สร้างโปรเจ็กส์แบบ Web API

 1. สร้างด้วย Command Line
 2. สร้างด้วย Visual Studio 2019
 3. ดูไฟล์ต่างๆในโปรเจ็กส์

1.สร้างด้วย Command Line

สร้างโปรเจ็กส์แบบ webapi ชื่อโปรเจ็กส์ WebApi

> dotnet new webapi -o WebApi

2.สร้างด้วย Visual Studio 2019

สร้างโปรเจ็กส์ใหม่ เลือก Create a new project

พิมพ์ ASP เลือกภาษา C#

เลือก ASP.NET Core Web Application

ตั้งชื่อโปรเจ็กส์ WebApi

เลือก template เป็น API และที่ด้านบนเลือกเป็น .NET Core และ ASP.NET Core 2.2

เสร็จแล้วกด Create

ลองรันดู จะรันได้ละ เช่นเรียก https://localhost:44387/api/values

แต่ถ้าเรียก https://localhost:44387/ จะ error 404

เรียกด้วย curl

curl -k -s https://localhost:44387/api/values

ถ้าใช้ Azure Cloud Shell ก็จัด format ของเอาท์พุท JSON ให้สวยด้วย jq

curl -k -s https://localhost:5001/api/values | jq

3.ดูไฟล์ต่างๆในโปรเจ็กส์

appsettings.json

{
 "Logging": {
  "LogLevel": {
   "Default": "Warning"
  }
 },
 "AllowedHosts": "*"
}

Startup.cs – Configures services and the app’s HTTP request pipeline.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.HttpsPolicy;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Microsoft.Extensions.Options;

namespace WebApi
{
  public class Startup
  {
    public Startup(IConfiguration configuration)
    {
      Configuration = configuration;
    }

    public IConfiguration Configuration { get; }

    // This method gets called by the runtime. Use this method to add services to the container.
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      services.AddMvc().SetCompatibilityVersion(CompatibilityVersion.Version_2_2);
    }

    // This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.
    public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env)
    {
      if (env.IsDevelopment())
      {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
      }
      else
      {
        // The default HSTS value is 30 days. You may want to change this for production scenarios, see https://aka.ms/aspnetcore-hsts.
        app.UseHsts();
      }

      app.UseHttpsRedirection();
      app.UseMvc();
    }
  }
}

Program.cs – Contains a Main method—the app’s managed entry point.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace WebApi
{
  public class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      CreateWebHostBuilder(args).Build().Run();
    }

    public static IWebHostBuilder CreateWebHostBuilder(string[] args) =>
      WebHost.CreateDefaultBuilder(args)
        .UseStartup<Startup>();
  }
}

ValuesController.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace WebApi.Controllers
{
  [Route("api/[controller]")]
  [ApiController]
  public class ValuesController : ControllerBase
  {
    // GET api/values
    [HttpGet]
    public ActionResult<IEnumerable<string>> Get()
    {
      return new string[] { "value1", "value2" };
    }

    // GET api/values/5
    [HttpGet("{id}")]
    public ActionResult<string> Get(int id)
    {
      return "value";
    }

    // POST api/values
    [HttpPost]
    public void Post([FromBody] string value)
    {
    }

    // PUT api/values/5
    [HttpPut("{id}")]
    public void Put(int id, [FromBody] string value)
    {
    }

    // DELETE api/values/5
    [HttpDelete("{id}")]
    public void Delete(int id)
    {
    }
  }
}