สร้าง LogClass แบบ indent

 1. เพิ่ม Reference ชื่อ System.Configuration
 2. กำหนด config ในไฟล์ App.config
 3. สร้างคลาส LogClass
 4. Program.cs

1.เพิ่ม Reference ชื่อ System.Configuration

ที่ Solution Explorer
ใต้โปรเจ็กส์ ให้คลิกขวาที่ References
เลือก Add Reference…

จะเห็นไดอะล็อก Reference Manager
เลือก Assemblies
พิมพ์ค้นหาด้วยคำว่า configuration
เลือก System.Configuration แล้วคลิก OK

2.กำหนด config ในไฟล์ App.config

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
 <startup>
  <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
 </startup>

 <appSettings>
  <add key="LogPath" value="\log\" />
  <add key="LogName" value="TX" />
  <add key="Debug"  value="true" />
  <add key="Sensible" value="3" />
  <add key="BoxWidth" value="25" />
 </appSettings>
</configuration>
 • บรรทัดที่ 8: กำหนด path ที่ต้องการเก็บไฟล์ log
 • บรรทัดที่ 9: กำหนดคำต่อท้ายชื่อไฟล์
 • บรรทัดที่ 10: ถ้า Debug เป็น flase จะไม่ทำการเขียน log
 • บรรทัดที่ 11: ต้องลองรัน แล้วเปลี่ยนค่าดู
 • บรรทัดที่ 12: ความกว้างของกล่องที่ใช้แสดงชื่อฟังก์ชัน

3.สร้างคลาส LogClass

สร้างโฟลเดอร์ mylib ไว้เก็บคลาส จากนั้นสร้างไฟล์ mylib/LogClass.cs

mylib/LogClass.cs

using System;
using System.Configuration;
using System.Globalization;
using System.IO;
using System.Linq;

namespace ConsoleApp1.mylib
{
  class LogClass
  {

    public static void Log(string message)
    {
      if (!Convert.ToBoolean(ConfigurationManager.AppSettings.Get("Debug")))
        return;

      // path
      string logPath = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory
        + ConfigurationManager.AppSettings.Get("LogPath");

      // create if it is not exist
      if (!Directory.Exists(logPath))
        Directory.CreateDirectory(logPath);

      // filename
      string filename = logPath
        + DateTime.Today.ToString("yyyyMMdd", new CultureInfo("en-US"))
        + "_"
        + ConfigurationManager.AppSettings.Get("LogName")
        + ".log";

      int someSensible = Convert.ToInt32(ConfigurationManager.AppSettings.Get("Sensible"));
      int count = Environment.StackTrace.Count(a => a == '\n') - someSensible;
      string indent = new string(' ', Math.Max(0, count) * 4);

      string st = string.Format("[{0}] {1}{2}", DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss", new CultureInfo("en-US")), indent, message);
      using (StreamWriter w = File.AppendText(filename))
      {
        Console.WriteLine(st);
        w.WriteLine(st);
      }
    }

  }
}

4.Program.cs

Program.cs

using ConsoleApp1.mylib;
using System;
using System.Configuration;
using System.Reflection;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int width = Convert.ToInt32(ConfigurationManager.AppSettings["BoxWidth"]);
      int space = width - MethodBase.GetCurrentMethod().Name.Length - 5;
      LogClass.Log(string.Format("{0}", new string('-', width)));
      LogClass.Log(string.Format("| {0} {1} |", MethodBase.GetCurrentMethod().Name, new string(' ', space)));
      LogClass.Log(string.Format("{0}", new string('-', width)));
      FirstMethod();
    }

    static void FirstMethod()
    {
      LogClass.Log(MethodBase.GetCurrentMethod().Name);
      SecondMethod();
    }

    static void SecondMethod()
    {
      LogClass.Log(MethodBase.GetCurrentMethod().Name);
      ThirdMethod();
    }

    static void ThirdMethod()
    {
      LogClass.Log(MethodBase.GetCurrentMethod().Name);
    }
  }
}

ตัวอย่างผลลัพธ์ไฟล์ log/20190211_TX.log

[22:11:58] -------------------------
[22:11:58] | Main         |
[22:11:58] -------------------------
[22:11:58]   FirstMethod
[22:11:58]     SecondMethod
[22:11:58]       ThirdMethod