เก็บข้อมูลลง Session

สร้างเว็บโปรเจ็กส์แบบ Empty

สร้าง Web Form ชื่อ WebForm1 และ WebForm2

WebForm1.aspx.cs

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  Session["myVar"] = "Hello World";

  System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Page1 "+Session["myVar"]);
}

WebForm2.aspx.cs

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (Session["myVar"] != null)
  {
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Page2 " + Session["myVar"]);
  }
  else {
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Page2 myVar is null");
  }
}

รัน แล้วดูที่ Output

 • ครั้งแรกเรียก WebForm2 จะได้ Page2 myVar is null
 • เรียก WebForm1 จะได้ Page1 Hello World
 • เรียก WebForm2 อีกครั้ง จะได้ Page2 Hello World

keeping variables alive after postback