การติดตั้ง Node.js บน Windows

หน้าเว็บหลัก Node.js https://nodejs.org/

เมื่อดาว์นโหลดจะได้ไฟล์ node-v14.18.0-x64.msi

เมื่อติดตั้งโปรแกรมจะอยู่ที่ C:\Program Files\nodejs\

การติดตั้งจะได้ node และ npm (Node Package Manager) ซึ่งเป็นตัวจัดการ package/module ต่างๆของ Node มาด้วย

ดูเวอร์ชันของ node

> node -v
v14.18.0

ดูเวอร์ชันของ npm

> npm -v
6.14.15

อัพเดท npm ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

npm i npm@latest -g

เมื่อดูเวอร์ชันของ npm อีกทีจะได้เวอร์ชันล่าสุดละ

> npm -v
7.24.2

ตั้งแต่ npm 5.2.0 จะได้ npx (Node Package Execute) ติดตั้งมาด้วย

> npx -v
7.24.2

ดู config ของ npm

npm config ls

หรือต้องการดู config ทั้งหมด

npm config ls -l

ดูเสร็จแล้วถ้าจะกำหนดค่า config ให้ทำแบบนี้

> npm config set strict-ssl false
> npm config set ca=null

TypeScript

ติดตั้ง typescript

npm install -g typescript

ติดตั้ง typescript เวอร์ชันล่าสุด

npm install -g typescript@latest

ตรวจสอบเวอร์ชันของ typescript

> tsc -v
Version 4.4.3