เว็บแอพบน Azure App Service ให้ authen ด้วย Microsoft Authentication provider

การเข้าใช้งาน Web App ที่อยู่บน Azure App Service ให้บังคับ authen ด้วย Microsoft Authentication provider ก่อน ถึงจะใช้งานได้

 1. สร้าง Azure App Service
 2. ลงทะเบียน Web App ที่ Application Registration Portal
 3. คอนฟิก App Service ให้บังคับ Authentication
 4. อ่านค่า userid จาก .auth/me
Continue reading

การใช้งาน Newtonsoft.Json

 1. การติดตั้ง Newtonsoft.Json
 2. การ Serialize และ Deserialize – Object
 3. การ Serialize และ Deserialize – Collection
 4. การ Serialize และ Deserialize – Dictionary
 5. การ Serialize และ Deserialize – DataSet
 6. การ Serialize และ Deserialize – DataTable
 7. การ Deserialize – Anonymous Type
Continue reading