เก็บข้อมูลลง Session, ViewBag

ให้รันเรียกหน้า About ก่อน แล้วค่อยเรียกหน้า Contact

  • myVar1 ใช้ได้ที่ About.cshtml
  • Session[“myVar2”] ใช้ได้ทุกหน้า
  • ViewBag.myVar3 ใช้ได้ที่ About.cshtml และ HomeController.cs
  • Session[“myVar4”] ใช้ได้ทุกหน้า
  • ViewBag.myVar5 ใช้ได้ที่ About.cshtml และ HomeController.cs
Continue reading

การทำ Redirect

  1. การทำ URL Redirect ด้วย HTML
  2. การทำ Redirect พร้อม POST ด้วย JavaScript
  3. ให้ ASP.NET โหลดข้อมูลก่อนทำการ POST
  4. ให้ ASP.NET ตรวจสอบบางอย่างก่อนเลือก POST หรือ Redirect
Continue reading