หน่วงเวลาด้วย Thread.Sleep()

using System;
using System.Threading;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        Console.WriteLine(i + 1);
        int milliseconds = 2000;
        Thread.Sleep(milliseconds);
      }
    }
  }
}