คิวรี MySQL

ตรวจสอบเวอร์ชันของ MySQL

SELECT VERSION();

หรือ

SHOW VARIABLES LIKE 'version%';

Limit Data Selections

ต้องการ Query รายการที่ 16 – 25

SELECT * FROM Orders LIMIT 10 OFFSET 15;

หรือ

SELECT * FROM Orders LIMIT 15, 10;