เพิ่มโมเดล Movie ให้กับโปรเจ็กส์ WebApp (Visual Studio 2017)

สร้างโปรเจ็กส์แบบ WebApp (ด้วย Visual Studio 2017)

Add a model to a Razor Pages app in ASP.NET Core

สร้างโฟลเดอร์ Data
สร้างโฟลเดอร์ Data\Models
สร้างคลาส Data\Models\Movie.cs

Data\Models\Movie.cs

using System;

namespace WebApp.Data.Models
{
  public class Movie
  {
    public int ID { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public DateTime ReleaseDate { get; set; }
    public string Genre { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }
  }
}
Continue reading

เพิ่มโมเดล Movie ให้กับโปรเจ็กส์ WebApp (Visual Studio 2019)

 1. Add a data model
 2. Scaffold the movie model
 3. Initial migration

1.Add a data model

สร้างโฟลเดอร์ Models
สร้างคลาส Models\Movie.cs

Models\Movie.cs

using System;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace RazorPagesMovie.Models
{
  public class Movie
  {
    public int ID { get; set; }
    public string Title { get; set; }

    [DataType(DataType.Date)]
    public DateTime ReleaseDate { get; set; }
    public string Genre { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }
  }
}

The ID field is required by the database for the primary key.

Continue reading