ไลบรารี่ Anko

ไลบรารี่ Anko

 1. การเรียกใช้ไลบรารี่ Anko
 2. การใช้ Toast
 3. การใช้ SnackBars
 4. การใช้ SnackBars แบบมี action
 5. การใช้ Alerts
 6. การใช้ Selectors

1.การเรียกใช้ไลบรารี่ Anko

build.gradle (Project: MyApplication)

// Top-level build file where you can add configuration options common to all sub-projects/modules.

buildscript {
  ext.kotlin_version = '1.3.31'
  ext.anko_version = '0.10.8'
  repositories {
    google()
    jcenter()

  }
  dependencies {
    classpath 'com.android.tools.build:gradle:3.4.1'
    classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:$kotlin_version"
    // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong
    // in the individual module build.gradle files
  }
}

allprojects {
  repositories {
    google()
    jcenter()

  }
}

task clean(type: Delete) {
  delete rootProject.buildDir
}

บรรทัดที่ 5 กำหนดเลขเวอร์ชันของ anko

build.gradle (Module: app)

apply plugin: 'com.android.application'

apply plugin: 'kotlin-android'

apply plugin: 'kotlin-android-extensions'

android {
  compileSdkVersion 28
  defaultConfig {
    applicationId "com.phaisarn.myapplication"
    minSdkVersion 21
    targetSdkVersion 28
    versionCode 1
    versionName "1.0"
    testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
  }
  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }
}

dependencies {
  implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  implementation "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk7:$kotlin_version"
  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.0.2'
  implementation 'androidx.core:core-ktx:1.0.2'
  implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3'
  implementation "org.jetbrains.anko:anko:$anko_version"
  testImplementation 'junit:junit:4.12'
  androidTestImplementation 'androidx.test:runner:1.2.0'
  androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.2.0'
}

ถ้าไม่ต้องการใช้ทั้งหมด ก็เลือกเอาตามนี้

// Anko Commons
implementation "org.jetbrains.anko:anko-commons:$anko_version"

// Anko Layouts
implementation "org.jetbrains.anko:anko-sdk25:$anko_version" // sdk15, sdk19, sdk21, sdk23 are also available
implementation "org.jetbrains.anko:anko-appcompat-v7:$anko_version"

// Coroutine listeners for Anko Layouts
implementation "org.jetbrains.anko:anko-sdk25-coroutines:$anko_version"
implementation "org.jetbrains.anko:anko-appcompat-v7-coroutines:$anko_version"

// Anko SQLite
implementation "org.jetbrains.anko:anko-sqlite:$anko_version"

2.การใช้ Toast

การใช้ Toast เรียกใช้ org.jetbrains.anko:anko-commons

implementation "org.jetbrains.anko:anko-commons:$anko_version"

เรียก toast() ของ Anko น่าจะเหมือนกับ Toast.LENGTH_SHORT

package com.phaisarn.myapplication

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import org.jetbrains.anko.toast

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    toast("Hi there!")
  }
}

เรียก longToast() ของ Anko น่าจะเหมือนกับ Toast.LENGTH_LONG

package com.phaisarn.myapplication

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import org.jetbrains.anko.longToast

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    longToast("Wow, such duration")
  }
}

3.การใช้ SnackBars

การใช้ SnackBars เรียกใช้ org.jetbrains.anko:anko-design

implementation "org.jetbrains.anko:anko-design:$anko_version"

ที่ activity_main.xml เปลี่ยนมาใช้ androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:id="@+id/coordinatorLayout"
    tools:context=".MainActivity">

  <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Hello World!"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
      app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
      app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"/>

</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>

เรียก snackbar()

package com.phaisarn.myapplication

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.*
import org.jetbrains.anko.design.snackbar

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    coordinatorLayout.snackbar("Hi there!")
  }
}

เรียก longSnackbar()

package com.phaisarn.myapplication

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.*
import org.jetbrains.anko.design.longSnackbar

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    coordinatorLayout.longSnackbar("Wow, such duration")
  }
}

4.การใช้ SnackBars แบบมี action

เมื่อ touch ที่ CLICK ME! ใน SnackBars จะเรียก Toast ขึ้นมาแสดง

implementation "org.jetbrains.anko:anko-commons:$anko_version"
implementation "org.jetbrains.anko:anko-design:$anko_version"
package com.phaisarn.myapplication

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.*
import org.jetbrains.anko.design.snackbar
import org.jetbrains.anko.toast

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    coordinatorLayout.snackbar("Action, reaction", "Click me!") { doStuff() }
  }

  fun doStuff() {
    toast("Hello World");
  }
}

บรรทัดที่ 15 กำหนด action เรียก doStuff() ให้ snackbar()

5.การใช้ Alerts

implementation "org.jetbrains.anko:anko-commons:$anko_version"
package com.phaisarn.myapplication

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import org.jetbrains.anko.alert
import org.jetbrains.anko.noButton
import org.jetbrains.anko.toast
import org.jetbrains.anko.yesButton

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    alert("Hi, I'm Roy", "Have you tried turning it off and on again?") {
      yesButton { toast("Oh…") }
      noButton {}
    }.show()
  }
}

6.การใช้ Selectors

เมื่อเลือกรายการจาก Selectors แล้วจะแสดง Toast เมืองที่เราเลือก

implementation "org.jetbrains.anko:anko-commons:$anko_version"
package com.phaisarn.myapplication

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import org.jetbrains.anko.*

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    val countries = listOf("Russia", "USA", "Japan", "Australia")
    selector("Where are you from?", countries, { dialogInterface, i ->
      toast("So you're living in ${countries[i]}, right?")
    })
  }
}

Link