โปรเจ็กส์ Web Application เรียกใช้ jQuery

1.อ้างถึง jQuery

ไฟล์ Pages|Shared|_Layout.cshtml

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>@ViewData["Title"] - WebApp1</title>
  <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" />
  <link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" />
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
</head>
...

2.ทดลองใช้งาน เมื่อคลิกที่ <P> แล้วจะแสดง alert

ไฟล์ Pages|Index.cshtml

@page
@model IndexModel
@{
  ViewData["Title"] = "Home page";
}

<div class="text-center">
  <h1 class="display-4">Welcome</h1>
  <p>Learn about <a href="https://docs.microsoft.com/aspnet/core">building Web apps with ASP.NET Core</a>.</p>

  <p>Click on this paragraph.</p>
</div>

<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function () {
    $("p").click(function () {
      alert("The paragraph was clicked.");
    });
  });
</script>

Link

สร้างโปรเจ็กส์ Web API ติดต่อ MySQL

 1. สร้างโปรเจ็กส์ด้วย Visual Studio 2019
 2. ไฟล์ต่างๆในโปรเจ็กส์
 3. เพิ่มคลาส Movie
 4. สร้างคอนโทรลเลอร์ MovieController
 5. ติดตั้ง Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql
 6. สร้างตารางที่ MySQL
 7. ทดสอบ API
Continue reading

Install .NET Core SDK on Linux Ubuntu 18.04 – x64

Register Microsoft key and feed

Before installing .NET, you’ll need to register the Microsoft key, register the product repository, and install required dependencies. This only needs to be done once per machine.

$ wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/packages-microsoft-prod.deb -O packages-microsoft-prod.deb
$ sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb

Install the .NET SDK

Update the products available for installation, then install the .NET SDK.

$ sudo add-apt-repository universe
$ sudo apt-get install apt-transport-https
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install dotnet-sdk-2.2

ตรวจสอบหลังการติดตั้ง

$ dotnet --version
2.2.402

Link

เพิ่มโมเดล Movie ให้กับโปรเจ็กส์ WebApp (Visual Studio 2017)

สร้างโปรเจ็กส์แบบ WebApp (ด้วย Visual Studio 2017)

Add a model to a Razor Pages app in ASP.NET Core

สร้างโฟลเดอร์ Data
สร้างโฟลเดอร์ Data\Models
สร้างคลาส Data\Models\Movie.cs

Data\Models\Movie.cs

using System;

namespace WebApp.Data.Models
{
  public class Movie
  {
    public int ID { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public DateTime ReleaseDate { get; set; }
    public string Genre { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }
  }
}
Continue reading