ตัวอย่างคลาส Bank

คลาส Bank แสดงตัวอย่างการตรวจสอบ Error แล้วทำการ throw แบบต่างๆ

Transaction.cs

using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Transaction
  {
    public decimal Amount { get; }
    public DateTime Date { get; }
    public string Notes { get; }

    public Transaction(decimal amount, DateTime date, string note)
    {
      this.Amount = amount;
      this.Date = date;
      this.Notes = note;
    }
  }
}

BankAccount.cs

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace ConsoleApp1
{
  class BankAccount
  {
    public string Number { get; }

    public string Owner { get; set; }
    
    #region BalanceComputation
    public decimal Balance
    {
      get
      {
        decimal balance = 0;
        foreach (var item in allTransactions)
        {
          balance += item.Amount;
        }

        return balance;
      }
    }
    #endregion

    private static int accountNumberSeed = 1234567890;
    
    #region Constructor
    public BankAccount(string name, decimal initialBalance)
    {
      this.Number = accountNumberSeed.ToString();
      accountNumberSeed++;

      this.Owner = name;
      MakeDeposit(initialBalance, DateTime.Now, "Initial balance");
    }
    #endregion

    #region TransactionDeclaration
    private List<Transaction> allTransactions = new List<Transaction>();
    #endregion

    #region DepositAndWithdrawal
    public void MakeDeposit(decimal amount, DateTime date, string note)
    {
      if (amount <= 0)
      {
        throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(amount), "Amount of deposit must be positive");
      }
      var deposit = new Transaction(amount, date, note);
      allTransactions.Add(deposit);
    }

    public void MakeWithdrawal(decimal amount, DateTime date, string note)
    {
      if (amount <= 0)
      {
        throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(amount), "Amount of withdrawal must be positive");
      }
      if (Balance - amount < 0)
      {
        throw new InvalidOperationException("Not sufficient funds for this withdrawal");
      }
      var withdrawal = new Transaction(-amount, date, note);
      allTransactions.Add(withdrawal);
    }
    #endregion

    #region History
    public string GetAccountHistory()
    {
      var report = new System.Text.StringBuilder();

      report.AppendLine("Date\t\tAmount\tNote");
      foreach (var item in allTransactions)
      {
        report.AppendLine($"{item.Date.ToShortDateString()}\t{item.Amount}\t{item.Notes}");
      }

      return report.ToString();
    }
    #endregion
  }
}

Program.cs

using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var account = new BankAccount("Jack", 1000);
      Console.WriteLine($"Account {account.Number} was created for {account.Owner} with {account.Balance} balance.");

      account.MakeWithdrawal(500, DateTime.Now, "Rent payment");
      Console.WriteLine("Account Balance : " + account.Balance);
      account.MakeDeposit(100, DateTime.Now, "friend paid me back");
      Console.WriteLine("Account Balance : " + account.Balance);

      Console.WriteLine(account.GetAccountHistory());

      // Test that the initial balances must be positive:
      Console.WriteLine("---Test that the initial balances must be positive:---");
      try
      {
        var invalidAccount = new BankAccount("invalid", -55);
      }
      catch (ArgumentOutOfRangeException e)
      {
        Console.WriteLine("Exception caught creating account with negative balance");
        Console.WriteLine(e.ToString());
      }

      // Test for a negative balance
      Console.WriteLine("---Test for a negative balance---");
      try
      {
        account.MakeWithdrawal(750, DateTime.Now, "Attempt to overdraw");
      }
      catch (InvalidOperationException e)
      {
        Console.WriteLine("Exception caught trying to overdraw");
        Console.WriteLine(e.ToString());
      }
    }
  }
}

ผลการรัน

> dotnet run
Account 1234567890 was created for Jack with 1000 balance.
Account Balance : 500
Account Balance : 600
Date      Amount Note
6/14/2019    1000  Initial balance
6/14/2019    -500  Rent payment
6/14/2019    100   friend paid me back

---Test that the initial balances must be positive:---
Exception caught creating account with negative balance
System.ArgumentOutOfRangeException: Amount of deposit must be positive
Parameter name: amount
  at ConsoleApp1.BankAccount.MakeDeposit(Decimal amount, DateTime date, String note) in C:\Project\ConsoleApp\ConsoleApp1\BankAccount.cs:line 52
  at ConsoleApp1.BankAccount..ctor(String name, Decimal initialBalance) in C:\Project\ConsoleApp\ConsoleApp1\BankAccount.cs:line 37
  at ConsoleApp1.Program.Main(String[] args) in C:\Project\ConsoleApp\ConsoleApp1\Program.cs:line 23
---Test for a negative balance---
Exception caught trying to overdraw
System.InvalidOperationException: Not sufficient funds for this withdrawal
  at ConsoleApp1.BankAccount.MakeWithdrawal(Decimal amount, DateTime date, String note) in C:\Project\ConsoleApp\ConsoleApp1\BankAccount.cs:line 66
  at ConsoleApp1.Program.Main(String[] args) in C:\Project\ConsoleApp\ConsoleApp1\Program.cs:line 35