ติดตั้ง Java JDK บน Ubuntu 20.04

Installing Java

update packages ก่อน

$ sudo apt update

ติดตั้ง Java JDK 11 (openjdk)

$ sudo apt install default-jdk

แต่ถ้าจะติดตั้ง Java 8 ใช้คำสั่ง

sudo apt install openjdk-8-jdk

โปรแกรมจะติดตั้งอยู่ที่ /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/

  $ ls -l /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java*
  -rwxr-xr-x 1 root root 14560 ม.ค. 20 16:07 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java
  -rwxr-xr-x 1 root root 14608 ม.ค. 20 16:07 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/javac
  -rwxr-xr-x 1 root root 14608 ม.ค. 20 16:07 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/javadoc
  -rwxr-xr-x 1 root root 14576 ม.ค. 20 16:07 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/javap

  ตรวจสอบการติดตั้งบน Ubuntu 20.04.6

  $ java --version
  openjdk 11.0.18 2023-01-17
  OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.18+10-post-Ubuntu-0ubuntu120.04.1)
  OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.18+10-post-Ubuntu-0ubuntu120.04.1, mixed mode, sharing)
  $ javac --version
  javac 11.0.18

  ตรวจสอบการติดตั้งบน Ubuntu 22.04.2

  $ java --version
  openjdk 11.0.18 2023-01-17
  OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.18+10-post-Ubuntu-0ubuntu122.04)
  OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.18+10-post-Ubuntu-0ubuntu122.04, mixed mode, sharing)
  $ javac --version
  javac 11.0.18

  Managing Java

  ใช้คำสั่ง update-alternatives

  $ update-alternatives --help
  Usage: update-alternatives [<option> ...] <command>
  
  Commands:
   --install <link> <name> <path> <priority>
    [--slave <link> <name> <path>] ...
                add a group of alternatives to the system.
   --remove <name> <path>  remove <path> from the <name> group alternative.
   --remove-all <name>   remove <name> group from the alternatives system.
   --auto <name>      switch the master link <name> to automatic mode.
   --display <name>     display information about the <name> group.
   --query <name>      machine parseable version of --display <name>.
   --list <name>      display all targets of the <name> group.
   --get-selections     list master alternative names and their status.
   --set-selections     read alternative status from standard input.
   --config <name>     show alternatives for the <name> group and ask the
                user to select which one to use.
   --set <name> <path>   set <path> as alternative for <name>.
   --all          call --config on all alternatives.
  
  <link> is the symlink pointing to /etc/alternatives/<name>.
   (e.g. /usr/bin/pager)
  <name> is the master name for this link group.
   (e.g. pager)
  <path> is the location of one of the alternative target files.
   (e.g. /usr/bin/less)
  <priority> is an integer; options with higher numbers have higher priority in
   automatic mode.
  
  Options:
   --altdir <directory>   change the alternatives directory.
   --admindir <directory>  change the administrative directory.
   --log <file>       change the log file.
   --force         allow replacing files with alternative links.
   --skip-auto       skip prompt for alternatives correctly configured
                in automatic mode (relevant for --config only)
   --quiet         quiet operation, minimal output.
   --verbose        verbose operation, more output.
   --debug         debug output, way more output.
   --help          show this help message.
   --version        show the version.

  You can have multiple Java installations on one server. You can configure which version is the default for use on the command line by using the update-alternatives command.

  $ sudo update-alternatives --config java

  ถ้ามี java ตัวเดียวก็จะขึ้นประมาณนี้

  $ sudo update-alternatives --config java
  There is only one alternative in link group java (providing /usr/bin/java): /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java
  Nothing to configure.

  แต่ถ้ามี java หลายตัว ก็จะแสดงให้เราเลือก

  javac ก็เหมือนกัน ใช้คำสั่ง

  $ sudo update-alternatives --config javac

  Setting the JAVA_HOME

  $ sudo nano /etc/environment

  At the end of this file, add the following line, and to not include the bin/ portion of the path: (หา path ได้ด้วยคำสั่ง update-alternatives)

  JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64"
  JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64"

  Modifying this file will set the JAVA_HOME path for all users on your system.

  Save the file and exit the editor.

  Now reload this file to apply the changes to your current session:

  $ source /etc/environment

  Verify that the environment variable is set:

  $ echo $JAVA_HOME

  Link