ปัญหา Error – lzma

UserWarning: Could not import the lzma module.

/home/ctlfw/.local/lib/python3.7/site-packages/pandas/compat/__init__.py:120: UserWarning: Could not import the lzma module. Your installed Python is incomplete. Attempting to use lzma compression will result in a RuntimeError.
  warnings.warn(msg)

ทางแก้ติดตั้ง lzma-dev

For ubuntu: sudo apt-get install liblzma-dev

For centos: sudo yum install -y xz-devel

เข้าไปในโฟลเดอร์ที่ใช้ติดตั้ง Python แล้วรัน

Then sudo configure && sudo make && sudo make install