ติดตั้ง Apache

sudo yum update
sudo yum install httpd

เปิด Firewall

sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

start httpd

sudo systemctl start httpd


ตรวจสอบว่ารันมั๊ย

sudo systemctl status httpd

แสดง host’s network addresses (IP addresses separated by spaces)

hostname -I