สร้างไฟล์ Excel ด้วย C#

 1. เพิ่ม Reference
 2. สร้างไฟล์ Excel เปล่า
 3. กำหนดข้อความ ตัวหนา และตำแหน่งกึ่งกลาง
 4. การใช้ Array การใส่สูตร การจัดขนาดคอลัมน์
 5. เพิ่ม WorkSheet และจัดลำดับ WorkSheet
 6. โค๊ดทั้งหมด
Continue reading

List ใน C#

 1. การสร้าง List และเข้าถึงด้วย foreach
 2. การ Add และ Remove สมาชิกใน List
 3. การ search และ sort สมาชิกใน List
 4. การใช้งาน List กับ Class
Continue reading
Posted in C#

ตัวอย่างคลาส Bank

คลาส Bank แสดงตัวอย่างการตรวจสอบ Error แล้วทำการ throw แบบต่างๆ

Transaction.cs

using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Transaction
  {
    public decimal Amount { get; }
    public DateTime Date { get; }
    public string Notes { get; }

    public Transaction(decimal amount, DateTime date, string note)
    {
      this.Amount = amount;
      this.Date = date;
      this.Notes = note;
    }
  }
}
Continue reading
Posted in C#

ตัวอย่างคลาส Fibonacci

คำนวณค่า Fibonacci แบบไม่ recursive แต่ใช้ IEnumerable เพื่อให้เรียกใช้ด้วย foreach ได้

FibonacciGenerator.cs

using System.Collections.Generic;

namespace ConsoleApp1
{
  class FibonacciGenerator
  {
    private Dictionary<int, int> _cache = new Dictionary<int, int>();

    private int Fib(int n) => n < 2 ? n : FibValue(n - 1) + FibValue(n - 2);

    private int FibValue(int n)
    {
      if (!_cache.ContainsKey(n))
      {
        _cache.Add(n, Fib(n));
      }

      return _cache[n];
    }

    public IEnumerable<int> Generate(int n)
    {
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        yield return FibValue(i);
      }
    }
  }
}
Continue reading
Posted in C#