สร้างไฟล์ Excel ด้วย C#, NPOI และคลาส NpoiExport

https://www.nuget.org/packages/NPOI/

ติดตั้ง

PM> Install-Package NPOI -Version 2.4.1

Program.cs

using NPOI.HSSF.UserModel;
using System;
using System.Data;
using System.IO;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      HSSFWorkbook workbook = new HSSFWorkbook();
      var sheet1 = workbook.CreateSheet("Sheet1");
      var sheet2 = workbook.CreateSheet("Sheet2");

      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Columns.Add("ชื่อ");
      dt.Columns.Add("Email");
      DataRow row1 = dt.NewRow();
      row1["ชื่อ"] = "Jack";
      row1["Email"] = "mr.phaisarn@gmail.com";
      dt.Rows.Add(row1);
      DataRow row2 = dt.NewRow();
      row2["ชื่อ"] = "Example";
      row2["Email"] = "example@gmail.com";
      dt.Rows.Add(row2);

      string fixedWidthColumn = "0-4000,1-4000,2-6000";
      var exporter = new NpoiExport(fixedWidthColumn);
      exporter.ExportDataTableToWorkbook(dt, "Export_Data");
      exporter.ExportDataTableToWorkbook(dt, "Export_Data2");

      string localFullPath = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory;
      FileStream FileStreamObject = new System.IO.FileStream(localFullPath + @"Export_Excel.xls", FileMode.Create, FileAccess.Write);
      FileStreamObject.Write(exporter.GetBytes(), 0, exporter.GetBytes().Length);
      FileStreamObject.Close();
    }
  }
}

NpoiExport.cs

using NPOI.HSSF.UserModel;
using NPOI.SS.UserModel;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.IO;

namespace ConsoleApp1
{
  class NpoiExport
  {
    const int MaximumNumberOfRowsPerSheet = 65500;
    const int MaximumSheetNameLength = 25;
    protected IWorkbook Workbook { get; set; }
    protected Dictionary<int, int> FixColumnExcel { get; set; }


    public NpoiExport(string configColumnExcel)
    {
      this.Workbook = new HSSFWorkbook();
      if (!string.IsNullOrEmpty(configColumnExcel))
      {
        var arr = configColumnExcel.Split(new char[] { ',' });
        if (arr != null && arr.Length > 0)
        {
          this.FixColumnExcel = new Dictionary<int, int>();
          foreach (string map in arr)
          {
            var _arr = map.Split(new char[] { '-' });
            this.FixColumnExcel.Add(Convert.ToInt32(_arr[0]), Convert.ToInt32(_arr[1]));
          }
        }
      }
    }

    protected string EscapeSheetName(string sheetName)
    {
      var escapedSheetName = sheetName
                    .Replace("/", "-")
                    .Replace("\\", " ")
                    .Replace("?", string.Empty)
                    .Replace("*", string.Empty)
                    .Replace("[", string.Empty)
                    .Replace("]", string.Empty)
                    .Replace(":", string.Empty);

      if (escapedSheetName.Length > MaximumSheetNameLength)
        escapedSheetName = escapedSheetName.Substring(0, MaximumSheetNameLength);

      return escapedSheetName;
    }

    protected ISheet CreateExportDataTableSheetAndHeaderRow(DataTable exportData, string sheetName, ICellStyle headerRowStyle)
    {
      var sheet = this.Workbook.CreateSheet(EscapeSheetName(sheetName));

      // Create the header row
      var row = sheet.CreateRow(0);

      for (var colIndex = 0; colIndex < exportData.Columns.Count; colIndex++)
      {
        var cell = row.CreateCell(colIndex);
        cell.SetCellValue(exportData.Columns[colIndex].ColumnName);
        if (headerRowStyle != null)
        {
          cell.CellStyle = headerRowStyle;
        }

      }
      return sheet;
    }

    public void ExportDataTableToWorkbook(DataTable exportData, string sheetName)
    {
      // Create the header row cell style
      var headerLabelCellStyle = this.Workbook.CreateCellStyle();
      headerLabelCellStyle.BorderBottom = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin;
      headerLabelCellStyle.Alignment = HorizontalAlignment.Center;

      var headerLabelFont = this.Workbook.CreateFont();
      headerLabelFont.Boldweight = (short)FontBoldWeight.Bold;
      headerLabelCellStyle.SetFont(headerLabelFont);
      //headerLabelCellStyle.FillBackgroundColor = 

      var sheet = CreateExportDataTableSheetAndHeaderRow(exportData, sheetName, headerLabelCellStyle);
      var currentNPOIRowIndex = 1;
      var sheetCount = 1;

      //if (this.FixColumnExcel != null && this.FixColumnExcel.Count > 0)
      //{
      //  foreach (var map in FixColumnExcel)
      //  {
      //    sheet.SetColumnWidth(map.Key, map.Value);
      //  }
      //}

      for (var rowIndex = 0; rowIndex < exportData.Rows.Count; rowIndex++)
      {
        if (currentNPOIRowIndex >= MaximumNumberOfRowsPerSheet)
        {
          sheetCount++;
          currentNPOIRowIndex = 1;

          sheet = CreateExportDataTableSheetAndHeaderRow(exportData,
                                  sheetName + " - " + sheetCount,
                                  headerLabelCellStyle);
        }

        var row = sheet.CreateRow(currentNPOIRowIndex++);

        for (var colIndex = 0; colIndex < exportData.Columns.Count; colIndex++)
        {
          var cell = row.CreateCell(colIndex);
          cell.SetCellValue(exportData.Rows[rowIndex][colIndex].ToString());

          if (rowIndex == exportData.Rows.Count - 1)
          {
            sheet.AutoSizeColumn(colIndex);
          }
        }
      }
    }

    protected ISheet UploadDataCreateExportDataTableSheetAndHeaderRow(DataTable exportData, string sheetName, ICellStyle headerRowStyle, ICellStyle TopDataRowStyle, ICellStyle DataCellStyle)
    {
      var sheet = this.Workbook.CreateSheet(EscapeSheetName(sheetName));

      for (var rowIndex = 0; rowIndex < 4; rowIndex++)
      {
        // Create Data Top
        var row = sheet.CreateRow(rowIndex);
        for (var colIndex = 0; colIndex < 4; colIndex++)
        {
          var cell = row.CreateCell(colIndex);
          if (rowIndex == 0 && colIndex == 0)
          {
            cell.SetCellValue("Visit Event:");
            cell.CellStyle = TopDataRowStyle;
          }
          else if (rowIndex == 0 && colIndex == 1)
          {
            cell.SetCellValue(exportData.Rows[0]["Upload_Date"].ToString());
            cell.CellStyle = DataCellStyle;
          }
          else if (rowIndex == 1 && colIndex == 0)
          {
            cell.SetCellValue("Visit Event:");
            cell.CellStyle = TopDataRowStyle;
          }
          else if (rowIndex == 1 && colIndex == 1)
          {
            cell.SetCellValue(exportData.Rows[0]["Visit_Event_Name"].ToString());
            cell.CellStyle = DataCellStyle;
          }
          else if (rowIndex == 1 && colIndex == 2)
          {
            cell.SetCellValue("Upload Total:");
            cell.CellStyle = TopDataRowStyle;
          }
          else if (rowIndex == 1 && colIndex == 3)
          {
            cell.SetCellValue(exportData.Rows[0]["Data_Rows_Total"].ToString());
            cell.CellStyle = DataCellStyle;
          }
          else if (rowIndex == 2 && colIndex == 0)
          {
            cell.SetCellValue("Visit Event Start Date:");
            cell.CellStyle = TopDataRowStyle;
          }
          else if (rowIndex == 2 && colIndex == 1)
          {
            cell.SetCellValue(exportData.Rows[0]["Visit_Event_Start_Date"].ToString());
            cell.CellStyle = DataCellStyle;
          }
          else if (rowIndex == 2 && colIndex == 2)
          {
            cell.SetCellValue("Upload Success:");
            cell.CellStyle = TopDataRowStyle;
          }
          else if (rowIndex == 2 && colIndex == 3)
          {
            cell.SetCellValue(exportData.Rows[0]["Data_Upload_Success_Total"].ToString());
            cell.CellStyle = DataCellStyle;
          }
          else if (rowIndex == 3 && colIndex == 0)
          {
            cell.SetCellValue("Visit Event Finish Date:");
            cell.CellStyle = TopDataRowStyle;
          }
          else if (rowIndex == 3 && colIndex == 1)
          {
            cell.SetCellValue(exportData.Rows[0]["Visit_Event_Finish_Date"].ToString());
            cell.CellStyle = DataCellStyle;
          }
          else if (rowIndex == 3 && colIndex == 2)
          {
            cell.SetCellValue("Upload Error:");
            cell.CellStyle = TopDataRowStyle;
          }
          else if (rowIndex == 3 && colIndex == 3)
          {
            cell.SetCellValue(exportData.Rows[0]["Data_Upload_Error_Total"].ToString());
            cell.CellStyle = DataCellStyle;
          }
        }
      }

      // Create the header row
      var rowHeader = sheet.CreateRow(5);

      //Fix Column, Select more than use
      for (var colIndexHeader = 0; colIndexHeader < 10; colIndexHeader++)
      {
        var cellHeader = rowHeader.CreateCell(colIndexHeader);
        if (colIndexHeader == 0)
        {
          cellHeader.SetCellValue("No.");
        }
        else if (colIndexHeader == 1)
        {
          cellHeader.SetCellValue("Title Name");
        }
        else if (colIndexHeader == 2)
        {
          cellHeader.SetCellValue("First Name");
        }
        else if (colIndexHeader == 3)
        {
          cellHeader.SetCellValue("Last Name");
        }
        else if (colIndexHeader == 4)
        {
          cellHeader.SetCellValue("Nick Name");
        }
        else if (colIndexHeader == 5)
        {
          cellHeader.SetCellValue("Agency Name");
        }
        else if (colIndexHeader == 6)
        {
          cellHeader.SetCellValue("Telephone Number");
        }
        else if (colIndexHeader == 7)
        {
          cellHeader.SetCellValue("E-mail");
        }
        else if (colIndexHeader == 8)
        {
          cellHeader.SetCellValue("Error Flag");
        }
        else if (colIndexHeader == 9)
        {
          cellHeader.SetCellValue("Error Detail");
        }


        if (headerRowStyle != null)
        {
          cellHeader.CellStyle = headerRowStyle;
        }

      }

      return sheet;
    }

    public void UploadDataExportDataTableToWorkbook(DataTable exportData, string sheetName)
    {
      // Create the header row cell style
      var headerLabelCellStyle = this.Workbook.CreateCellStyle();
      headerLabelCellStyle.BorderBottom = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin; ;
      headerLabelCellStyle.BorderLeft = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin; ;
      headerLabelCellStyle.BorderRight = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin; ;
      headerLabelCellStyle.BorderTop = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin; ;
      headerLabelCellStyle.Alignment = HorizontalAlignment.Center;

      // Create the Data Top cell style
      var DataTopLabelCellStyle = this.Workbook.CreateCellStyle();
      DataTopLabelCellStyle.BorderBottom = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin; ;
      DataTopLabelCellStyle.BorderLeft = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin; ;
      DataTopLabelCellStyle.BorderRight = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin; ;
      DataTopLabelCellStyle.BorderTop = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin; ;

      var headerLabelFont = this.Workbook.CreateFont();
      headerLabelFont.Boldweight = (short)FontBoldWeight.Bold;

      headerLabelCellStyle.SetFont(headerLabelFont);
      DataTopLabelCellStyle.SetFont(headerLabelFont);

      // Create the Data Top cell style
      var DataLabelCellStyle = this.Workbook.CreateCellStyle();
      DataLabelCellStyle.BorderBottom = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin; ;
      DataLabelCellStyle.BorderLeft = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin; ;
      DataLabelCellStyle.BorderRight = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin; ;
      DataLabelCellStyle.BorderTop = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin; ;

      var sheet = UploadDataCreateExportDataTableSheetAndHeaderRow(exportData, sheetName, headerLabelCellStyle, DataTopLabelCellStyle, DataLabelCellStyle);
      var currentNPOIRowIndex = 6;
      var sheetCount = 1;

      for (var rowIndex = 0; rowIndex < exportData.Rows.Count; rowIndex++)
      {
        //Data Rows > 65500, New Sheet
        if (currentNPOIRowIndex >= MaximumNumberOfRowsPerSheet)
        {
          sheetCount++;
          currentNPOIRowIndex = 1;

          sheet = CreateExportDataTableSheetAndHeaderRow(exportData,
                                  sheetName + " - " + sheetCount,
                                  headerLabelCellStyle);
        }

        //Open Rows
        var row = sheet.CreateRow(currentNPOIRowIndex++);

        for (var colIndex = 0; colIndex < 10; colIndex++)
        {
          var cell = row.CreateCell(colIndex);

          if (colIndex == 0)
          {
            cell.SetCellValue(exportData.Rows[rowIndex]["Rows_No"].ToString());
          }
          else if (colIndex == 1)
          {
            cell.SetCellValue(exportData.Rows[rowIndex]["Title_Name"].ToString());
          }
          else if (colIndex == 2)
          {
            cell.SetCellValue(exportData.Rows[rowIndex]["First_Name"].ToString());
          }
          else if (colIndex == 3)
          {
            cell.SetCellValue(exportData.Rows[rowIndex]["Last_Name"].ToString());
          }
          else if (colIndex == 4)
          {
            cell.SetCellValue(exportData.Rows[rowIndex]["Nick_Name"].ToString());
          }
          else if (colIndex == 5)
          {
            cell.SetCellValue(exportData.Rows[rowIndex]["Agency_Name"].ToString());
          }
          else if (colIndex == 6)
          {
            cell.SetCellValue(exportData.Rows[rowIndex]["Telephone_No"].ToString());
          }
          else if (colIndex == 7)
          {
            cell.SetCellValue(exportData.Rows[rowIndex]["Email"].ToString());
          }
          else if (colIndex == 8)
          {
            cell.SetCellValue(exportData.Rows[rowIndex]["Error_Flag"].ToString());
          }
          else if (colIndex == 9)
          {
            cell.SetCellValue(exportData.Rows[rowIndex]["Error_Description"].ToString());
          }

          cell.CellStyle = DataLabelCellStyle;

          //Last Rows Set AutoSizeColumn
          if (rowIndex == exportData.Rows.Count - 1)
          {
            sheet.AutoSizeColumn(colIndex);
          }
        }
      }
    }

    public byte[] GetBytes()
    {
      using (var buffer = new MemoryStream())
      {
        this.Workbook.Write(buffer);
        return buffer.GetBuffer();
      }
    }

    public MemoryStream GetStream()
    {
      var buffer = new MemoryStream();
      this.Workbook.Write(buffer);
      return buffer;
    }

    public void Dispose()
    {
      if (this.Workbook != null)
        this.Workbook.Dispose();
    }

  }
}