การ Get Client IP Address บน ASP.NET Core 3

สร้างโปรเจ็กส์ทดสอบแบบ WebApplication แล้วเลือก API ตั้งชื่อ WebApi

ทำการ inject HttpContextAccessor ในไฟล์ Startup.cs

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;

namespace WebApi
{
  public class Startup
  {
    public Startup(IConfiguration configuration)
    {
      Configuration = configuration;
    }

    public IConfiguration Configuration { get; }

    // This method gets called by the runtime. Use this method to add services to the container.
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      services.AddControllers();
      services.AddSingleton<IHttpContextAccessor, HttpContextAccessor>();
    }

    // This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.
    public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
    {
      if (env.IsDevelopment())
      {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
      }

      app.UseRouting();

      app.UseAuthorization();

      app.UseEndpoints(endpoints =>
      {
        endpoints.MapControllers();
      });
    }
  }
}

เพิ่ม API Controller ชื่อ ValuesController.cs

ประกาศตัวแปร httpContextAccessor และกำหนดค่าให้ตัวแปรใน Constructor

using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System.Collections.Generic;

namespace WebApi.Controllers
{
  [Route("api/[controller]")]
  [ApiController]
  public class ValuesController : ControllerBase
  {
    private readonly IHttpContextAccessor httpContextAccessor;

    public ValuesController(IHttpContextAccessor httpContextAccessor)
    {
      this.httpContextAccessor = httpContextAccessor;
    }

    // GET: api/<ValuesController>
    [HttpGet]
    public IEnumerable<string> Get()
    {
      string clientIpAddress = this.httpContextAccessor.HttpContext.Connection.RemoteIpAddress.ToString();
      return new string[] { "clientIpAddress ", clientIpAddress };
    }
  }
}

รันโปรแกรมแล้วลองเรียกไปที่ http://localhost:58691/api/values

จะได้

["clientIpAddress ","::1"]

ถ้าจะจัดเก็บค่า IP Address ลง database ก็กำหนด ขนาด field ไว้ที่ 45 characters

Link