การเรียก POST (async) แบบส่ง JSON ด้วย HttpClient

วิธีนี้นี้ดี แต่ใช้ใน Web Services ไม่ได้ ถ้าจะเรียกใน Web Services ดู การเรียก POST ด้วย WebClient

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

using System.Net.Http;
using System.Net;
using Newtonsoft.Json.Linq;
using Newtonsoft.Json;

namespace Console2
{
  class Product
  {
    public string username { get; set; }
    public string password { get; set; }
    public string TransactionId { get; set; }
    public string Type { get; set; }
    public string OutletCode { get; set; }
    public string Class { get; set; }
    public string Subclass { get; set; }
    public string DocDate { get; set; }
  }

  class ResultProduct
  {
    public string ResultCode { get; set; }
    public string ResultDesc { get; set; }
    public string ApplicationNo { get; set; }
    public string DocumentType { get; set; }
    public string debitnote { get; set; }
    public string dfbookno { get; set; }
    public string dfcdno { get; set; }
  }

  class Program
  {

    static void Main(string[] args)
    {
      RunAsync().GetAwaiter().GetResult();
      Console.WriteLine("---Main end---");
    }

    static async Task RunAsync()
    {
      string result = await MakePost();
      Console.WriteLine("Result is " + result);
      Console.WriteLine("---RunAsync end---");
    }

    static async Task<string> MakePost()
    {
      HttpClient client = new HttpClient();

      Console.WriteLine("RunAsync");

      Product product = new Product();
      product.username = "myUser";
      product.password = "myPassword";

      string url = "http://www.example.com";

      Console.WriteLine("RunAsync - url: " + url);
      //var response = await client.PostAsync(url, content);
      var response = await client.PostAsJsonAsync(url, product);

      response.EnsureSuccessStatusCode();
      //return response.Headers.Location;

      var responseString = await response.Content.ReadAsStringAsync();
      //Console.WriteLine(responseString);

      ResultProduct result = JsonConvert.DeserializeObject<ResultProduct>(responseString);

      Console.WriteLine("---Task end---");
      return responseString;
    }
  }
}

บรรทัดที่ 14 : คลาส Product เป็นข้อมูลที่เอาไว้ส่ง
บรรทัดที่ 26 : คลาส ResultProduct ไว้รับข้อมูลกลับมา
บรรทัดที่ 63 : กำหนด url
บรรทัดที่ 59-61 : กำหนดค่า json ที่จะส่งไป
บรรทัดที่ 67 : กำหนดเมธอด POST แบบ json async