โปรเจ็กส์ Web Application เรียกใช้ jQuery

1.อ้างถึง jQuery

ไฟล์ Pages|Shared|_Layout.cshtml

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>@ViewData["Title"] - WebApp1</title>
  <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" />
  <link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" />
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
</head>
...

2.ทดลองใช้งาน เมื่อคลิกที่ <P> แล้วจะแสดง alert

ไฟล์ Pages|Index.cshtml

@page
@model IndexModel
@{
  ViewData["Title"] = "Home page";
}

<div class="text-center">
  <h1 class="display-4">Welcome</h1>
  <p>Learn about <a href="https://docs.microsoft.com/aspnet/core">building Web apps with ASP.NET Core</a>.</p>

  <p>Click on this paragraph.</p>
</div>

<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function () {
    $("p").click(function () {
      alert("The paragraph was clicked.");
    });
  });
</script>

Link

jQuery เบื้องต้น

Home Page https://jquery.com/

ใช้งานฟังก์ชัน ready

เมื่อคลิกที่ tag a แล้วจะแสดง Alert

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
  <script>
   $(document).ready(function(){
    $("a").click(function(){
     alert("Hello World!");
    });
   });
  </script>
 </head>
 <body>
  <a href="#">Click Me!</a>
 </body>
</html>

เมื่อคลิกที่ tag p แล้วข้อความจะหายไป (tag p หาย)

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
  <script>
   $(document).ready(function(){
    $("p").click(function(){
     $(this).hide();
    });
   });
  </script>
 </head>
 <body>
  <p>If you click on me, I will disappear.</p>
  <p>Click me away!</p>
  <p>Click me too!</p>
 </body>
</html>

เมื่อคลิกที่ tag p แล้วเปลี่ยนสี background (เรียกใช้ css)

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
  <script>
   $(document).ready(function(){
    $("p").click(function(){
     $(this).css("background-color", "#ccffcc");
    });
   });
  </script>
 </head>
 <body>
  <p>Change background color</p>
 </body>
</html>

Link