การเข้ารหัส string ด้วย TripleDES

การเข้ารหัส string แบบ Symmetric (SymmetricAlgorithm) ด้วย TripleDESCryptoServiceProvider

RijndaelManagedDESCryptoServiceProviderRC2CryptoServiceProvider, and TripleDESCryptoServiceProvider are implementations of symmetric algorithms.

Crypto.cs

using System;
using System.IO;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;

namespace ConsoleApp
{
  public class Crypto
  {
    SymmetricAlgorithm mCSP;

    #region "Constants"
    private object _key = "01234562d3dg";
    string iv = "abcdeUCVF7s=";
    #endregion

    public Crypto()
    {
    }

    public bool HasKey()
    {
      return (!(_key == null || _key.ToString() == ""));
    }

    private string SetLengthString(string str, int length)
    {
      while (length > str.Length)
      {
        str += str;
      }
      if (str.Length > length)
      {
        str = str.Remove(length);
      }
      return str;
    }

    public string EncryptString(string Value)
    {
      mCSP = SetEnc();
      mCSP.IV = Convert.FromBase64String(iv);
      string key = SetLengthString(_key.ToString(), 32);
      mCSP.Key = Convert.FromBase64String(key);
      ICryptoTransform ct;
      MemoryStream ms;
      CryptoStream cs;
      Byte[] byt = new byte[64];

      try
      {
        ct = mCSP.CreateEncryptor(mCSP.Key, mCSP.IV);

        byt = Encoding.UTF8.GetBytes(Value);

        ms = new MemoryStream();
        cs = new CryptoStream(ms, ct, CryptoStreamMode.Write);
        cs.Write(byt, 0, byt.Length);
        cs.FlushFinalBlock();

        cs.Close();

        return Convert.ToBase64String(ms.ToArray()).Replace('/', '_').Replace('+', '-');
      }
      catch (Exception Ex)
      {
        throw (new Exception("An error occurred while encrypting string"));
      }
    }

    public string DecryptString(string Value)
    {
      mCSP = SetEnc();
      mCSP.IV = Convert.FromBase64String(iv);
      string key = SetLengthString(_key.ToString(), 32);
      mCSP.Key = Convert.FromBase64String(key);
      ICryptoTransform ct;
      MemoryStream ms;
      CryptoStream cs;
      Byte[] byt = new byte[64];
      try
      {
        ct = mCSP.CreateDecryptor(mCSP.Key, mCSP.IV);

        byt = Convert.FromBase64String(Value.Replace('_', '/').Replace('-', '+'));

        ms = new MemoryStream();
        cs = new CryptoStream(ms, ct, CryptoStreamMode.Write);
        cs.Write(byt, 0, byt.Length);
        cs.FlushFinalBlock();

        cs.Close();

        //string str =
        return Encoding.UTF8.GetString(ms.ToArray());
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw (new Exception("An error occurred while decrypting string : " + ex.Message));
      }
    }

    private SymmetricAlgorithm SetEnc()
    {
      return new TripleDESCryptoServiceProvider();
    }
  }
}

Program.cs

using System;

namespace ConsoleApp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string plainText = "Helo World!";

      Crypto crypto = new Crypto();
      string encrpytText = crypto.EncryptString(plainText);
      string decryptText= crypto.DecryptString(encrpytText);

      Console.WriteLine(string.Format("plainText  = {0}", plainText));
      Console.WriteLine(string.Format("encrpytText = {0}", encrpytText));
      Console.WriteLine(string.Format("decryptText = {0}", decryptText));
    }
  }
}

ผลการรัน

plainText  = Helo World!
encrpytText = 27KmYMudRbIROkwfhlsPpA==
decryptText = Helo World!