การแจ้งเตือน (Notification)

การแจ้งเตือน

มีปุ่ม 3 ปุ่ม

 • ปุ่มที่ 1 Notify เป็นการแจ้งเตือน
 • ปุ่มที่ 2 Update เป็นการอัพเดทข้อความแจ้งเตือน
 • ปุ่มที่ 3 Cancel เป็นการยกเลิกการแจ้งเตือน

เมื่อผู้ใช้กดที่การแจ้งเตือน จะเรียกหน้า Activity
ที่เราเตรียมไว้ให้แสดงขึ้นมา (หน้า NotificationActivity)

strings.xml

<resources>
  <string name="app_name">Music Player</string>

  <string name="channel_name">My Channel</string>
  <string name="channel_description">My notify channel</string>
</resources>

แก้ไขหน้า activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout 
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <Button
      android:id="@+id/notify_button"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:text="Notify" />

    <Button
      android:id="@+id/update_button"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:text="Update" />

    <Button
      android:id="@+id/cancel_button"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:text="Cancel" />

  </LinearLayout>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

แก้ไขหน้า MainActivity.java

package com.phaisarn.musicplayer;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.NotificationCompat;

import android.app.NotificationChannel;
import android.app.NotificationManager;
import android.app.PendingIntent;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private final int NOTIFY_ID = 0;
  private final String CHANNEL_ID = "ABC";
  private NotificationCompat.Builder mNotifyBuilder;
  private NotificationManager mNotifyManager;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    createNotificationChannel();

    (findViewById(R.id.notify_button)).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Intent intent = new Intent(
            MainActivity.this, NotificationActivity.class);

        PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(
            MainActivity.this, 0, intent, 0);

        Bitmap largeIcon = BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.myicon);

        mNotifyBuilder = new NotificationCompat.Builder(MainActivity.this, CHANNEL_ID)
            .setTicker("New Alert")
            .setSmallIcon(R.drawable.myicon)
            .setLargeIcon(largeIcon)
            .setContentTitle("My notification")
            .setContentText("Much longer text that cannot fit one line...")
            .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)
            .setContentIntent(pendingIntent)
            .setAutoCancel(true);

        mNotifyManager = (NotificationManager) getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE);

        mNotifyManager.notify(NOTIFY_ID, mNotifyBuilder.build());
      }
    });

    (findViewById(R.id.update_button)).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        mNotifyBuilder.setContentTitle("Update");
        mNotifyBuilder.setContentText("This is an update text.");

        mNotifyManager.notify(NOTIFY_ID, mNotifyBuilder.build());
      }
    });

    (findViewById(R.id.cancel_button)).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        mNotifyManager.cancel(NOTIFY_ID);
      }
    });
  }

  private void createNotificationChannel() {
    // Create the NotificationChannel, but only on API 26+ because
    // the NotificationChannel class is new and not in the support library
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
      CharSequence name = getString(R.string.channel_name);
      String description = getString(R.string.channel_description);
      int importance = NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT;
      NotificationChannel channel = new NotificationChannel(CHANNEL_ID, name, importance);
      channel.setDescription(description);
      // Register the channel with the system; you can't change the importance
      // or other notification behaviors after this
      NotificationManager notificationManager = getSystemService(NotificationManager.class);
      notificationManager.createNotificationChannel(channel);
    }
  }
}

บรรทัดที่ 25: สร้าง Notification
บรรทัดที่ 53: อัพเดท Notification
บรรทัดที่ 64: ยกเลิก Notification

สร้าง Activity ขึ้นมาใหม่แบบ Empty ชื่อ NotificationActivity

แก้ไขหน้า activity_notification.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout 
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".NotificationActivity">

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="This is your notification"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

แก้ไขหน้า NotificationActivity.java

package com.phaisarn.musicplayer;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;

public class NotificationActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_notification);
  }
}
icon notify

เพิ่มไฟล์รูป myicon.png ไว้ใน
ProjectName\app\src\main\res\drawable\

เมื่อรันแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้

nofity

เมื่อกดปุ่ม Notify

nofity

เมื่อกดปุ่ม Update

nofity

เมื่อกดปุ่ม Cancel

การแจ้งเตือนก็จะหายไป