ติดตั้ง Apache Spark บน Ubuntu 22.04

ติดตั้ง java

update packages

$ sudo apt update

ติดตั้ง Java JDK (openjdk)

$ sudo apt install default-jdk

ตรวจสอบการติดตั้งบน Ubuntu 22.04.2

$ java --version
openjdk 11.0.19 2023-04-18
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.19+7-post-Ubuntu-0ubuntu122.04.1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.19+7-post-Ubuntu-0ubuntu122.04.1, mixed mode, sharing)

ติดตั้ง Apache Spark

ติดตั้ง package curl , mlocate , git , scala

$ sudo apt install curl mlocate git scala 

ดาว์นโหลด Apache Spark จาก Download Apache Spark™

$ wget https://dlcdn.apache.org/spark/spark-3.3.2/spark-3.3.2-bin-hadoop3.tgz

แตกไฟล์

$ tar xvf spark-3.3.2-bin-hadoop3.tgz

ย้ายไฟล์

$ sudo mv spark-3.3.2-bin-hadoop3/ /opt/spark 

Set Spark environment

$ sudo nano ~/.bashrc

ใส่ค่านี้ต่อที่ด้านล่างของไฟล์ .bashrc

export SPARK_HOME=/opt/spark

export PATH=$PATH:$SPARK_HOME/bin:$SPARK_HOME/sbin

export SPARK_LOCAL_IP=localhost

export PYSPARK_PYTHON=/usr/bin/python3

export PYTHONPATH=$(ZIPS=("$SPARK_HOME"/python/lib/*.zip); IFS=:; echo "${ZIPS[*]}"):$PYTHONPATH
$ source .bashrc

run Spark shell

$ spark-shell

run Pyspark

$ pyspark
Python 3.10.6 (main, Nov 14 2022, 16:10:14) [GCC 11.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
Setting default log level to "WARN".
To adjust logging level use sc.setLogLevel(newLevel). For SparkR, use setLogLevel(newLevel).
23/07/28 23:41:19 WARN NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
Welcome to
   ____       __
   / __/__ ___ _____/ /__
  _\ \/ _ \/ _ `/ __/ '_/
  /__ / .__/\_,_/_/ /_/\_\  version 3.3.2
   /_/

Using Python version 3.10.6 (main, Nov 14 2022 16:10:14)
Spark context Web UI available at http://localhost:4040
Spark context available as 'sc' (master = local[*], app id = local-1690562479751).
SparkSession available as 'spark'.
>>>

Start a standalone master server

$ start-master.sh
starting org.apache.spark.deploy.master.Master, logging to /opt/spark/logs/spark-jack-org.apache.spark.deploy.master.Master-1-jack22042.out

The process will be listening on TCP port 8080.

$ sudo ss -tunelp | grep 8080
tcp  LISTEN 0   1   [::ffff:127.0.0.1]:8080       *:*  users:(("java",pid=6346,fd=283)) uid:1000 ino:63398 sk:e cgroup:/user.slice/user-1000.slice/session-4.scope v6only:0 <->

The Web UI looks like below. http://localhost:8080

Starting Spark Worker Process

$ start-worker.sh spark://jack22042:7077
starting org.apache.spark.deploy.worker.Worker, logging to /opt/spark/logs/spark-jack-org.apache.spark.deploy.worker.Worker-1-jack22042.out

 shut down the master and slave Spark processes

$ stop-worker.sh
$ stop-master.sh

ติดตั้ง Java JDK บน Ubuntu 20.04

Installing Java

update packages ก่อน

$ sudo apt update

ติดตั้ง Java JDK 11 (openjdk)

$ sudo apt install default-jdk

แต่ถ้าจะติดตั้ง Java 8 ใช้คำสั่ง

sudo apt install openjdk-8-jdk

โปรแกรมจะติดตั้งอยู่ที่ /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/

  $ ls -l /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java*
  -rwxr-xr-x 1 root root 14560 ม.ค. 20 16:07 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java
  -rwxr-xr-x 1 root root 14608 ม.ค. 20 16:07 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/javac
  -rwxr-xr-x 1 root root 14608 ม.ค. 20 16:07 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/javadoc
  -rwxr-xr-x 1 root root 14576 ม.ค. 20 16:07 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/javap

  ตรวจสอบการติดตั้งบน Ubuntu 20.04.6

  $ java --version
  openjdk 11.0.18 2023-01-17
  OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.18+10-post-Ubuntu-0ubuntu120.04.1)
  OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.18+10-post-Ubuntu-0ubuntu120.04.1, mixed mode, sharing)
  $ javac --version
  javac 11.0.18

  ตรวจสอบการติดตั้งบน Ubuntu 22.04.2

  $ java --version
  openjdk 11.0.18 2023-01-17
  OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.18+10-post-Ubuntu-0ubuntu122.04)
  OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.18+10-post-Ubuntu-0ubuntu122.04, mixed mode, sharing)
  $ javac --version
  javac 11.0.18

  Managing Java

  ใช้คำสั่ง update-alternatives

  $ update-alternatives --help
  Usage: update-alternatives [<option> ...] <command>
  
  Commands:
   --install <link> <name> <path> <priority>
    [--slave <link> <name> <path>] ...
                add a group of alternatives to the system.
   --remove <name> <path>  remove <path> from the <name> group alternative.
   --remove-all <name>   remove <name> group from the alternatives system.
   --auto <name>      switch the master link <name> to automatic mode.
   --display <name>     display information about the <name> group.
   --query <name>      machine parseable version of --display <name>.
   --list <name>      display all targets of the <name> group.
   --get-selections     list master alternative names and their status.
   --set-selections     read alternative status from standard input.
   --config <name>     show alternatives for the <name> group and ask the
                user to select which one to use.
   --set <name> <path>   set <path> as alternative for <name>.
   --all          call --config on all alternatives.
  
  <link> is the symlink pointing to /etc/alternatives/<name>.
   (e.g. /usr/bin/pager)
  <name> is the master name for this link group.
   (e.g. pager)
  <path> is the location of one of the alternative target files.
   (e.g. /usr/bin/less)
  <priority> is an integer; options with higher numbers have higher priority in
   automatic mode.
  
  Options:
   --altdir <directory>   change the alternatives directory.
   --admindir <directory>  change the administrative directory.
   --log <file>       change the log file.
   --force         allow replacing files with alternative links.
   --skip-auto       skip prompt for alternatives correctly configured
                in automatic mode (relevant for --config only)
   --quiet         quiet operation, minimal output.
   --verbose        verbose operation, more output.
   --debug         debug output, way more output.
   --help          show this help message.
   --version        show the version.

  You can have multiple Java installations on one server. You can configure which version is the default for use on the command line by using the update-alternatives command.

  $ sudo update-alternatives --config java

  ถ้ามี java ตัวเดียวก็จะขึ้นประมาณนี้

  $ sudo update-alternatives --config java
  There is only one alternative in link group java (providing /usr/bin/java): /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java
  Nothing to configure.

  แต่ถ้ามี java หลายตัว ก็จะแสดงให้เราเลือก

  javac ก็เหมือนกัน ใช้คำสั่ง

  $ sudo update-alternatives --config javac

  Setting the JAVA_HOME

  $ sudo nano /etc/environment

  At the end of this file, add the following line, and to not include the bin/ portion of the path: (หา path ได้ด้วยคำสั่ง update-alternatives)

  JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64"
  JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64"

  Modifying this file will set the JAVA_HOME path for all users on your system.

  Save the file and exit the editor.

  Now reload this file to apply the changes to your current session:

  $ source /etc/environment

  Verify that the environment variable is set:

  $ echo $JAVA_HOME

  Link

  คำสั่ง apt

  ดู help ของคำสั่ง apt

  $ apt --help
  apt 2.4.8 (amd64)
  Usage: apt [options] command
  
  apt is a commandline package manager and provides commands for
  searching and managing as well as querying information about packages.
  It provides the same functionality as the specialized APT tools,
  like apt-get and apt-cache, but enables options more suitable for
  interactive use by default.
  
  Most used commands:
   list - list packages based on package names
   search - search in package descriptions
   show - show package details
   install - install packages
   reinstall - reinstall packages
   remove - remove packages
   autoremove - Remove automatically all unused packages
   update - update list of available packages
   upgrade - upgrade the system by installing/upgrading packages
   full-upgrade - upgrade the system by removing/installing/upgrading packages
   edit-sources - edit the source information file
   satisfy - satisfy dependency strings
  
  See apt(8) for more information about the available commands.
  Configuration options and syntax is detailed in apt.conf(5).
  Information about how to configure sources can be found in sources.list(5).
  Package and version choices can be expressed via apt_preferences(5).
  Security details are available in apt-secure(8).
                      This APT has Super Cow Powers.

  Update and Upgrade packages

  update list of available packages

  $ sudo apt update

  list packages ที่สามารถอัพเกรดได้

  $ apt list --upgradable

  upgrade the system by installing/upgrading packages

  $ sudo apt upgrade

  ทำคำสั่ง apt update และต่อด้วย apt upgrade ด้วยการใช้คำสั่ง &&

  When using the && command, the second command will be executed only when the first one has been succcefully executed.

  $ sudo apt update && sudo apt upgrade

  Install or Remove package

  install packages

  $ sudo apt install <package_name>

  remove packages

  $ sudo apt remove <package_name>

  Remove automatically all unused packages

  $ sudo apt autoremove

  reinstall packages

  sudo apt reinstall <package_name>
  sudo apt reinstall lighttpd

  hold a package ด้วย apt-mark

  sudo apt-mark hold <package_name>
  sudo apt-mark hold sudo

  unhold a package ด้วย apt-mark

  sudo apt-mark unhold <package_name>
  sudo apt-mark unhold sudo

  Other

  show package details

  To show or see information about the given package(s) including its dependencies, installation and download size, sources the package is available from, the description of the packages content and much more:

  $ apt show <package_name>
  $ apt show sudo

  List package dependency

  apt depends <package_name>
  apt depends sudo

  search in package descriptions

  apt search php
  apt search mysql-5.?
  apt search mysql-server-5.?
  apt search httpd*
  apt search ^apache
  apt search ^nginx
  apt search ^nginx$

  apt search ค้นหาใน package descriptions ทำให้ได้ข้อมูลเยอะเกิน หา pakcage ที่ต้องการยาก ให้ลองใช้ apt list แทน

  apt list
  apt list | more
  apt list | grep foo
  apt list | grep php7-
  
  apt list nginx
  apt list 'php7*'

  List all installed packages

  apt list --installed
  apt list --installed | grep <package_name>

  Ref