สร้าง Barcode ด้วย BarcodeLib

 1. ติดตั้ง BarcodeLib
 2. เพิ่ม References System.Drawing
 3. ทดลองสร้าง Barcode

1. ติดตั้ง BarcodeLib

VS 2013 เลือกติดตั้ง BarcodeLib เวอร์ชัน 1.3.0

PM> Install-Package BarcodeLib -Version 1.3.0

2.เพิ่ม References System.Drawing

System.Drawing

3.ทดลองสร้าง Barcode

ทดลองสร้าง Barcode แล้วบันทึกเป็นไฟล์ภาพ

using System.Drawing;

namespace ConsoleAppBarcode
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      BarcodeLib.Barcode b = new BarcodeLib.Barcode();
      Image img = b.Encode(BarcodeLib.TYPE.UPCA, "038000356216", Color.Black, Color.White, 290, 120);
      img.Save("barcode.bmp");
      img.Save("barcode.jpg");
      img.Save("barcode.png");
    }
  }
}

ทดลองสร้าง Barcode แล้วเก็บไว้ในตัวแปร Byte[]

using BarcodeLib;
using System;
using System.IO;

namespace ConsoleAppBarcode
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Barcode brcode = new Barcode();
      string BarcodeText = "038000356216";
      brcode.Encode(TYPE.CODE128, BarcodeText, 1000, 250);
      MemoryStream ms = new MemoryStream();
      brcode.SaveImage(ms, SaveTypes.PNG);
      Byte[] barcodeByte = ms.ToArray();
    }
  }
}