สร้างไฟล์ Excel ด้วย C# และ NPOI

 1. ติดตั้ง Package
 2. สร้างไฟล์ Excel เปล่า
 3. ใส่ข้อความลงฟิลด์
 4. ใส่สไตล์ให้ฟิลด์
 5. แยกเป็นฟังก์ชัน
 6. แยกเป็นคลาส

1. ติดตั้ง Package

PM> Install-Package NPOI -Version 2.4.1

2.สร้างไฟล์ Excel เปล่า

สร้าง Workbook และ worksheet ชื่อ Sheet1 และ Sheet2 จากนั้นสั่ง save ที่ Workbook

using NPOI.HSSF.UserModel;
using System.IO;

namespace ConsoleApp2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      HSSFWorkbook workbook = new HSSFWorkbook();
      var sheet1 = workbook.CreateSheet("Sheet1");
      var sheet2 = workbook.CreateSheet("Sheet2");

      string filename = @"d:\Book.xls";
      using (var fileData = new FileStream(filename, FileMode.Create))
      {
        workbook.Write(fileData);
      }
    }
  }
}

ไฟล์ที่ได้จะนามสกุล .xls

3.ใส่ข้อความลงฟิลด์

using NPOI.HSSF.UserModel;
using System.Data;
using System.IO;

namespace ConsoleApp2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      HSSFWorkbook workbook = new HSSFWorkbook();
      var sheet1 = workbook.CreateSheet("Sheet1");
      var sheet2 = workbook.CreateSheet("Sheet2");

      var rowIndex = 0;
      var row = sheet1.CreateRow(rowIndex);
      row.CreateCell(0).SetCellValue("Username");
      row.CreateCell(1).SetCellValue("Email");
      rowIndex++;

      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Columns.Add("Name");
      dt.Columns.Add("Email");
      DataRow row1 = dt.NewRow();
      row1["Name"] = "Jack";
      row1["Email"] = "mr.phaisarn@gmail.com";
      dt.Rows.Add(row1);
      DataRow row2 = dt.NewRow();
      row2["Name"] = "Example";
      row2["Email"] = "example@gmail.com";
      dt.Rows.Add(row2);

      foreach (DataRow dr in dt.Rows)
      {
        row = sheet1.CreateRow(rowIndex);
        row.CreateCell(0).SetCellValue(dr["Name"].ToString());
        row.CreateCell(1).SetCellValue(dr["Email"].ToString());
        rowIndex++;
      }

      string filename = @"d:\Book.xls";
      using (var fileData = new FileStream(filename, FileMode.Create))
      {
        workbook.Write(fileData);
      }
    }
  }
}

บรรทัดที่ 16-18 สร้าง row แล้วกำหนดข้อมูลให้แต่ละคอลัมน์

บรรทัดที่ 21-31 สร้าง DataTable

บรรทัดที่ 33 นำข้อมูลจาก DataTable มาใส่ลงฟิลด์

4.ใส่สไตล์ให้ฟิลด์

กำหนดตัวหนา เส้นบน เส้นล่าง

using NPOI.HSSF.UserModel;
using NPOI.SS.UserModel;
using System.Data;
using System.IO;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      HSSFWorkbook workbook = new HSSFWorkbook();
      var sheet1 = workbook.CreateSheet("Sheet1");
      var sheet2 = workbook.CreateSheet("Sheet2");

      var rowIndex = 0;
      var row = sheet1.CreateRow(rowIndex);
      row.CreateCell(0).SetCellValue("Username");
      row.CreateCell(1).SetCellValue("Email");
      rowIndex++;

      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Columns.Add("Name");
      dt.Columns.Add("Email");
      DataRow row1 = dt.NewRow();
      row1["Name"] = "Jack";
      row1["Email"] = "mr.phaisarn@gmail.com";
      dt.Rows.Add(row1);
      DataRow row2 = dt.NewRow();
      row2["Name"] = "Example";
      row2["Email"] = "example@gmail.com";
      dt.Rows.Add(row2);

      foreach (DataRow dr in dt.Rows)
      {
        row = sheet1.CreateRow(rowIndex);
        row.CreateCell(0).SetCellValue(dr["Name"].ToString());
        row.CreateCell(1).SetCellValue(dr["Email"].ToString());
        rowIndex++;
      }

      // Create the style object
      var customStyle = workbook.CreateCellStyle();
      // Define a thin border for the top and bottom of the cell
      customStyle.BorderTop = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin;
      customStyle.BorderBottom = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin;
      // Create a font object and make it bold
      var customFont = workbook.CreateFont();
      customFont.Boldweight = (short)FontBoldWeight.Bold;
      customStyle.SetFont(customFont);

      // Add a row for the detail row
      row = sheet1.CreateRow(rowIndex);
      // Create the first cell – and apply the style
      var cell = row.CreateCell(0);
      cell.SetCellValue("Summary:");
      cell.CellStyle = customStyle;
      // Create the second cell , which is empty
      cell = row.CreateCell(1);
      cell.CellStyle = customStyle;

      string filename = @"d:\Book.xls";
      using (var fileData = new FileStream(filename, FileMode.Create))
      {
        workbook.Write(fileData);
      }
    }
  }
}

5.แยกเป็นฟังก์ชัน

using NPOI.HSSF.UserModel;
using NPOI.SS.UserModel;
using System.Data;
using System.IO;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Columns.Add("Name");
      dt.Columns.Add("Email");
      dt.Columns.Add("Flag");

      DataRow row1 = dt.NewRow();
      row1["Name"] = "Jack";
      row1["Email"] = "mr.phaisarn@gmail.com";
      row1["Flag"] = "true";
      dt.Rows.Add(row1);

      DataRow row2 = dt.NewRow();
      row2["Name"] = "Example";
      row2["Email"] = "example@gmail.com";
      row2["Flag"] = "false";
      dt.Rows.Add(row2);

      string filename = @"D:\tmp\Book.xls";
      CreateExcel(filename, dt);
    }

    private static void CreateExcel(string filename, DataTable dt)
    {
      HSSFWorkbook workbook = new HSSFWorkbook();
      var sheet1 = workbook.CreateSheet("Sheet1");

      // Create the style object
      var customStyle = workbook.CreateCellStyle();
      // Define a thin border for the top and bottom of the cell
      customStyle.BorderTop = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin;
      customStyle.BorderBottom = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin;
      // Create a font object and make it bold
      var customFont = workbook.CreateFont();
      customFont.Boldweight = (short)FontBoldWeight.Bold;
      customStyle.SetFont(customFont);

      int rowHeader = 0;
      IRow row;

      //--- add 1 header row
      row = sheet1.CreateRow(rowHeader);
      for (int c = 0; c < dt.Columns.Count; c++)
      {
        var cellc = row.CreateCell(c);
        cellc.SetCellValue(dt.Columns[c].ColumnName);
        cellc.CellStyle = customStyle;
      }
      rowHeader++;

      //--- add data rows
      for (int r = 0; r < dt.Rows.Count; r++)
      {
        row = sheet1.CreateRow(r + rowHeader);
        for (int c = 0; c < dt.Columns.Count; c++)
        {
          ICell cell = row.CreateCell(c);
          cell.SetCellValue(dt.Rows[r][c].ToString().Trim());

          if (r == dt.Rows.Count - 1)
          {
            sheet1.AutoSizeColumn(c);
          }
        }
      }

      using (FileStream fileData = new FileStream(filename, FileMode.Create))
      {
        workbook.Write(fileData);
      }
    } // end CreateExcel
  } // end class
}

6.แยกเป็นคลาส

ถ้าจำนวน row มีมากกว่า MaxRowsPerSheet ก็จะสร้าง Sheet เพิ่ม

using System.Data;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Columns.Add("Name");
      dt.Columns.Add("Email");

      for (int i = 0; i < 100; i++)
      {
        DataRow rowi = dt.NewRow();
        rowi["Name"] = "name" + i;
        rowi["Email"] = "email" + i;
        dt.Rows.Add(rowi);
      }

      string filename = @"D:\tmp\Book.xls";
      NpoiExcel npoiExcel = new NpoiExcel();
      npoiExcel.CreateExcel(filename, dt);
    }
  } // end class
}
using NPOI.HSSF.UserModel;
using NPOI.SS.UserModel;
using System.Data;
using System.IO;

namespace ConsoleApp1
{
  public class NpoiExcel
  {
    private int MaxRowsPerSheet = 65500;
    private HSSFWorkbook workbook { get; set; }

    private ISheet createSheetAndHeader(DataTable dt, string sheetName, ICellStyle customStyle)
    {
      ISheet sheeti = this.workbook.CreateSheet(sheetName);

      //--- add 1 header row
      IRow row = sheeti.CreateRow(0);
      for (int c = 0; c < dt.Columns.Count; c++)
      {
        var cellc = row.CreateCell(c);
        cellc.SetCellValue(dt.Columns[c].ColumnName);
        cellc.CellStyle = customStyle;
      }

      return sheeti;
    }

    public void CreateExcel(string filename, DataTable dt)
    {
      //HSSFWorkbook
      this.workbook = new HSSFWorkbook();

      // Create the style object
      ICellStyle customStyle = this.workbook.CreateCellStyle();
      // Define a thin border for the top and bottom of the cell
      customStyle.BorderTop = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin;
      customStyle.BorderBottom = NPOI.SS.UserModel.BorderStyle.Thin;
      // Create a font object and make it bold
      var customFont = this.workbook.CreateFont();
      customFont.Boldweight = (short)FontBoldWeight.Bold;
      customStyle.SetFont(customFont);


      int sheetCount = 1;

      int currRow = 0;
      string sheetName = "Sheet" + sheetCount++;
      ISheet sheeti = createSheetAndHeader(dt, sheetName, customStyle);
      currRow++;

      IRow row;
      for (int r = 0; r < dt.Rows.Count; r++)
      {
        if (currRow > MaxRowsPerSheet)
        {
          currRow = 0;
          sheetName = "Sheet" + sheetCount++;
          sheeti = createSheetAndHeader(dt, sheetName, customStyle);
          currRow++;
        }

        //--- Add Data Rows
        row = sheeti.CreateRow(currRow);
        for (int c = 0; c < dt.Columns.Count; c++)
        {
          ICell cell = row.CreateCell(c);
          cell.SetCellValue(dt.Rows[r][c].ToString().Trim());

          if ((r == dt.Rows.Count - 1) || (currRow == MaxRowsPerSheet))
          {
            sheeti.AutoSizeColumn(c);
          }
        }
        currRow++;
      }

      using (FileStream fileData = new FileStream(filename, FileMode.Create))
      {
        this.workbook.Write(fileData);
      }
    } // end CreateExcel
  }
}

Link