คำสั่งของ .NET Core

 1. ตรวจสอบเวอร์ชันของ .NET Core
 2. สร้างโปรเจ็กส์ด้วยคำสั่ง dotnet new
 3. รันโปรเจ็กส์ด้วยคำสั่ง dotnet run
 4. ดู info

1.ตรวจสอบเวอร์ชันของ .NET Core

> dotnet --version
2.1.603

2.สร้างโปรเจ็กส์ด้วยคำสั่ง dotnet new

สร้างโปรเจ็กส์ Console application

> dotnet new console -o Console1

สร้างโปรเจ็กส์ ASP.NET Core Web App

> dotnet new webapp -o WebApp1

หรือ

> dotnet new razor -o WebApp2

สร้างโปรเจ็กส์ ASP.NET Core Web App (MVC)

> dotnet new mvc -o WebMvc1

3.รันโปรเจ็กส์ด้วยคำสั่ง dotnet run

> cd <PROJECT_FOLDER>
> dotnet run

4.ดู info

> dotnet --info
.NET Core SDK (reflecting any global.json):
 Version:  2.1.603
 Commit:  ae71c68742

Runtime Environment:
 OS Name:   Windows
 OS Version: 10.0.17134
 OS Platform: Windows
 RID:     win10-x64
 Base Path:  C:\Program Files\dotnet\sdk\2.1.603\

Host (useful for support):
 Version: 2.1.10
 Commit: 9013a2af4b

.NET Core SDKs installed:
 2.1.504 [C:\Program Files\dotnet\sdk]
 2.1.505 [C:\Program Files\dotnet\sdk]
 2.1.602 [C:\Program Files\dotnet\sdk]
 2.1.603 [C:\Program Files\dotnet\sdk]

.NET Core runtimes installed:
 Microsoft.AspNetCore.All 2.1.8 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.All]
 Microsoft.AspNetCore.All 2.1.9 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.All]
 Microsoft.AspNetCore.All 2.1.10 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.All]
 Microsoft.AspNetCore.App 2.1.8 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.App]
 Microsoft.AspNetCore.App 2.1.9 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.App]
 Microsoft.AspNetCore.App 2.1.10 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.App]
 Microsoft.NETCore.App 2.1.8 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
 Microsoft.NETCore.App 2.1.9 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
 Microsoft.NETCore.App 2.1.10 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]

To install additional .NET Core runtimes or SDKs:
 https://aka.ms/dotnet-download