ส่งอีเมลจาก gmail ด้วย C#

ทำการ อนุญาตแอปที่มีความปลอดภัยน้อย ใน gmail ก่อน

สร้างโปรเจ็กส์แบบ WindowsForm

เพิ่ม button1

using System;
using System.Net.Mail;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string displayName = "Phaisarn Sutheebanjard";
      string userName = "xxxxx@gmail.com";
      string password = "yyyyy";
      string mailto = "mr.phaisarn@gmail.com";

      using (SmtpClient smtp = new SmtpClient())
      {
        // email
        MailMessage mail = new MailMessage();
        mail.From = new MailAddress(userName, displayName);
        mail.To.Add(mailto);
        mail.Subject = "Greeting";
        mail.Body = string.Format("Hello World!");

        // smtp
        smtp.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;
        smtp.UseDefaultCredentials = false;
        smtp.EnableSsl = true;
        smtp.Host = "smtp.gmail.com";
        smtp.Port = 587;
        smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(userName, password);
        smtp.Send(mail);
        MessageBox.Show("Mail Sent");
      }
    }
  }
}

Link

Posted in C#

C# Base64

นำสตริง 111 มาทำเป็น Base64 แล้ว ถอดกลับออกมา

using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string plainText1 = "111";
      byte[] byteData1 = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(plainText1);
      string encodeText = System.Convert.ToBase64String(byteData1);
      Console.WriteLine(encodeText);

      byte[] byteData2 = System.Convert.FromBase64String(encodeText);
      string plainText2 = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetString(byteData2);
      Console.WriteLine(plainText2);
    }
  }
}

// MTEx
// 111

Dataset

โปรเจ็กส์แบบ Web ใช้คำสั่ง Field แล้วได้ Error

DataRow row0 = dt.Rows[0];
DateTime createDate = row0.Field<DateTime>("createdate");
'System.Data.DataRow' does not contain a definition for 'Field' and no extension method 'Field' accepting a first argument of type 'System.Data.DataRow' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)

ทางแก้ ให้ติดตั้ง System.Data.DataSetExtensions

PM> Install-Package System.Data.DataSetExtensions
Posted in C#

กรองเอาเฉพาะตัวเลข (digit) จาก string

ใช้ regular expression

using System;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        string ipString = "(66)123-456-7890 เบอร์มือถือ ";
        string opString = null;
        Console.WriteLine(ipString);

        Regex regex = new Regex(@"[^\d]");
        opString = regex.Replace(ipString, "");
        Console.WriteLine(opString);
      }
      catch (ArgumentException ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.Message);
      }
    }
  }
}

จะได้

(66)123-456-7890 เบอร์มือถือ
661234567890

ใช้ C# อ่านไฟล์ CSV

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string filename = "test.csv";
      string text = System.IO.File.ReadAllText(filename, Encoding.GetEncoding(874)).Trim();
      string[] rows = text.Split('\n');
      Console.WriteLine(string.Format("There are {0} rows in '{1}'.", rows.Count(), filename));

      Regex CSVParser = new Regex(",(?=(?:[^\"]*\"[^\"]*\")*(?![^\"]*\"))");
      for (int r = 0; r < rows.Count(); r++)
      {
        //string[] cols = rows[r].Split(',');
        string[] cols = CSVParser.Split(rows[r]);

        for (int c = 0; c < cols.Count(); c++)
        {
          // clean up the fields (remove " and leading spaces)
          cols[c] = cols[c].TrimStart(' ', '"');
          cols[c] = cols[c].TrimEnd('"');
          Console.Write(cols[c]);
        }
        Console.WriteLine();
      }
    }
  }
}

Link

Posted in C#