การใส่ newline และ carriage returns ลง informix

ทดลองใส่ newline และ carriage returns ลงข้อมูลชนิด varchar ได้ แต่ใส่ลง ข้อมูลชนิด text ไมไ่ด้

สร้างตารางทดสอบ

create table tbtest
(
  id    SERIAL PRIMARY KEY,
  detail  text,
  detail2  varchar(50),
  timestamp DATETIME YEAR TO FRACTION(5) DEFAULT SYSDATE YEAR TO FRACTION(5) 
);
Continue reading