Security details are available in apt-secure(8).
                    This APT has Super Cow Powers.

Update and Upgrade packages

update list of available packages

$ sudo apt update

list packages ที่สามารถอัพเกรดได้

$ apt list --upgradable

upgrade the system by installing/upgrading packages

$ sudo apt upgrade

ทำคำสั่ง apt update และต่อด้วย apt upgrade ด้วยการใช้คำสั่ง &&

When using the && command, the second command will be executed only when the first one has been succcefully executed.

$ sudo apt update && sudo apt upgrade

Install or Remove package

install packages

$ sudo apt install <package_name>

remove packages

$ sudo apt remove <package_name>

Remove automatically all unused packages

$ sudo apt autoremove

reinstall packages

sudo apt reinstall <package_name>
sudo apt reinstall lighttpd

hold a package ด้วย apt-mark

sudo apt-mark hold <package_name>
sudo apt-mark hold sudo

unhold a package ด้วย apt-mark

sudo apt-mark unhold <package_name>
sudo apt-mark unhold sudo

Other

show package details

To show or see information about the given package(s) including its dependencies, installation and download size, sources the package is available from, the description of the packages content and much more:

$ apt show <package_name>
$ apt show sudo

List package dependency

apt depends <package_name>
apt depends sudo

search in package descriptions

apt search php
apt search mysql-5.?
apt search mysql-server-5.?
apt search httpd*
apt search ^apache
apt search ^nginx
apt search ^nginx$

apt search ค้นหาใน package descriptions ทำให้ได้ข้อมูลเยอะเกิน หา pakcage ที่ต้องการยาก ให้ลองใช้ apt list แทน

apt list
apt list | more
apt list | grep foo
apt list | grep php7-

apt list nginx
apt list 'php7*'

List all installed packages

apt list --installed
apt list --installed | grep <package_name>

Ref

Write Excel with PySpark

ที่ Cluster ติดตั้ง com.crealytics:spark-excel-2.12.17-3.0.1_2.12:3.0.1_0.18.1

สร้าง pyspark dataframe

%python
data = [('A', "1"),
    ('B', "2"),
    ('C', "3"),
    ('D', "4")
    ]
print(type(data)) # <class 'list'>
df = spark.createDataFrame(data)
print(type(df))  # <class 'pyspark.sql.dataframe.DataFrame'>
display(df)

เขียนไฟล์ excel

%python
path = '/mnt/xxx/tmp/'
filename = f'{path}output1.xlsx'
print(f'filename = {filename}')
df.write.format("com.crealytics.spark.excel")\
 .option("header", "true")\
 .mode("overwrite")\
 .save(filename)

ลอง %fs ls ‘/mnt/xxx/tmp/‘ จะเห็นไฟล์ dbfs:/mnt/xxx/tmp/output1.xlsx ละ

สร้าง dataframe อีกอัน

%python
columns = ['Identifier', 'Value', 'Extra Discount']
vals = [(1, 150, 0), (2, 160, 12)]
df2 = spark.createDataFrame(vals, columns)
df2.show()

# +----------+-----+--------------+
# |Identifier|Value|Extra Discount|
# +----------+-----+--------------+
# |     1| 150|       0|
# |     2| 160|      12|
# +----------+-----+--------------+

เขียนแบบ append โดยข้อมูลเริ่มต้นที่ cell B3 ถึง C35 คอลัมน์ Extra Discount เลยหายไป

%python
df2.write.format("com.crealytics.spark.excel") \
 .option("dataAddress", "'My Sheet'!B3:C35") \
 .option("header", "true") \
 .mode("append") \
 .save(filename)

Write Excel with Pandas

สร้าง pandas DataFrame

%python
import pandas as pd
import openpyxl

df = pd.DataFrame([[11, 21, 31], [12, 22, 32], [31, 32, 33]],
         index=['one', 'two', 'three'], columns=['a', 'b', 'c'])

print(df)

#     a  b  c
# one  11 21 31
# two  12 22 32
# three 31 32 33

print(type(df))
# <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

เขียน pandas DataFrame ลงไฟล์

%python
path = '/tmp/'
filename = f'{path}output1.xlsx'
print(filename)
with pd.ExcelWriter(filename) as writer: 
   df.to_excel(writer, sheet_name='Sheet_name_1')