การเชื่อมต่อ Informix ด้วย C#

 1. ทดสอบการเชื่อมต่อ Informix
 2. ExecuteScalar (เรียก Stored Procedure)
 3. ExecuteReader
 4. ExecuteQuery
 5. ExecuteNonQuery

Program.cs

using IBM.Data.Informix;
using System;
using System.Data;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace ConsoleApp
{
  class Program
  {
    private static string connectionString = "";

    static void Main(string[] args)
    {
      string result = TestConnection();
      Console.WriteLine(result);

      Decimal count = ExecuteScalar("SELECT COUNT(*) FROM tbTest");
      Console.WriteLine(count);

      DataTable dt1 = ExecuteReader("SELECT firstname FROM tbTest");
      Console.WriteLine("ExecuteReader " + dt1.Rows.Count);

      DataTable dt2 = ExecuteQuery("SELECT * FROM tbTest");
      Console.WriteLine("ExecuteQuery " + dt2.Rows.Count);
    }
  }
}

1.ทดสอบการเชื่อมต่อ Informix

ถ้าการเชื่อมต่อสำเร็จจะคืนข้อความ “Connect Success

public static string TestConnection()
{
  using (var conn = new IfxConnection(connectionString))
  {
    try
    {
      conn.Open();
      return "Connect Success";
    }
    catch (IfxException ex)
    {
      return "Problem with connection attempt: " + ex.Message;
    }
  }
}

2.ExecuteScalar

public static Decimal ExecuteScalar(string query)
{
  try
  {
    // Open a connection
    IfxConnection conn = new IfxConnection(connectionString);
    conn.Open();

    // Create an SQL command
    IfxCommand cmd = new IfxCommand(query, conn);
    Decimal count = (Decimal)cmd.ExecuteScalar();
    //Console.WriteLine("There are " + count + " customers");

    // Close the connection
    conn.Close();

    return count;
  }
  catch (IfxException ex)
  {
    Console.WriteLine(ex.Message);
    return -1;
  }
}

เรียก Stored Procedure ก็ได้เหมือนกัน ใช้คำสั่งเดียวกัน แล้วส่ง query สำหรับรัน store

public static int ExecuteScalar(string query)
{
  try
  {
    // Open a connection
    IfxConnection conn = new IfxConnection(connectionString);
    conn.Open();

    // Create an SQL command
    IfxCommand cmd = new IfxCommand(query, conn);
    int result = (int)cmd.ExecuteScalar();

    // Close the connection
    conn.Close();

    log.Debug(string.Format(" result = '{0}'", result));
    return result;
  }
  catch (Exception ex)
  {
    log.Error(ex.Message);
    return -1;
  }
}
EXECUTE PROCEDURE TestStore('1234567890123', '04/03/2020', 100)

3.ExecuteReader

public static DataTable ExecuteReader(string query)
{
  DataSet ds;
  try
  {
    // Open a connection
    IfxConnection conn = new IfxConnection(connectionString);
    conn.Open();

    // Create an SQL command
    IfxCommand cmd = new IfxCommand(query, conn);
    cmd.CommandTimeout = 30; // set command timeout

    IfxDataReader dr = cmd.ExecuteReader();

    // Write the data to the console
    //while (dr.Read())
    //{
    //  Console.WriteLine(dr["col_name"].ToString());
    //}

    ds = new System.Data.DataSet("Names");
    while (!dr.IsClosed)
      ds.Tables.Add().Load(dr);

    DataTable dt = ds.Tables[0];

    // Close the connection
    conn.Close();

    log.Debug(string.Format(" found {0} record.", dt.Rows.Count));
    return dt;
  }
  catch (IfxException e)
  {
    Console.WriteLine(e.ToString());
    return null;
  }
}

4.ExecuteQuery

public static DataTable ExecuteQuery(string query)
{
  query = Regex.Replace(query, @"\s+", " ");
  Console.WriteLine(query);

  try
  {
    // Open a connection
    IfxConnection conn = new IfxConnection(connectionString);
    conn.Open();

    // Create an SQL command
    IfxDataAdapter da = new IfxDataAdapter(query, conn);
    System.Data.DataSet ds = new System.Data.DataSet("Names");

    //Fill the DataSet
    da.Fill(ds);

    DataTable dt = ds.Tables[0];

    // Close the connection
    conn.Close();

    Console.WriteLine("there is " + dt.Rows.Count + " record.");
    return dt;
  }
  catch (IfxException ex)
  {
    Console.WriteLine(ex.Message);
    return null;
  }
}

5.ExecuteNonQuery

ทำ ExecuteNonQuery แบบมี Transaction

public static string ExecuteNonQuery(string query)
{
  query = Regex.Replace(query, @"\s+", " ");
  Console.WriteLine(query);

  string result = "";
  using (var conn = new IfxConnection(connectionString))
  {
    conn.Open();

    IfxCommand cmd = new IfxCommand();
    IfxTransaction tran;

    // Start a local transaction
    tran = conn.BeginTransaction(IsolationLevel.ReadCommitted);
    // Assign transaction object for a pending local transaction
    cmd.Connection = conn;
    cmd.Transaction = tran;

    try
    {
      cmd.CommandText = query;
      cmd.ExecuteNonQuery();

      tran.Commit();
      result = "success";
    }
    catch (Exception ex)
    {
      tran.Rollback();
      result = ex.Message;
    }
    finally
    {
      conn.Close();
    }
  }

  return result;
}