เล่นเพลงด้วย MediaPlayer และควบคุมด้วย MediaController

ใช้ MediaController ควบคุมการเล่นเพลง

กำหนด id เป็น main_layout

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/main_layout"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="16dp"
  tools:context=".MainActivity">

</LinearLayout>

MainActivity.java

package com.phaisarn.mediacontrolapp;

import android.media.MediaPlayer;
import android.os.Handler;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.MotionEvent;
import android.widget.MediaController;

public class MainActivity extends AppCompatActivity
    implements MediaController.MediaPlayerControl {

  private MediaPlayer mPlayer;
  private MediaController mController;
  private Handler mHandler = new Handler();

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    mController = new MediaController(this);
    mController.setMediaPlayer(this);
    mController.setAnchorView(findViewById(R.id.main_layout));
    mController.setEnabled(true);

    mPlayer = MediaPlayer.create(MainActivity.this, R.raw.s1);
    mPlayer.setOnPreparedListener(new MediaPlayer.OnPreparedListener() {
      @Override
      public void onPrepared(MediaPlayer mp) {
        mHandler.post(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {
            mController.show(3000);
            mPlayer.start();
          }
        });
      }
    });
  }

  @Override
  public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
    //return super.onTouchEvent(event);
    mController.show(3000);
    return false;
  }

  @Override
  protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    mController.hide();
    mPlayer.stop();
    mPlayer.release();
    mPlayer = null;
  }

  public void start() {
    mPlayer.start();
  }

  @Override
  public void pause() {
    mPlayer.pause();
  }

  @Override
  public int getDuration() {
    //return 0;
    return mPlayer.getDuration();
  }

  @Override
  public int getCurrentPosition() {
    //return 0;
    return mPlayer.getCurrentPosition();
  }

  @Override
  public void seekTo(int pos) {
    mPlayer.seekTo(pos);
  }

  @Override
  public boolean isPlaying() {
    //return false;
    return mPlayer.isPlaying();
  }

  @Override
  public int getBufferPercentage() {
    return 0;
  }

  @Override
  public boolean canPause() {
    return true;
  }

  @Override
  public boolean canSeekBackward() {
    return true;
  }

  @Override
  public boolean canSeekForward() {
    return true;
  }

  @Override
  public int getAudioSessionId() {
    return 0;
  }
}