สร้างไฟล์ Excel ด้วย C# และ NPOI

 1. ติดตั้ง Package
 2. สร้างไฟล์ Excel เปล่า
 3. ใส่ข้อความลงฟิลด์
 4. ใส่สไตล์ให้ฟิลด์

1. ติดตั้ง Package

PM> Install-Package NPOI -Version 2.4.1

2.สร้างไฟล์ Excel เปล่า

สร้าง Workbook และ worksheet ชื่อ Sheet1 และ Sheet2 จากนั้นสั่ง save ที่ Workbook

using NPOI.HSSF.UserModel;
using System.IO;

namespace ConsoleApp2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      HSSFWorkbook workbook = new HSSFWorkbook();
      var sheet1 = workbook.CreateSheet("Sheet1");
      var sheet2 = workbook.CreateSheet("Sheet2");

      string filename = @"d:\Book.xls";
      using (var fileData = new FileStream(filename, FileMode.Create))
      {
        workbook.Write(fileData);
      }
    }
  }
}

ไฟล์ที่ได้จะนามสกุล .xls

3.ใส่ข้อความลงฟิลด์

using NPOI.HSSF.UserModel;
using System.Data;
using System.IO;

namespace ConsoleApp2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      HSSFWorkbook workbook = new HSSFWorkbook();
      var sheet1 = workbook.CreateSheet("Sheet1");
      var sheet2 = workbook.CreateSheet("Sheet2");

      var rowIndex = 0;
      var row = sheet1.CreateRow(rowIndex);
      row.CreateCell(0).SetCellValue("Username");
      row.CreateCell(1).SetCellValue("Email");
      rowIndex++;

      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Columns.Add("Name");
      dt.Columns.Add("Email");
      DataRow row1 = dt.NewRow();
      row1["Name"] = "Jack";
      row1["Email"] = "mr.phaisarn@gmail.com";
      dt.Rows.Add(row1);
      DataRow row2 = dt.NewRow();
      row2["Name"] = "Example";
      row2["Email"] = "example@gmail.com";
      dt.Rows.Add(row2);

      foreach (DataRow dr in dt.Rows)
      {
        row = sheet1.CreateRow(rowIndex);
        row.CreateCell(0).SetCellValue(dr["Name"].ToString());
        row.CreateCell(1).SetCellValue(dr["Email"].ToString());
        rowIndex++;
      }

      string filename = @"d:\Book.xls";
      using (var fileData = new FileStream(filename, FileMode.Create))
      {
        workbook.Write(fileData);
      }
    }
  }
}

บรรทัดที่ 16-18 สร้าง row แล้วกำหนดข้อมูลให้แต่ละคอลัมน์

บรรทัดที่ 21-31 สร้าง DataTable

บรรทัดที่ 33 นำข้อมูลจาก DataTable มาใส่ลงฟิลด์

4.ใส่สไตล์ให้ฟิลด์

กำหนดตัวหนา เส้นบน เส้นล่าง

using NPOI.HSSF.UserModel;
using NPOI.SS.UserModel;
using System.Data;
using System.IO;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      HSSFWorkbook workbook = new HSSFWorkbook();
      var sheet1 = workbook.CreateSheet("Sheet1");
      var sheet2 = workbook.CreateSheet("Sheet2");

      var rowIndex = 0;
      var row = sheet1.CreateRow(rowIndex);
      row.CreateCell(0).SetCellValue("Username");
      row.CreateCell(1).SetCellValue("Email");
      rowIndex++;

      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Columns.Add("Name");
      dt.Columns.Add("Email");
      DataRow row1 = dt.NewRow();
      row1["Name"] = "Jack";
      row1["Email"] = "mr.phaisarn@gmail.com";
      dt.Rows.Add(row1);
      DataRow row2 = dt.NewRow();
      row2["Name"] = "Example";
      row2["Email"] = "example@gmail.com";
      dt.Rows.Add(row2);

      foreach (DataRow dr in dt.Rows)
      {
        row = sheet1.CreateRow(rowIndex);
        row.CreateCell(0).SetCellValue(dr["Name"].ToString());
        row.CreateCell(1).SetCellValue(dr["Email"].ToString());
        rowIndex++;
      }

      // Create the style object
      var customStyle = workbook.CreateCellStyle();
      // Define a thin border for the top and bottom of the cell
      customStyle.BorderTop = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin;
      customStyle.BorderBottom = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin;
      // Create a font object and make it bold
      var customFont = workbook.CreateFont();
      customFont.Boldweight = (short)FontBoldWeight.Bold;
      customStyle.SetFont(customFont);

      // Add a row for the detail row
      row = sheet1.CreateRow(rowIndex);
      // Create the first cell – and apply the style
      var cell = row.CreateCell(0);
      cell.SetCellValue("Summary:");
      cell.CellStyle = customStyle;
      // Create the second cell , which is empty
      cell = row.CreateCell(1);
      cell.CellStyle = customStyle;

      string filename = @"d:\Book.xls";
      using (var fileData = new FileStream(filename, FileMode.Create))
      {
        workbook.Write(fileData);
      }
    }
  }
}

Link